منو افقي
منوعمودي
دستورالعمل ارزشیابی توصیفی دانش آموزان دوره ابتدایی

«دستورالعمل ارزشیابی توصیفی دانش آموزان دوره ابتدایی»

( طرح آزمایشی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی)

مصوب جلسه633 – تاريخ 20/12/1377 õ شماره ابلاغ 9/2911/120 –تاريخ 24/6/1382

مقدمه:

به استناد مصوبه ششصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 30/8/81، دستورالعمل تغییر مقیاس کمی(20-0) به مقیاس کیفی( ارزشیابی توصیفی) با عنایت به رویکردهای نوین در فرایند یاددهی – یادگیری و شیوه های اثربخش ارزشیابی، جهت اجرای آزمایشی در دوره ابتدایی به شرح زیر ابلاغ می شود.

هدف:

1- ارزشیابی توصیفی و تشریح جریان پیشرفت تحصیلی و تربیتی ( تلاش و عملکرد) دانش‌آموزان به منظوراصلاح روند یاددهی یادگیری در کلاس درس

2- ارتقاء سطح بهداشت روانی از طریق کاهش نقش ارزشیابی پایانی و مقیاس کمی در سرنوشت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان

3- توجه به حیطه‌های مختلف شخصیت دانش آموز در ابعاد عاطفی، اجتماعی، جسمانی و سطوح بالای حیطه شناسی

ماده 1- ارزشیابی در دوره ابتدایی در طول سال تحصیلی به طور پیوسته با استفاده از روش‌های‌فرایندی و عملکردی و ابزارهایی مانند پوشه کار، سیاهه رفتار، آزمونها وتکالیف درسی، برگ ثبت مشاهدات و فعالیتهای داخل و خارج از کلاس اعم از فردی یا گروهی و نظایر آن انجام می گیرد.

ماده 2- در هر سال تحصیلی وضعیت تحصیلی وتربیتی دانش آموزان حداقل طی دو مرحله با توصیف میزان تلاش و عملکرد آنان به دانش آموزان و اولیاء آنها اعلام می شود، به گونه ای که میزان تلاش و عملکرد آنان را توصیف نماید.

ماده3- دانش آموزانی که در کلاس درس حضور یافته و به انجام تکالیف و فعالیتهای یاددهی- یادگیری مبادرت ورزیده اند بنابر گزارش معلم در پایان سال تحصیلی به پایه بالاتر ارتقاء می یابند.

ماده 4- در صورتی که به تشخیص معلم و با توجه به ارزشیابی های به عمل آمده در طول سال تحصیلی، دانش آموزی در دستیابی به اهداف و انتظارات پایه، نیاز به فعالیت های بیشتری داشته باشد، راه کارهای جبرانی برای بهبود پیشرفت تحصیلی و تربیتی وی با همکاری اولیاء مدرسه و والدین اعمال می شود.

تبصره- منظور از راه کارهای جبرانی انجام اقداماتی است که معمولاً در طول سال یا قبل از آغاز سال تحصیلی بعد به اجرا در می آید تا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بهبود یابد.

ماده 5- در شرایط خاص،دانش آموزی که پس از اعمال راه کارهای جبرانی براساس ارزشیابی‌های به عمل آمده به تشخیص معلم به اهداف و انتظارات پایه تحصیلی مربوط دست نیافت توسط معلم مربوط همراه باپرونده تحصیلی به شورای معلمان معرفی می شود.این شورا نظر خود را به شورای مدرسه جهت تصمیم گیری نهایی در مورد ارتقاء یاعدم ارتقاء دانش آموز اعلام خواهد کرد.

ماده 6- تصمیم گیری در مورد جابجایی دانش آموز و تعیین راه کارهای جبرانی، توسط شورای مدرسه انجام می شود.

ماده 7- چگونگی تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموز در دروس مختلف و همچنین ویژگی های عمومی، نحوه بکارگیری ابزارها که به عنوان راهنما برای معلم تلقی می شود در جزوه راهنمای ارزشیابی توصیفی، توسط معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی با همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ارائه می شود.

تبصره- نحوه ثبت و نگهداری مدارک تحصیلی و دفتر ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان توسط معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- این آیین نامه در سال تحصیلی 83-82 [1] [1]به صورت آزمایشی در تعداد محدودی ازکلاس های پایه اول ابتدایی و در تعدادی از استانها قابل اجرا خواهد بود.

ماده 9- این آیین نامه برای مدارس مجری طرح آزمایشی جایگزین آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی مصوب ششصدوسی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ20/12/1377 خواهد بود.

1- به استناد مصوبه جلسه 737 شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 4/7/85 كه طي شماره 8/4937/120 مورخ 10/7/85 ابلاغ شده است شورا با تمديد اجراي آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي در پايه‌هاي اول، دوم و سوم ابتدايي در مدارس مجري طرح مذكور تا پايان سال تحصيلي 87 86 موافقت كرده است.

خبرنامه آموزش و پرورش فارس
رفع مشکلات سرپرستان مدارس شبانه روزی در اولویت کار آموزش وپرورش است
مدیرکل آموزش وپرورش فارس از تلاش های آموزش و پرورش برای رفع مشکلات سرپرستان مدارس شبانه روزی خبرداد
چهارشنبه ، بيست و شـشم شهریور سال 1393
مدارس شبانه روزی برای توسعه چتر پوششی وحمایتی ازدانش آموزان بازمانده از تحصیل است/ فعالیت 100مدرسه شبانه روزی در فارس
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش فارس با اشاره به کمبود مدارس شبانه روزی دوره متوسطه در استان فارس گفت: متاسفانه چند سالی است بدلیل برخی مشکلات چراغ های مدارس شبانه روزی در فارس کم سو شده است.
چهارشنبه ، بيست و شـشم شهریور سال 1393
تحصیل8.5 درصداز دانش آموزان فارس در مدارس غیردولتی
مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس از تحصیل8.5 درصداز دانش آموزان فارس در مدارس غیردولتی فارس خبرداد
چهارشنبه ، بيست و شـشم شهریور سال 1393
پذیرش یک هزار و 547 دانش آموز فارسی در آزمون استعدادهای درخشان
رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش فارس با اشاره به شناسایی 10 دانش آموز المپیادی در فارس، گفت: از این تعداد هفت دانش آموز از مدارس استعدادهای درخشان و سه دانش آموز از مدارس عادی استان بوده اند.
چهارشنبه ، بيست و شـشم شهریور سال 1393
کانال جستجو
 
تغییر قالب صفحه