شرح وظايف پست سازماني

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي وطبق مقررات اداري ومالي وظايف زير را تحت نظارت مدير/رئيس انجام ميدهد:

 • سعي در تزكيه والگو سازي خويش براي كاركنان اداري آموزشي براساس موازين شرعي وحركت در خط ولايت فقيه
 • اهتمام در بوجود آوردن محيطي كاملا اسلامي وتقويت روح وحدت اسلامي بين كاركنان وجلوگيري از هر گونه تفرقه وگروه گرائي
 • همكاري لازم با ساير معاونان وظايف مربوط
 • اهتمام لازم جهت حسن اجراي ضوابط مقررات ودستور العمل هاي ابلاغي در زمينه شغل مورد تصدي
 • اهتمام لازم در مورد تدوين برنامه سالانه واحد تصدي وتلاش براي تحقق اهداف مورد نظر
 • بررسي گزارش ها ونامه هاي رسيده از واحد تابعه منطقه واقدام لازم در مورد آنها
 • نظارت بر تنظيم واجراء بودجه مديريت /اداره آموزش وپرورش منطقه
 • نظارت بر تنظيم آمار جداول ونمودارهاي آماري مورد نياز در سطح منطقه
 • نظارت بر فعاليت هاي مربوط به نيروي انساني اعم از :متعهدين خدمت وسرباز معلم وتوزيع نيروهاي جديد الاستخدام دوره هاي ضمن خدمت ونياز سنجي نيروي انساني
 • اهتمام لازم جهت تصويب بودجه ساليانه
 • نظارت بر توزيع و هزينه كرد اعتبارات ابلاغي
 • نظارت برفعاليت رايانه اي وتلاش در جهت بهبود وتوسعه فن آوري وسيستم هاي مكانيزه
 • نظارت بر تشكيل كلاس هاي آموزشي كوتاه مدت
 • نظارت بر برنامه هاي كه در راستاي تحول اداري وبهبود تسهيل امور اداري انجام ميگيرد
 • نظارت بر نحوي اجراي طرحها وبرنامه هاي مربوط به تحول اداري
 • شركت در جلسات كميته مستند سازي بخشنامه ها ودستورالعمل هاي اداري(به عنوان رئيس كميته مذكور
 • نظارت برسازمان و تشكيلات اداري مديريت اداره آموزش وپرورش و واحد آموزشي وپرورشي ونمايندگي هاي ذيربط
 • نظارت بر نحوي انتقال كاركنان وانجام اقدامات مقتضي
 • نظارت بر انجام اموارمالي منطقه بررسي وامضاء چكها واسناد حقوقي وهزينه اي تنظيم شده در امور مالي
 • نظارت بر انجام امور مربوط به اموال منقول وغير منقول
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ورفاه كاركنان ومعلمان
 • اقدام به منظور تامين نيازهاي پرسنلي ومراقبت در انجام اموراستخدامي واداري كاركنان آموزشي واداري
 • نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات عمومي وتهيه لوازم مورد نياز
 • شركت در جلسات كميسون هاي كه بهمنظور خريد يا اخذ تصميم در مورد امور مالي تشكيل ميشود
 • تهيه گزارش هاي لازم در زمينه امور مالي واداري ارائه آن به مدير/رئيس اداره به منظور تصميم گيري
 • انجام كليه وظايف اداري ومالي مربوط به مدير/رئيس اداره درغياب وي طبق اختيارات تفويض شده
 • راهنمايي هاي لازم در مورد امور اداري ومالي به مسئولان ومتصديان مربوط
 • انتخاب وپيشنهاد انتصاب مسئولان ومتصديان مربوط
 • تهيه گزارشا وپيش نويس مكاتبات مربوط
 • بازيدي از واحد هاي آموزشي وپرورشي به منظور امكانات وتلاش براي رفع مشكلات موجود
 • تهيه طرح هاي لازم جهت ارايه تسهيلات رفاهي مناسب به كاركنان اداري وآموزشي
 • نظارت بر حسن انجام امور رفاهي كاركنان ونحوي فعاليت صندوق وام ضروري ذخيره فرهنگيان
 • نظارت بر تهيه وتوزيع پوشاك وتغذيه رايگان وشير مدارس
 • شركت در جلسات وكميسيون هاي مربوط
 • تهيه پيش نويس مكاتبات وگزارش لازم
 • پاسخگويي مناسب به تماس هاي حضوري وغيره حضوري در چارچوب وظايف پست تصدي
 • انجام ساير امور ارجاعي در چهارچوبپست مورد تصدي درصورت لزوم
تغییر قالب صفحه