پرسش نامه اضطراب امتحان

اضطراب امتحان ، يكي از انواع اضطراب هاي موقعيتي است كه در روان شناسي امروز به صورت بسيار گسترده مطالعه مي‌شود و رابطه نزديكي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان دارد.

بررسي ها نشان مي دهد كه سالانه نزديك به 10 ميليون دانش‌آموز دبيرستاني و 15 درصد از دانشجويان دانشگاه هاي آمريكا دچار اضطراب امتحان هستند( هيل 1984 به نقل قول از بيابانگرد ،1381) . در زمينه ميزان شيوع اضطراب امتحان در دانش‌آموزان ايراني براساس برخي پژوهش‌‌ها مانند >> ابوالقاسمي و همكاران << مي توان گفت بين 20 تا 30 درصد افت تحصيلي ناشي از اضطراب امتحان است.

· پرسشنامه اضطراب امتحان( TAQ )

پرسشنامه اضطراب امتحان ، براساس نظريه اضطراب امتحان >> ساراسون << و >> مندلر << ساخته شده است . در اين نظريه دو نوع سائق يا حالت انگيزشي وجود دارد كه در زمان امتحان جريان مي‌يابد. يكي سائق >> تكليف آموخته شده << است و آن انگيزشي است كه پاسخ هاي مربوط به تكليف درست انجام را برمي‌انگيزد. ديگري ، سائق >> اضطراب آموخته شده << داراي دو بخش پاسخ هاي متناسب با تكليف و پاسخ هاي متناسب با تكليف مي‌باشد. >> مندلر << و >> ساراسون << يك پرسشنامه 37 ماده اي را تدوين كردند كه آمادگي شخص را براي انديشيدن يا عمل كردن در جهتي كه با صرف انرژي در راه انجام دادن تكليف منافات دارد، مي‌سنجد. به عبارت ديگر ف آن‌ها سعي كردند مقياسي بسازند كه پاسخ هاي نامتناسب با تكليف را در بخش سائق اضطراب آموخته شده ي نظريه‌ي خود اندازه گيري كند.

· اگر بدانيد كه قرار است در يك آزمون هوش گروهي شركت كنيد، پيش از رفتن به جلسه آزمايش چه احساسي داريد؟

· پيش از شركت در يك آزمون هوش فردي، تا چه اندازه دچار >> احساس ناراحتي << مي‌شويد؟

· وقتي كه در يك جلسه امتحان درسي هستيد ، تا چه اندازه احساس مي‌كنيد كه واكنش‌هاي هيجاني شما در عملكرد شما اثر منفي دارد يا آن را كاهش مي‌دهد؟

>> مندلر << و >> ساراسون << (1952 ( ضرايب اعتبار اين پرسشنامه را از طريق روش دونيمه كردن0.99 ، و از راه بازآمايي با فاصله زماني شش هفته 0.82 گزارش كرده اند . برخي از شواهد روايي پرسشنامه نشان داده است ، آزمودني هايي كه در اين پرسشنامه نمره بالا گرفته اند، در آزمون هاي هوش نمره پايين به دست آوردند و بر عكس.

· سياهه اضطراب ) TAI )

ابوالقاسمي و همكاران سياهه‌ي اضطراب را ساختند ، و اعتبار و روايي آن مورد بررسي قرار گرفت. اين سياهه داراي 25 ماده است كه آزمودني براساس يك مقياس چهار درجه‌اي ( هرگز، به ندرت، گاهي اوقات) به آن پاسخ مي‌دهد.

شاخص هاي روان‌سنجي سياهه اضطراب امتحان

1. اعتبار

1-1 براي سنجش همساني دروني ، از ضريب >> آلفاي كرونباخ << استفاده شده است . براساس نتايج حاصل، ضريب آلفاي كرونباخ براي كل نمونه 94 درصد ، براي آزمودني هاي دختر 95 درصد و براي آزمودني هاي پسر 92 درصد گزارش شده است.

1-2 پاياني سياهه با استفاده از روش بازآزمايي براي كل آزمودنيها، آزمودني هاي دختر و پسر به ترتيب 0.77 ،0.88، 0.67 به دست آمده است.

2. روايي

سازندگان آزمون به منظور سنجش روايي ملاكي، مقياس 58 ماده اي عزت نفس >> كوپر اسميت << را به كار برده اند. ضرايب روايي ملاكي براي كل آزمودني ها، آزمدني هاي دختر و پسر به ترتيب 0.57،0.68،0.43 مي باشد.

3. هنجار

ابوالقاسمي و همكاران همچنين هنجار نمره آزمودني هاي ) n=581 ) را به صورت رتبه هاي درصدي محاسبه كردند و با مقايسه نمره آزمودني هاي دختر و پسر نتيجه گرفتند كه نمره آزمودني هي دختر به طور معنا دار بيشتر از نمره آزمودني هاي پسر است.

در پايان پژوهشگران نتيجه گيري كردند كه سياهه ي اضطراب امتحان شرايط لازم براي كاربرد در پژوهش هاي روان شناختي و تشخيص اضطراب امتحان در كودكان و نوجوانان داراست.

تغییر قالب صفحه