برنامه سالانه آموزش ابتدایی

برنامه سالانه آموزش ابتدايي اداره آموزش وپرورش شهرستان مرودشت سال تحصيلي88-87


رديف

عنوان برنامه

جامعه تحت پوشش

ضرورت

محدوده زماني

مسئول پيگيري

1

برگزاري امتحانات شهريور ماه

مدارس داراي دانش آموز تجديدي

مشخص شدن وضعيت دانش آموزان تجديدي

نيمه دوم شهريورماه

مديران مدارس- آموزش ابتدايي-امتحانات

2

ثبت نام مراكز پيش دبستاني

مدارس داراي كدضميمه پيش دبستاني ومراكز پيش دبستاني مستقل

تحت پوشش درآوردن كودكان وآموزش لازم جهت ورودبه پايه اول ابتدايي

نيمه دوم شهريورماه

معاونت آموزش عمومي- مديران مدارس آموزش ابتدايي

3

برگزاری جلسه مديران

تمامي مدارس ابتدايي

الف)تمهيد مقدمات جهت شروع سال تحصيلي 88-87

ب) بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل آموزشی

نيمه دوم شهريور

آموزش ابتدايي

4

دوره هاي ضمن خدمت

آموزگاران پايه هاي چهارم وپنجم كه درتابستان دوره هاي لازم رانگذرانده اند

الف)تكميل آموزشهاي لازم باتوجه به تغييركتب درسي

ب)نياز به آموزشهاي جديددر درس هنر

نيمه دوم شهريورماه

نيروي انساني

5

برگزاري جلسه معلمين راهنما

معاونت آموزش عمومي- كارشناسي آموزش ابتدايي- معلمين راهنما

الف)شروع سال تحصيلي ولزوم آگاهي ازآخرين اطلاعات

ب) برنامه ها وسياستهاي كاري فعال سال جديد

15شهريور

آموزش ابتدايي

6

امتحانات غائبين موجه

دانش آموزان باغيبت موجه

مشخص شدن وضعيت دانش آموزان مذكور

اواخرشهريور

مديران مدارس آموزش ابتدايي

7

برگزاری کلاس های ویژه دانش آموزان دو زبانه ورودی پایه اول

همه دانش آموزان دو زبانه منطقه

الف) شناسایی دانش آموزان ورودی پایه اول در مناطق دو زبانه

ب) آشنایی نسبی دانش آموزان با زبان فارسی

مرداد و شهریور

آموزش ابتدایی

8

پانچ ابلاغها

تمامي آموزگاران مديران ، معاونين

تعيين وضعيت ابلاغ وبرقراري حقوق ومزايادرشروع سال تحصيلي 88-87

25شهريور الي 5مهر

آموزش ابتدايي

9

روزشكوفه ها

تمامي مدارس

ارزش واهميت روزاول مدرسه براي اولياء وداشتن خاطره خوش ازاولين روزمدرسه

26شهريور

آموزش ابتدايي

10

برگزاری کارگاه جهت مدیران و معاونین جدید الانتصاب

مدارس که دارای مدیر و یا معاون جدید هستند

آشنایی مدیران و معاونین جدیدالانتصاب با اموراداری مالی آموزشی و پرورشی

تبادل تجربیات

هفته سوم آبان ماه

کارشناسان امور اداری- امتحانات بازرسی - حراست
آموزش ابتدايي

11

برگزاري کارگاه برای مربيان پيش دبستاني ومهدكودكها

تمامي مربيان پيش دبستاني ومهدكودكها

الف)جهت آشنايي باروشهاي جديد

ب)بحث وتبادل نظردرارتباط باشيوه هاي كارباحضوركارشناسان وصاحبنظران

هفته دوم آبانماه

آموزش ابتدايي

12

برگزاري جلسه مديران

مديران مديرآموزگاران

الف)بررسي نتايج امتحانات سال گذشته وتجزيه وتحليل آن

ب) ارائه راهكارها برنامه هاي تحصيلي سال جديد

ج) استفاده از تجربیات همکاران

هفته سوم آبانماه

آموزش ابتدايي- معاونت آموزش عمومی

13

جلسه معاونين

تمامي معاونين آموزشگاهها

الف) بررسي مسائل ومشكلات

ب) ارائه راهكارها برنامه هاي تحصيلي سال جديد

ج) استفاده از تجربیات همکاران

هفته چهارم آبانماه

آموزش ابتدايي

14

برگزاري آزمونهاي تشخيصي وپيشرفت تحصيلي

تمامي دانش آموزان
دوره ي ابتدايي

آگاهي همكاران محترم ودانش آموزان ازميزان پيشرفت فعاليتهاي ياددهي ويادگيري

درطول سال تحصيلي

آموزش ابتدايي معلمين راهنما
مديران مدارس

15

بررسی و تحلیل شاخص های آماری ( تکرار پایه – ترک تحصیل – تراکم – ارتقا- پوشش تحصیلی)

کلیه مدارس

الف) وجود تکرار پایه در سال تحصیلی 87-86

ب) وجود ترک تحصیل در سال تحصیلی 87-86

ج)تشکیل ستاد پیشرفت تحصیلی

د) بالا بردن سطح آموزش

ه) کاهش نرخ مردودی و ترک تحصیل

مهر 87 لغایت

تیر 88

آموزش ابتدایی – امتحانات

16

برگزاری کارگاه جهت مدیران و آموزگاران مدارس منتخب طرح توصیفی در پایه اول

30% مدارس شهرستان

الف)جایگزینی ارزشیابی کیفی

ب) آشنایی مدیران و آموزگاران پایه اول با طرح

28-27 مهرماه

امتحانات – آموزش ابتدایی

17

بررسي گزارشات بازديد معلمان راهنما

تمامي معلمين راهنما

الف)جهت آشنايي بانحوه بازديد معلمان راهنما

ب) كنترل بازديدهاي انجام شده

ج) ارائه فرم بازخورد به معلمان راهنما

هفته اول هر ماه

کارشناسی آموزش ابتدايي

18

جشن آغاز آموزش قرآن پایه اول

دانش آموزان پایه اول تمامی مدارس

الف)لزوم توجه بیشتر اولیا و مربیان و دانش آموزان به قرآن

ب) نهادینه کردن آموزش های قرآنی

17 مهرماه

آموزش ابتدایی

برنامه سالانه آموزش ابتدايي اداره آموزش وپرورش شهرستان مرودشت سال تحصيلي88-87

رديف

عنوان برنامه

جامعه تحت پوشش

ضرورت

محدوده زماني

مسئول پيگيري

19

جلسات معلمین راهنما

معلمین راهنما

الف) بررسی مشکلات جاری آموزشگاه

ب) تبادل نظر در خصوص بالا بردن سطح کیفی و کمی آموزش

ج) هماهنگی در برنامه های جاری

د) ارائه راهکار های مناسب جهت رفع مشکلات اموزشی مدارس

طول سال تحصیلی

آموزش ابتدایی

20

برگزاری کارگاه آموزشی جهت کاهش مشکلات دانش آموزان در دروس خواندن – املا - ریاضی

آموزگاران پایه اول و دوم و چهارم

الف) آشنایی با منابع اطلاعاتی در خصوص این مشکلات

ب)بررسی علل افت دانش آموزان

ج) ارائه راهکار های مناسب وعملی جهت رفع مشکلات دانش آموزان

د) شناسایی مشکلاتی که باعث تکرار پایه و ضعف در دروس یاد شده می شود

از دی ماه 87 لغایت اسفند 87

آموزش ابتدایی

21

برگزاری کارگاه آموزشی گروه های هم پایه ویژه آموزگاران

آموزگاران پایه های سوم و پنجم

الف) آشنایی با رویکرد هاو شیوه های نوین

ب) آشنایی با شیوه های مختلف ارزشیابی و سنجش

ج) نقدو بررسی کتب درسی

د) ارائه راهکار های عملی و اجرایی جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

آذر لغایت اسفند 87

آموزش ابتدایی

22

فرا خوان مقاله جمع آوری تجارب موفق مدیران

مدیران و معاونین مدارس

الف) لزوم تبادل تجربیات و اندوخته های علمی – اداری مدیران

ب) لزوم ایجاد خلاقیت و نوآوری در ارایه روش های مدیریت

ج)ایجاد رقابت سالم و انتقال تجارب به دیگران

د) تقویت تفکر خلاق در مدیران

از ابتدای مهر 87 لغایت اردیبهشت 88

آموزش ابتدایی – معاونت آموزش عمومی

23

پليس همیار

کلیه مدارس

الف) فرهنگ سازي جهت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

ب) ایجاد نظم و انضباط اجتماعی

ج) ارتقا مشارکت پذیری دانش آموزان

د) افزایش ایمنی و کاهش تلفات و خسارات

و) کاهش تلفات رانندگی

طول سال تحصیلی

مديران مدارس مديريت راهنمايي ورانندگي /حوزه معاونت آموزش عمومي

24

كنترل دفاترآمار

تمامي مدارس

بررسي ،كنترل ،وتاييددفاترآمار

آبانماه

مديران مدارس آموزش ابتدايي راهنمامعلمين

25

برگزاري جلسه آموزگاران مدارس چندپايه

مديرآموزگاران وآموزگاران چندپايه

الف)آشنايي باروشهاي جديد تدريس ب)ارائه طرحها وبرنامه هاجهت رفع مشكلات باحضوركارشناسان وصاحبنظران

هفته اول آذرماه

كارشناسي ابتدايي

26

جشنواره الگوهاي برتر تدريس و مدیریت

معلمان – مدیران- معاونین-

الف) بهره گیری از یافته های جدید برای گسترش راهبردی یاددهی – یادگیری

ب) گسترش و تعمیم تجارب ارزنده مدیران و معلمان

ج) شناسایی روش های موفق تدریس مدیریت

د) آشنایی معلمان و مدیران با نو.شتن سناریو

از ابتدای آذر ماه 87لغایت اردیبهشت 88

حوزه معاونت آموزش عمومي آموزش ابتدايي

27

جشنواره
نظارت وراهنمايي

معلمين راهنما

الف)ايجادرقابت سالم وسازنده بين معلمين راهنما

ب) گسترش و تعمیم تجارب ارزنده معلمین راهنما

آذرماه باتوجه به دستورالعمل سازمان

حوزه معاونت آموزش عمومي ، آموزش ابتدایی

28

جشنواره
پيش دبستاني

مربيان پيش دبستاني

الف) پرورش خلاقیت و نوآوری در بین مربیان

ب) لزوم تحرک و پویایی و شادی و نشاط

ج) آشنایی مربیان با رسانه های کمک آموزشی و شیوه کاربرد آنها

بهمن

حوزه معاونت آموزش عمومي ، آموزش ابتدایی

29

برگزاري جلسه مديران

مديران ومديرآموزگاران

تبيين وبررسي مسائل و
برنامه هاي امتحانات نوبت اول

هفته اول ديماه

آموزش ابتدايي

30

نظرخواهي

تمامي مدارس

دريافت نقطه نظرات همكاران دررابطه بانقل وانتقالات وسازماندهي سال آينده

هفته اول ديماه

آموزش ابتدايي

برنامه سالانه آموزش ابتدايي اداره آموزش وپرورش شهرستان مرودشت سال تحصيلي 88-87

رديف

عنوان برنامه

جامعه تحت پوشش

ضرورت

محدوده زماني

مسئول پيگيري

31

المپياد رايانه

تمامي مدارس ابتدايي

رقابت سالم سازنده بين
دانش آموزان

دی ماه87

مديران مدارس / آموزش ابتدايي

32

امتحانات نوبت اول

تمامي مدارس ابتدايي

نظارت برحسن اجراي امتحانات واجراي دستورالعملهاي مربوطه

15دي لغايت 10بهمن

راهنمايان تعليماتي مديران مدارس
حوزه معاونت آموزش عمومي

33

دهه فجر انقلاب اسلامي

تمامي مدارس

الف)برگزاري جشنهاي ده هفجر

انقلاب اسلامي

ب)تبيين اهداف چشم انداز 20ساله انقلاب اسلامي

12-22 بهمن

مديران آموزشگاه

34

بررسي نتايج امتحانات

تمامي دانش آموزان دوره ابتدايي

الف)تجزيه وتحليل نتايج امتحانات ب)شناسايي نقاط قوت وضعف دانش آموزان

ج)گذاشتن كلاسهاي تقويتي

د)برنامه ريزي درجهت رفع مشكلات احتمالي

هفته اول اسفندماه

امتحانات -آموزش ابتدايي

35

اردوي برون استاني باتوجه به موافقت مسئولين

مديران ومعاونين مدارس آموزگاران موفق

تبادل تجربيات وانجام پژوهشهاي مفيدواجراي نتيجه اين بازديددرمدارس جهت پيشبرداهداف آموزشي وتربيتي

هفته اول ارديبهشت

مديران وحوزه معاونت آموزش عمومي

36

برنامه ريزي و
امتياز بندي

همكاران متقاضي جابجايي

بررسي وضعيت نيروي انساني موردنيازمدارس (كمبود/مازاد)

نيمه اول ارديبهشت

آموزش ابتدايي

كارگزيني

37

جلسه مديران

مدارس ابتدايي

بحث وتبادل نظر پيرامون مسائل آموزشي واداري / امتحانات نوبت دوم

هفته سوم ارديبهشت ماه

حوزه معاونت آموزش عمومي / امتحانات

38

بررسي نيروي انساني

تمامي نيروي مدارس ابتدايي

پيش بيني وبررسي آمارواطلاعات دانش آموز،كلاس ومعلم جهت سازماندهي سال آينده

هفته آخر ارديبهشت ماه

آموزش ابتدايي

39

جشن الفبا و شکر گزاری به مناسبت آموزش خواندن و نوشتن

دانش آموزان پایه اول مدارس

الف) ایجاد ذوق و شادمانی در کودکان

ب) ایجاد روحیه شکرگزاری

ج) قدردانی از مسئولین و معلمین مدرسه

د) ایجاد انگیزه بین دانش آموزان

پایان اردیبهشت 88

مدیران مدارس – آموزش ابتدایی

40

برنامه ريزي امتحانات نوبت دوم

تمامي مدارس ابتدايي

برگزاري هماهنگ ارزشيابي تكويني پايه پنجم / شناسايي نقاط ضعف دانش آموزان وتشكيل كلاسهاي جبراني

خردادماه

حوزه معاونت آموزش عمومي گروههاي آموزشي راهنمامعلمين

41

برنامه ريزي جهت سال تحصيلي آينده

کلیه مدارس

سازماندهي دانش آموزان ، كلاسهاونيروي انسانی موردنيازسال آينده

نيمه اول خردادماه

آموزش ابتدايي باهماهنگي آماروبودجه كارگزيني

42

تشكيل پايگاههاي سنجش

دانش آموزان بدو ورود به پايه اول ابتدايي مدارس شهر

تست دانش آموزان ازنظر آمادگي ذهني ،بينايي وشنوايي ومعرفي به مدارس جهت ثبت نام وتشكيل شناسنامه سلامت

نيمه دوم خرداد ماه

كارشناسي آموزش ابتدايي باهماهنگي واحدهاي مربوطه

43

فعال سازی شورای مدرسه و معلمان

کلیه مدارس

الف) ایجاد انگیزه در عوامل آموزشی و اداری مدرسه

ب) مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه در تصمیم گیری

از ابتدای مهر 87 لغایت خرداد88

آموزش ابتدایی – مدیران مدارس

44

ثبت نام دانش آموزان

تمامي مدارس وكودكستانها

تحت پوشش قراردادن تمامي كودكان لازم التعليم

هفته سوم خردادماه

مديران مدارس حوزه معاونت آموزش عمومي حوزه رياست

45

انعقاد قراردادنيروي انساني سال تحصيلي آينده باسازمان

دانش آموزان وآموزگاران تمامي مدارس

پيش بيني وضعيت نيروي انساني سال آينده ازنظركمبود يامازاد/برنامه ريزي وسازماندهي هرچه بهتر

نيمه اول تيرماه

كارشناسي ابتدايي باهماهنگي آماروبودجه كارگزيني

46

گزارشات عملكرد سالانه معلمين راهنما

راهنمامعلمين

كنترل وبررسي گزارشات وارائه بازخوردآن توسط فرم مخصوص وارسال به استان

نيمه اول تيرماه

كارشناسان آموزش ابتدايي

47

تجزيه تحليل نتايج امتحانات

تمامي مدارس

اطلاع درارتباط باعملكرد مدارس ومقايسه نتايج باسال قبل همان مدرسه وميانگين شهرستان درخردادماه

هفته دوم تيرماه

آموزش ابتدايي گروههاي آموزشي واحدرايانه

48

سازماندهي نيروي انساني

مدارسي كه كادرآنها تكميل نشده است

تكميل كادرمدارس جهت شروع سال تحصيلي جديد

هفته آخرتيرماه

معاونت آموزش عمومي آموزش ابتدايي

تغییر قالب صفحه