سازمان دانش آموزي ‏

 

به منظور اعتلاي شخصيت ديني و اخلاقي و عاطفي و علمي و اجتماعي دانش آموزان وايجاد زمينه مشاركت همه جانبه آنها در زمينه هاي اعتقادي ، فرهنگي ، اجتماعي ،سياسي ، ورزشي و هنري ، سازماني عمومي و غيردولتي با عنوان سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران و با مقررات خاص تحت نظارت وزرات آموزش و پرورش با هدف خاص تشكيل شده است .


خلاصه وظايف سازمان :

1- زمينه سازي و برنامه ريزي جهت مشاركت فعال دانش آموزان در همه عرصه ها در قا لب تشكلات دانش آموزي ( پيشتازان ، فرزانگان ، هلال احمر و........... )

2- ايجاد خود باوري و علاقه مندي به فرهنگ خودي در دانش آموزان

3- زمينه سازي جهت رشد فردي و اجتماعي و كسب فضايل اخلاقي و كمالات انساني در دانش آموزان براساس تعاليم اسلام ناب محمدي در قالب مجمع و مجلس دانش آموزي

4- بهينه سازي اوقات فراغت دانش آموزان در قالب فرهنگسراهاي دانش آموزي

چهار آرمان سازمان دانش آموزي :‏

1- آموختن براي دانستن

2- دانستن براي به كار بستن

3- بكار بستن براي بهتر زيستن

4- بهتر زيستن براي باهم بودن

تغییر قالب صفحه