صندوق ذخيره فرهنگيان

1- سایت صندوق ذخیره فرهنگیان www.szf.ir میبا شد .


- همکاران می توانند با مراجعه به سایت صورتحساب سالانه خود را دریافت نمایند (صورتحساب سالانه از طریق اداره توزیع نمی گردد)

2- در زمان باز نشستگی در صورتی که همکاران بدهی به صندوق ذخیره نداشته باشند حساب انها مسدود گردیده و موجودی انها +سود موجودی +واریزی دولت +سود واریزی دولت

بعد از گذشت چند ماه مسترد میگردد و این گفته که سه برابر موجودی پرداخت میگردد صحیح نمی باشد (ممکن است کمتر یا بیشتر محاسبه گردد)


3-افرادی که بازنشسته می شوند و به صندوق ذخیره بدهی دارند باید در حین باز نشستگی فرم خاصی رادر تعاون پرکنند تا باقی مانده بدهی انها از موجودی انها کسر گردیده و  مابقی موجودی برگشت گردد.


4- در صورت انصراف از صندوق قبل از بازنشستگی فقط موجودی فرد + سود موجودی برگشت خواهد شد


5- خودرو و دیگر محصولات اقساطی لیزینگ (وابسته به صندوق ذخیره ) از طریق سایت
www.LFCO.ir اطلاع رسانی میکردد و همکاران می توانند با مراجعه ماهانه به سایت از محصولات لیزینگ و شریط ان مطلع گردند (از طریق بخشنامه اطلاع رسانی نمي گردد )


6- همکاران چند ماه قبل از بازنشستگی میتوانند با پر کردن فرم استمرار عضویت پس از بازنشستگی نیز عضو صندوق باقی بمانند

تغییر قالب صفحه