باسمه تعالی

سازمان آموزش و پرورش استان فارس

معاونت پرورشی و تربيت بدنی

کارشناسی مشاوره

گروه آموزشی مشاوران

پاسخ به سؤالات دانش آموزان ، مشاوران و مديران آموزشگاه ها

براساس طرح فراخوان پرسش

موضوع بخشنامه شماره 54/338650 مورخ 1/9/1388

سال تحصيلی 89-1388

پرسشهای هدايت تحصيلی

1-زمانی که نمره ی دانش آموز در درس ادبيات فارسی 12 شده باشد ، آيا شيوه ای هست که او را به علوم انسانی هدايت کرد؟ شرط احراز رشته ی ادبيات وعلوم انسانی آن است که مجموع نمرات راهنمايی دروس مرتبط در نمون برگ هدايت تحصيلی بدون ضريب کمتر از 30 نباشد و درسهای مرتبط متوسطه کمتر از حد نصاب 10 نباشد. معدل درس ادبيات 1 و زبان فارسی 1 کمتر از 12 نباشد. معدل رشته کمتر از 12 نباشد. در صورتی که دانش آموز رشته ی ادبيات و علوم انسانی را احراز نکند و به شاخه ی کاردانش هدايت شود و ظرفيت شاخه ی کاردانش در منطقه تکميل باشد با استفاده از نمون برگ 7-111 به رشته ای که بالاترين امتياز را در نمون برگ هدايت تحصيلی کسب کرده است با موافقت شورای مدرسه و موافقت اداره ی مربوطه هدايت می گردد.

1- شرط تغيير رشته ی کاردانش به ادبيات و علوم انسانی چيست؟ برای تغيير رشته از پايه ی دوم کاردانش به پايه ی سوم انسانی ، دانش آموز پس از تکميل نمون برگ تغيير رشته ، بايستی در امتحانات خرداد يا شهريور در امتحان تغيير رشته ی دروس عربی 2 انسانی و جامعه شناسی 1 شرکت و در صورت کسب حد نصاب قبولی به رشته ی انسانی پايه ی سوم با تأييد مشاور هدايت شود.

2- آيا در نظام جديد متوسطه امتحان جهشی داريم؟ به صورت عادی خير ولی در موارد خاص و با صدور رأی کميسيون خاص به صورت موردی امکان پذير است.

3- هدايت تحصيلی مدارس تيزهوشان به چه صورت است؟ همانند دانش آموزان عادی است.

4- آيا اگر دانش آموزی در پايه ی سوم نمره ی قبولی کسب نکند می تواند تکرار پايه کند؟ خير ، شرط تکرار پايه آن است که دانش آموز از کليه ی دروس آن پايه نمره ی قبولی کسب کرده باشد در همان رشته ی قبلی تکرار پايه کند. در مدارس غير انتفاعی يا به شيوه ی داوطلب آزاد تکرار پايه مقدور است.

5- شرايط اخذ ديپلم مجدد معدل دار چگونه است؟ فارغ التحصيلان دوره های 6 ساله ، 4 ساله و 3 ساله متوسطه چنانچه قصد اخذ ديپلم مجدد معدل دار داشته باشند ، می توانند صرفا در رشته ی غير متناظر با ديپلم قبلی خود در شاخه ی نظری يا کاردانش به صورت داوطلب آزاد به يکی از دو روش الف و ب زير اقدام نمايند تا در صورت موفقيت کارنامه و گواهينامه ی پايان تحصيلات دوره ی متوسطه در پايان نيمسال يا دوره ی تابستانی که شرايط فارغ التحصيلی را کسب کنند صادر شود.

الف) شاخه ی نظری: افرادی که متقاضی دريافت ديپلم در يکی از شاخه های نظری باشند بايد پس از ثبت نام (در موعد مقرر) در امتحانات تمامی دروس پايه ی سوم رشته ی مورد تقاضا ( اعم از نهايی و غيرنهايی ) در نوبتهای امتحان شرکت کنند.

اين افراد از گذراندن دروس پايه ی اول و پايه ی دوم معاف می باشند و اين دروس با درج علامت ضربدر قبولی بدون نمره با درج که 96 در سيستم رايانه از آنان پذيرفته می شود و براساس نمرات مکتسبه از دروس نهايی معدل کتبی و براساس نمرات کليه ی دروس پايه ی سوم ( اعم از نهايی و غيرنهايی ) مطابق ضوابط مندرج در آيين نامه ی آموزشی دوره ی متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد معدل کل برای آنان محاسبه و منظور می شود.

اين افراد از گذراندن درسهای تربيت بدنی و انتخابی پايه ی سوم متوسطه معاف هستند ليکن بايد به ميزان تعداد واحدهای درسهای فوق از درسهای غيرنهايی ساير رشته ها مشروط بر آنکه عناوين آن دروس در رشته ی مورد تقاضا تکرار نشده باشد ، برابر ضوابط انتخاب کرده و بگذراند.

ب) افرادی که متقاضی دريافت ديپلم شاخه ی کاردانش باشند بايد نسبت به اراﺋه ی گواهينامه يا گواهينامه های مهارت مربوط در يکی از رشته های مهارتی مورد نظر اقدام و برابر ضوابط به صورت داوطلب آزاد ثبت نام و در امتحانات دروس دين و زندگی 3 و عربی 2/2 و نيز دروس تکميل مهارت رشته ی مربوط (به استثنای درس کارورزی) شرکت نمايند.

اين افراد علاوه بر درس کارورزی از گذراندن ساير دروس رشته ی مورد نظر معاف هستند و اين دروس با درج علامت ضربدر( قبولی بدون نمره با درج که 96 در سيستم رايانه ) از آنان پذيرفته می شود. برای اين افراد موضوع بند ب براساس نمرات مأخوذه از دروس دين و زندگی 3 و عربی 2/2 استانداردهای مهارت و دروس تکميل مهارت ( به استثنای درس کارورزی ) مطابق ضوابط معدل کل محاسبه و در گواهينامه ی پايان تحصيلات دوره ی متوسطه ی آنان درج می شود و گواهينامه ی مذکور فاقد معدل کتبی می باشد.

6- شرايط اخذ ديپلم مجدد بدون معدل چيست؟ در اجرای ماده ی 86 آيين نامه ی آموزش دوره ی متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل کشور و فارغ التحصيلان دوره های ( 6 ساله و 4 ساله و 3 ساله ) متوسطه چنانچه بخواهند ديپلم دوره ی سه ساله ی متوسطه به شيوه ی سالی واحدی غيرمتناظر با ديپلم خود در شاخه ی نظری را کسب کنند بايد در امتحانات دروس رشته ی مورد نظر شرکت کنند.

رشته ی ادبيات و علوم انسانی در دروس : عربی 3 ويژه ی انسانی ، تاريخ ايران و جهان 2 ، ادبيات فارسی تخصصی ، آرايه های ادبی

علوم تجربی در دروس : شيمی و آزمايشگاه ، زمين شناسی ، زيست شناسی 2 و آزمايشگاه

رياضی وفيزيک در دروس : حسابان ، جبر و احتمال ، فيزيک 3 و آزمايشگاه ، شيمی 3 و آزمايشگاه

در صورت موفقيت در امتحانات دروس مورد نظر ( نمره ی قبولی همه ی دروس حد نصاب 10 می باشد) ديپلم رشته ی مربوطه به آنان اعطا می شود و چنانچه متقاضی دريافت ديپلم رشته های شاخه ی کاردانش باشند بايد گواهينامه های مهارت تعريف شده در قالب يک رشته ی مهارتی را از طريق دستگاه متولی استاندارد اخذ و اراه کنند و دروس تکميل مهارت رشته ی مورد نظر را به استثناء درس کارورزی را امتحان داده و با موفقيت بگذرانند. گواهينامه ی پايان تحصيلات اين افراد فاقد معدل خواهد بود. ( لازم به ذکر است فقط از طريق متفرقه داوطلب آزاد بايد ثبت نام صورت گيرد)

7- آيا در آينده انجام امور هدايت تحصيلی در دوره ی راهنمايی صورت می گيرد؟ اين امر در دست بررسی است ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

8- چرا در شاخه ی فنی و حرفه ای و کاردانش پيش دانشگاهی وجود ندارد؟ زيرا اهداف شاخه ی فنی و حرفه ای احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصيل در رشته های علمی کاربردی است و نيازی به گذراندن دوره ی پيش دانشگاهی نيست اما اگر هنرجوی فارغ التحصيل فنی و حرفه ای و کاردانش بخواهد از طريق دانشگاه سراسری وارد مراکز آموزش عالی شود با گذراندن دوره پيش دانشگاهی از طريق شرکت در امتحانات تغيير رشته پيش دانشگاهی و يا بدون شرکت در امتحانات تغيير رشته ی پيش دانشگاهی از طريق مراکز آموزش از راه دور يا به شيوه ی داوطلب آزاد امکان پذير است .

9- فارغ التحصيلان شاخه ی فنی و حرفه ای و کاردانش چگونه می توانند دوره ی پيش دانشگاهی غير متناظر با ديپلم خود را بگذرانند؟ برای گذراندن دوره ی پيش دانشگاهی غير متناظر با ديپلم خود چنانچه داوطلب بخواهد در مراکز پيش دانشگاهی روزانه و يا نوبت 2 با رعايت ساير شرايط ثبت نام کند ، بايستی در امتحانات تغيير رشته ی پيش دانشگاهی که هر ساله در 2 نوبت دی ماه و تابستان صورت می گيرد شرکت کند و پس از کسب شرايط در اين مراکز ثبت نام کند.

10- با توجه به اينکه دانش آموز دوم تجربی برای تغيير رشته به پايه سوم رياضی نياز به شرکت در امتحان هيچ درسی نمی باشد ، اگر در پايان سال دوم تجربی از دروس شيمی ، رياضی فيزيک و هندسه نمره ی پايين تر از 10 کسب کند آيا امکان تغيير رشته وجود دارد يا خير؟ خير

11- دانش آموزانی که متقاضی تغيير رشته هستند 2 هفته قبل از امتحانات بايد معرفی شوند.اگر از دروس تغيير رشته درسی را نمره نياوردند چه بايد کرد؟آيا نمرات در سيستم ثبت شود حتی درسی که زير حد نصاب گرفته يا خير؟ در صورت قبولی همه ی دروس تغيير رشته نمرات تغيير رشته در سيستم ثبت می شود در غير اينصورت نيازی به ثبت نيست.

12- آيا امکان تجديد نظر در شرايط ورود به رشته ها وجود دارد؟ تا کنون برابر ضوابط هدايت تحصيلی مطابق با فصل 5 آيين نامه ی آموزشی عمل می شود.

13- به هنگام تغيير رشته از پايه ی دوم تجربی به سوم رياضی چنانچه دانش آموز دروس فيزيک 2 ، شيمی 2 ، رياضی 2 و هندسه را گذرانده باشد نياز به امتحان تغيير رشته ندارد.آيا بايد درس آمار و مدلسازی را در شهريور ( دوره ی تابستان سال سوم ) انتخاب و بگذراند؟ بلی حتما

14- آيا اگر دانش آموزان در پايان دوره ی راهنمايی هدايت تحصيلی شوند، ميزان افت در سال اول متوسطه کمتر نخواهد شد؟ فعلا براساس آيين نامه ی آموزش دوره ی متوسطه 3 ساله نظام جديد فصل پنجم آيين نامه هدايت تحصيلی صورت می گيرد و ارتباطی با افت تحصيلی ندارد.

15- سقف انتخاب واحد و شرايط سنی در مراکز آموزش از راه دور چگونه است؟ دانش آموز در مراکز آموزش از راه دور در هر نيمسال حداقل 8 و حداکثر 20 واحد درسی و در دوره ی تابستان حداکثر 8 واحد درسی با رعايت ساير ضوابط انتخاب می کند. در آخرين نيمسال يا دوره ی تابستانی دانش آموز می تواند حداکثر 4 واحد علاوه بر سقف واحدهای درسی انتخاب کند. شرايط سنی : با 18 سال تمام و بيشتر می توانند در مراکز آموزش از راه دور ثبت نام کنند ولی افراد با شرايط خاص نيز می توانند بدون شرايط حداقل سن در مراکز آموزش از راه دور ثبت نام نمايند. ( معلوليت جسمی ، بيماری خاص و يا صعب العلاج ، تأهل ، الزام به حمايت خانواده ) . رشته های شاخه ی نظری و کاردانش در اين مراکز اراه می گردد.

16- سقف مجاز انتخاب واحد در مدارس بزرگسالان در هر نيمسال و دوره ی تابستان چند واحد و عنوان درسی است؟ انتخاب واحد در مدارس بزرگسالان در هر نيمسال حداقل 8 و حداکثر 17 واحد درسی و در تابستان حداکثر 8 واحد می باشد. دانش آموز در آخرين نيمسال تحصيلی يا دوره ی تابستان حداکثر يک عنوان درسی علاوه بر سقف واحدهای درسی می تواند انتخاب کند.

17- چرا آموزش و پرورش اقدام به تأسيس مراکز آموزش از راه دور کرده است؟ آموزش از راه دور دوره ی راهنمايی برای دانش آموزان بالای 15 سال و در دوره ی متوسطه برای دانش آموزان بالای 18 سال و آن دسته از دانش آموزانی که در سن متعارف تحصيل قرار دارند ولی از آموزش حضوری ( به دليل فقدان مدرسه ی عادی ، شبانه روزی و نمونه دولتی ) بی بهره اند و يا به دليل وجود شرايط خاص به تشخيص کميسيون خاص ادارات و آموزش و پرورش مناطق و نواحی امکان تحصيل در مدرسه ی روزانه را ندارند اراه می شود.

هدف مؤسسه ی آموزش از راه دور ساماندهی فرآيند ياددهی و ارزشيابی تحصيلی با تکيه بر يادگيری مستقل با درجات انعطاف مناسب است. با اين هدف سعی در فراهم ساختن فرصت برابر برای همگان و از ميان برداشتن موانع دسترسی بويژه فاصله ی جغرافيايی برای آموزش دانش آموزان در سطح راهنمايی تحصيلی ، متوسطه و پيش دانشگاهی در مراکز مجری دانسته و در پی اتخاذ راهبردهای مناسب برای بکارگيری سامانه های چند رسانه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ی آموزش و پرورش می باشد.

19. نحوه ی هدايت تحصيلی در مراکز آموزش از راه دور چگونه است؟ نحوه ی هدايت تحصيلی در مراکز آموزش از راه دور مطابق مفاد آيين نامه هدايت تحصيلی بزرگسالان می باشد.

20. صدور نمون برگ هدايت تحصيلی برای دانش آموز بدو ورود به مراکز آموزش از راه دور پس از چند نيمسال صادر گردد؟ پس از 2 نيمسال

21.شرايط تغيير رشته در روزانه و بزرگسالان و مراحل انجام تغيير رشته را بنويسيد؟

دانش آموزی که در پايه ی دوم روزانه به تحصيل اشتغال دارد چنانچه متقاضی تغيير شاخه يا تغيير رشته باشد ، چنانچه متقاضی تغيير رشته به رشته های نظری است بايد در خرداد يا شهريور ماه پايه ی دوم در امتحان تغيير رشته درسهای تخصصی پايه ی دوم رشته ی جديد ( صرفا درسهايی که پيش نياز درسهای پايه ی سوم رشته ی جديد هستند ) شرکت کند و چنانچه از کليه ی دروس مذکور نمره ی قبولی کسب کند با تغيير رشته ی وی موافقت می شود.

برای تغيير رشته ی دانش آموزان پايه ی دوم شاخه های نظری يا کاردانش به پايه ی سوم رشته های شاخه ی فنی و حرفه ای و يا تغيير رشته در همان شاخه منوط به توفيق در امتحانات کليه ی درسهای اختصاصی پايه ی دوم رشته ی جديد در خرداد يا شهريور ماه همان سال با در نظر گرفتن ظرفيت پذيرش در رشته هايی می باشد که اسامی آن از سوی معاونت آموزشی اعلام خواهد شد.

تغيير رشته/شاخه از ساير شاخه ها و رشته ها به رشته های مهارتی شاخه ی کاردانش بلامانع است. زمان تغيير شاخه يا رشته در دوره ی روزانه حداکثر تا پايان شهريور ماه پايه ی دوم می باشد و دانش آموز موظف است حداکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد يا شهريور ماه تقاضای کتبی خود را به مدير واحد آموزش تحويل دهد تا نسبت به مراحل تغيير رشته اقدام شود. دانش آموز متقاضی تغيير رشته می تواند درسهای امتحان تغيير رشته را حداکثر در دو مرحله ی خرداد يا شهريور ماه پايه ی دوم امتحان دهد.

مراحل انجام تغيير رشته :

الف) تکميل نمون برگ تقاضای تغيير رشته ( نمون برگ شماره ی 2/1 )

1- اين نمون برگ بايد تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد يا شهريور ماه توسط دانش آموز تکميل شود و به تأييد ولی وی برسد و جهت اقدام لازم به واحد آموزش تحويل داده شود.

2- نمون برگ شماره ی 2/1 در دو نسخه تکميل و يک نسخه ی آن تحويل دانش آموز و نسخه ی ديگر در پرونده ی تحصيلی وی نگهداری می شود.

3- چنانچه دانش آموز در دو مرحله ی خرداد و شهريور در امتحان تغيير رشته شرکت می کند بايد نمون برگ شماره ی 2/1 را برای هر مرحله ی جداگانه تکميل کند.

4- چنانچه دانش آموز قصد تغيير رشته به شاخه ی کاردانش داشته باشد تکميل آن بخش از نمون برگ که مربوط به دروس امتحان تغيير رشته است ضرورت ندارد.

چنانچه رشته ی مورد تقاضا در واحد آموزش محل تحصيل وی موجود باشد در همان واحد آموزش در امتحان تغيير رشته شرکت می کند و چنانچه رشته ی مورد تقاضا در آن واحد آموزش موجود نباشد با هماهنگی اداره ی آموزش و پرورش ، دبيرستان و يا هنرستان مورد نظر تعيين و دانش آموز جهت امتحان به آن واحد آموزشی تا يک هفته قبل از شروع امتحانات براساس نمون برگ شماره ی 203 معرفی می شود.

لازم به ذکر است واحد آموزش مقصد موظف به گرفتن امتحان از دانش آموزان معرفی شده می باشد و پس از انجام امتحان تغيير رشته بايد بخش (ب) نمون برگ مذکور را تکميل و به واحد آموزش بعدا ارسال کنند.

تغيير رشته در بزرگسالان به اين نحو است که دانش آموز در ابتدای هر نيمسال تحصيلی تقاضای خود را برابر نمون برگ 2/2 تکميل و اراه می نمايد. چنانچه شرايط رشته ی دلخواه را در نمون برگ شماره ی 1 هدايت تحصيلی کسب کرده باشد با تغيير رشته ی وی موافقت می شود . چنانچه کسب نکرده باشد بايد در امتحان تعيين رشته ی مورد نظر شرکت کند و در صورت کسب شرايط با صدور نمون برگ مجدد شماره ی 1 هدايت تحصيلی در پايان آن نيمسال به رشته/شاخه ی مذکور هدايت شود.

22.آيا برای دانش آموزان مردودی سال اول تست ريون نيز انجام می شود؟ بلی

23.آزمون ريون و رغبت سنج در چه تاريخی و با چه شرايطی می بايست اجرا شود؟ آزمون ريون ترجيحا از نيمه ی دوم آبان ماه تا نيمه ی اول آذر و آزمون رغبت سنج اسفند ماه

24.آيا دانش آموزان دوم يکی از رشته های فنی مثلا عمران يا کامپيوتر می توانند به سال سوم يکی از رشته های فنی تغيير رشته دهند؟ بلی تغيير رشته ی دانش آموزان شاخه های نظری يا کاردانش به رشته های شاخه ی فنی و حرفه ای و يا تغيير رشته در همان شاخه منوط به توفيق در امتحانات کليه ی درسهای اختصاصی پايه ی دوم رشته ی جديد در خرداد يا شهريور ماه همان سال با در نظر گرفتن ظرفيت پذيرش در رشته هايی می باشد که اسامی آن از سوی کارشناس فنی و حرفه ای اعلام خواهد شد.

25.آيا دانش آموزان دوم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش می توانند به پايه ی سوم شاخه ی نظری تغيير رشته دهند؟ بلی دانش آموزی که در پايه ی دوم به تحصيل اشتغال دارد چنانچه متقاضی تغيير شاخه يا رشته باشد ( اعم از اينکه شرايط رشته ی مورد تقاضا را در نمون برگ شماره ی 1 هدايت تحصيلی کسب کرده يا نکرده باشد) با نظر مشاور چنانچه متقاضی تغيير رشته به رشته های شاخه ی نظری است بايد در خرداد يا شهريور ماه پايه ی دوم در امتحان تغيير رشته درسهای تخصصی پايه ی دوم رشته ی جديد ( صرفا درسهايی که پيش نياز درسهای پايه ی سوم رشته ی جديد هستند ) شرکت کند و چنانچه از کليه ی درسهای مذکور نمره ی قبولی کسب کند با تغيير رشته ی وی موافقت می شود.

26.آيا دانش آموز سال دوم رشته ی رياضی می تواند به پايه ی سوم رشته ی الکتروتکنيک فنی تغيير رشته بدهد؟ بلی اول بايد نمون برگ 2/1 تقاضای تغيير رشته را تکميل نمايد. چون در دبيرستان رشته ی مورد تقاضای دانش آموز ( الکتروتکنيک ) موجود نمی باشد. نمون برگ 203 تکميل و با هماهنگی اداره ی آموزش و پرورش و هنرستان مورد نظر تعيين و دانش آموز جهت امتحان به آن واحد آموزشی تا يک هفته قبل از شروع امتحانات معرفی می شود . دروسی که بايد در امتحان تغيير رشته شرکت کند عبارتند از : رياضی2 با کد 5443 ، تعمير لوازم خانگی با کد 2132 ، کارگاه سيم کشی 2 با کد 2131 ، کارگاه سيم کشی 1 با کد 2130 ، کارگاه مقدماتی مکانيک با کد 1521 ، رسم فنی الکترونيک و الکتروتکنيک با کد 2073 ، مبانی برق با کد 2071 و اصول اندازه گيری الکتريکی با کد 2091

درس رياضی 2 را همزمان با درس پايه ی دوم رشته ی رياضی بايد پاس کند و نياز به معرفی جهت شرکت در امتحان تغيير رشته نيست.

27.دانش آموزی که در حال حاضر در پايه ی دوم شاخه ی نظری است می تواند دوباره به رشته ی جديدی در پايه ی دوم هدايت شود؟ دانش آموز که در حال حاضر در پايه ی دوم رشته ی نظری است چنانچه تا قبل از بستن دفتر آمار مدرسه متقاضی تغيير رشته با داشتن شرايط لازم در نمون برگ هدايت تحصيلی با موافقت مدير آموزشگاه بلامانع است. اما اگر پايه ی دوم تحصيلی را به پايان رساند وخواست رشته اش را تغيير بدهد بايستی در امتحانات تغيير رشته شرکت کند و يا اگر خواست به پايه ی دوم فنی و حرفه ای برود از تبصره ی 1 ماده 112 استفاده کند.

28.دانش آموز سال دوم کاردانش چگونه می تواند به پايه ی دوم شاخه ی فنی و حرفه ای تغيير رشته دهد؟ دانش آموز پايه ی دوم کاردانش چنانچه متقاضی تغيير رشته به پايه ی سوم يکی از رشته های شاخه ی فنی و حرفه ای باشد بايستی پس از انجام مراحل تغيير رشته و تکميل نمون برگهای لازم در امتحانات دروس تخصصی پايه ی دوم رشته ی فنی مورد نظر در خرداد يا شهريور پايه ی دوم شرکت و در صورت کسب نمره ی حد نصاب لازم است به تغيير رشته ی وی اقدام شود.

29.در سال دوم آيا دانش آموز فنی و حرفه ای رشته ی الکتروتکنيک می تواند به پايه دوم کاردانش برق صنعتی تغيير رشته بدهد؟ طبق تبصره ی 2 ماده ی 112 آيين نامه ی آموزشی دوره سه ساله متوسطه نظام جديد دانش آموز قبولی پايه ی دوم فنی و حرفه ای بخواهد پايه ی دوم را در رشته های شاخه ی کاردانش تکرار کند با رعايت ساير شرايط می تواند ( پس طبق اين تبصره شرط آن اين است که در پايه ی دوم رشته ی قبلی قبول شده باشد.)

30.اگر دانش آموزی در پايان سال اول شرايط ورود به رشته ی دلخواه خود را نياورد چه بايد بکند؟ اگر دانش آموز قبولی در پايان سال اول شرايط ورود به رشته ی مورد دلخواه را به دست نياورد چند راه حل ارايه می گردد. در پايه ی دوم رشته ای که احراز کرده ثبت نام و ادامه تحصيل دهد در پايان سال دوم در امتحانات تغيير رشته ی مورد نظر شرکت و در صورت کسب شرايط در پايه ی سوم رشته ی دلخواه ادامه تحصيل دهد.

راه دوم : پايه ی اول را مجددا در مدارس غيرانتفاعی يا به شيوه ی داوطلب آزاد تکرار کند.

راه سوم : چنانچه شرايط سنی تحصيلی حداقل 16 سال را داشته باشد و در غير اينصورت با رأی کميسيون خاص در مدارس بزرگسالان ثبت نام و در نيمسال اول سال تحصيلی دروس عمومی انتخاب کند و در پايان نيمسال اول در امتحانات تعيين رشته ی مورد نظر شرکت و پس از کسب شرايط لازم در رشته ی مورد نظر از نيمسال دوم دروس رشته ی احراز شده را انتخاب واحد کند.چنانچه تمام دروس يک پايه ی تحصيل (پايه ی دوم) را تمام کند سال بعد می تواند به پايه ی سوم روزانه در همان رشته انتقال يابد و يا در همان نظام بزرگسالان ادامه تحصيل دهد.

31.چرا نمون برگ 7-111 برای دانش آموزان فنی و حرفه ای در استان اجرا نمی شود؟ کلا استفاده از بند 7 ماده ی 111 برای فنی و حرفه ای مجاز نيست.

32.در صورتی که دانش آموزی شرايط رشته ای را در نمون برگ هدايت تحصيلی با کمبود نمره ای ناچيز نياورد چگونه با بند 7-111 هدايت می شود؟ بند 7 ماده ی 111 برای آن است که اگر دانش آموزی شرايط رشته يا شاخه ای راکسب کند ولی ظرفيت برای پذيرش وی وجود نداشته باشد و يا رشته ی مربوط در محل سکونت وی نباشد با نظر مشاور و تأييد شورای واحد آموزشی و موافقت اداره ی آموزش و پرورش مربوط به يکی از رشته های موجود که براساس نمون برگ شماره ی 1 هدايت تحصيلی بالاترين امتياز را دارد هدايت شود.

33.آيا دانش آموزان فارغ التحصيل فنی و حرفه ای می توانند در يکی از رشته های پيش دانشگاهی ادامه تحصيل دهند؟ برابر با ماده ی 36 آيين نامه ی پيش دانشگاهی ورود افراد به رشته ی پيش دانشگاهی غيرمتناظر با ديپلم و يا تغيير رشته در دوره ی پيش دانشگاهی منوط به شرکت فرد متقاضی در امتحان تغيير رشته خواهد بود در اين صورت نمره ی قبولی دروس مشترک بين رشته ی جديد و رشته ی قبلی برای متقاضيان تغيير رشته در دوره ی پيش دانشگاهی پذيرفته می شود. امتحانات تغيير رشته هر سال دو بار در دی ماه و تابستان برابر دستورالعمل برگزار می شود. اگر داوطلب متقاضی ثبت نام در مراکز پيش دانشگاهی به شيوه ی داوطلب آزاد باشد يا داوطلب ثبت نام در مراکز آموزش از راه دور باشد از شرکت در امتحان تغيير رشته معاف خواهند بود. هنرجويان فارغ التحصيل فنی و حرفه ای چنانچه بخواهند به رشته ی پيش دانشگاهی غيرمتناظر وارد شوند به دو طريق می توانند : يا اينکه در امتحانات تغيير رشته ی پيش دانشگاهی شرکت نماييد يا به صورت داوطلب آزاد يا در مراکز آموزش از راه دور بدون شرکت در امتحانات تغيير رشته ی پيش دانشگاهی ثبت نام نماييد.

34.آيا اگر دانش آموزی در سال اول قبول نشد بايد به بزرگسالان برود؟ دانش آموزی که در پايه ی اول متوسطه مردود می شود يا می تواند مجدد اول را تکرار کند و چنانچه مجدد مردود شد اجبارا بايد به بزرگسالان منتقل شود يا اينکه دانش آموز يک بار مردودی پايه ی اول به دلخواه هم می تواند به بزرگسالان منتقل شود و ادامه تحصيل دهد.

35.در صورتی که فردی بخواهد از رشته ی تجربی (ديپلم) به رشته ی رياضی پيش دانشگاهی تغيير رشته دهد چه بايد بکند؟ چنانچه بخواهد در مراکز پيش دانشگاهی روزانه يا نوبت 2 ثبت نام کند بايد در امتحانات تغيير رشته ی دروس جبرواحتمال و حسابان شرکت و در صورت موفقيت در رشته ی رياضی فيزيک پيش دانشگاهی ادامه تحصيل دهد يا اينکه بدون شرکت در امتحان تغيير رشته در مراکز آموزش از راه دور يا به شيوه ی داوطلب آزاد ادامه تحصيل دهد.

کاردانش

36.مدارس کاردانش و فنی و حرفه ای در شهرستان فسا دارای چه رشته هايی می باشد؟ برق ساختمان ، برق صنعتی ، برق صنعتی پيشرفته ، ماشين های الکتريکی ، مرغداری صنعتی ، تعمير موتور تراکتور ، زراعت گندم و جو ، بهداشت يار دام و طيور ( برای پسران ) _ حسابداری مالی ، توليد چند رسانه ای ( برای پسران و دختران ) _ طراحی و ضخيم دوزی زنانه ( برای دختران )

37.رشته های کاردانش در استان را نام ببريد. تأسيسات بهداشتی ساختمان ، تأسيسات گرمايی ساختمان، تابلو سازی ، برق صنعتی ، تعمير لوازم خانگی ، برق ساختمان ، ماشين های الکتريکی ، برق صنعتی ، تعمير تلويزيون رنگی ، تعمير دستگاههای پزشکی ، ساختمان سازی ، نقشه کشی ساختمان ، جوشکاری برق ، جوشکاری برق و گاز ، جوشکاری گاز ، جوشکاری محافظ CO2 ، فلز کاری CNC ، تراشکاری ، فلزکاری ، تراشکاری و فلزکاری ، تأسيسات حرارتی برودتی ، تعمير موتور خودرو ، تعمير موتور و برق خودرو ، خدمات فنی خودرو ، عينک سازی ، سفال و لعاب کاری ، تعمير موتور تراکتور ، پرورش صنعتی گاو ، زراعت غلات ، پرورش مرکبات ، پرورش قارچ خوراکی ، پرورش توليدات زنبور عسل ( برای پسران ) _ طراحی و نقاشی فرش ، هنر فرش ، منبت چوب ، معرق چوب ، طراحی صفحات وب ، توليد چند رسانه ای ، تصوير سازی کامپيوتری ( مشترک ) _ خياطی لباس زنانه ، خياطی لباس شب و عروس ، خياطی دوخت های تزيينی ، خياطی ضخيم دوزی لباس زنانه ، مديريت و برنامه ريزی امور خانواده(متولی ارشاد اسلامی) ، گرافيک کامپيوتری ، چهره سازی ، عکاسی ديجيتال ، حسابداری مالی ، هتل داری ، راهنمای گردشگری ، هوانوردی ( برای دختران )

38.ادامه تحصيل دانش آموزان در رشته های کاردانش چگونه است؟ ادامه تحصيل فارغ التحصيلان شاخه ی کاردانش می توانند در کنکور کاردانی فنی سراسری ، آزاد ، پيام نور ، جامع علمی کاربردی شرکت کنند اگر پذيرفته شدند در همان رشته مربوط به خودشان ادامه تحصيل بدهند ( بعضی دانشگاهها به جای آزمون ورودی ، شرط معدل دارند )

39.دانش آموزی که متقاضی تغيير رشته به رشته های مهارتی کاردانش می باشد واحدهای مهارتی پايه ی 2 و 3 را چگونه بايد بگذراند؟ مهارت مربوط به سال دوم را در تابستان همان سال و سوم را در سال بعد در تابستان بگذراند. همچنين دروس تکميلی ( قانون کار ، بهداشت ايمنی ، کارآفرينی ) را بگذراند.

40.آيا دانش آموزان ديپلم کاردانش برای ادامه تحصيل در دوره ی کاردانی در رشته های خاص بايد باشند يا اينکه با رشته های فنی در کنکور فنی و حرفه ای رقابت می کنند؟ با رشته های فنی حرفه ای در کنکور فنی طبق دفترچه می توانند شرکت نمايند.

41.رشته های شاخه ی کاردانش که نياز به نمره ی 10 در دروس رياضی يا بعضی دروس پايه ی اول دارد کدامند؟ با عنايت به مفاد بند 4_6 ماده ی 109 آيين نامه ی آموزشی دوره ی سه ساله ی متوسطه روزانه

42.چرا رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در مناطق و نواحی هيچ گونه تغيير يا جابجايی انجام نمی گيرد؟ در هنرستانهای کاردانش مناطق با توجه به نياز تجهيزات نمی توانند رشته های ديگری ايجاد کنند برای ايجاد رشته های جديد در مناطق طبق طرح و برنامه ی وزارتی بايد فضا ، تجهيزات و نيری انسانی مرتبط در منطقه وجود داشته باشد.

43.چرا در رشته ی کاردانش حد نصاب نمرات دروس پيش نياز برای انواع رشته های تحصيلی مشخص نمی شود؟ در شاخه ی کاردانش پيش نياز نداريم ، دروس پيش شرط داريم برای ورود به بعضی از رشته ها مثل رياضی 1 که پيش شرط برق ساختمان يا برق صنعتی و غيره است.

44.هنرجويان فنی و حرفه ای و کاردانش که پس از گرفتن مدرک کاردانی در رشته ی مرتبط می خواهند در آزمون کارشناسی ناپيوسته شرکت کنند در چه رشته هايی می توانند ادامه تحصيل دهند؟آيا جدول خاصی و يا دفترچه ی خاصی وجود دارد؟ چون پذيرش دانشجو در کاردانش به صورت شناور است يعنی در سالهای مختلف با توجه به ظرفيت پذيرش متفاوت است و منطبق با رشته ی ديپلم می تواند شرکت نمايد.

45.آيا ديپلم در رشته های شاخه ی کاردانش و فنی بعد از گذراندن سه ساله ی متوسطه کامل است؟ بلی

46.چرا به علت تعداد کم دانش آموزان در بعضی از رشته های کاردانش نمی توانيم آن را تشکيل دهيم؟آيا عده ای را از رشته ی مورد علاقه اش محروم نکرده ايم؟ حداقل تشکيل کلاس 15 نفر می باشد زير 15 نفر مجوز تشکيل کلاس نمی دهند.

47.ضريب دروس تخصصی کاردانش و فنی در کنکور 15 اعلام شد ولی مشخص نيست ضريب هر درس است يا مجموع دروس. اگر مجموع ضرايب باشد سهم هر درس 3 می شود.در حاليکه ضريب رياضی 1 و 2 که جزء درس عمومی است 4 می باشد و اگر ضريب هر درس 15 باشد باز اشکال دارد.توضيح دهيد؟ ضريب دروس کاردانش و فنی حرفه ای به لحاظ اينکه با هم در کنکور شرکت می کنند يکی است و در دفترچه ی کنکور اعلام می شود.

48.آيا دانش آموزان قبولی سال اول می توانند در تمامی رشته های شاخه ی کاردانش روزانه ثبت نام کنند؟ در صورتي می توانند که ظرفيت رشته وجود داشته باشد.

49.آيا دروس مهارتی پيش نياز دارند؟ گفتم که کلا کاردانش پيش نياز ندارد فقط در بعضی از درسها پيش شرط دارند.

50.آيا می توان رشته های شاخه ی کاردانش را تا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ادامه دارد؟با توجه به توانايی فرد در صورت ادامه تحصيل از کارشناسی به مقاطع بالاتر امکان پذير است.

51.آيا رشته ی موسيقی در شاخه ی کاردانش و فنی حرفه ای وجود دارد؟ بلی مثل ساز ايرانی ، ساز جهانی و ... اما در آموزشگاههای دولتی مجوز داده نمی شود.در آموزشگاههای آزاد مثل آبنوس مجوز داده شده است البته زير نظر اداره ی ارشاد اسلامی می توانند اين مهارتها را بگيرند.

52.در زمان تغيير رشته در پايه ی دوم به سوم کاردانش گذراندن مهارت پايه ی دوم تا چه مهلت بايد به مرکز آموزش تحويل داده شود؟ دانش آموز در ابتدای سال سوم بايد مهارتی را که در سال دوم اراه داده شده به مدرسه اراه بدهد می تواند در رشته ی مورد دلخواه ثبت نام کند.

53.از جمله شرايط ادامه تحصيل دانش آموزان در شاخه ی کاردانش در بعضی از رشته ها از جمله برق صنعتی کسب حداقل نمره ی 10 در درس رياضی 1 می باشد که اکثر قريب به اتفاق دانش آموزان که با تبصره رياضی قبول شده اند با مشکل مواجه می شوند ، بعد براساس بند 7-111 به رشته ای که بالاترين امتياز آوردند هدايت می شوند.آيا امکان دارد پيش نياز رياضی 1 از بعضی رشته ها برداشته شود؟ جهت شرايط ادامه تحصيل از جمله برق صنعتی کسب نمره ی رياضی 10 می باشد. اگر تشکيل کلاس به حد نصاب نرسد می تواند مجوز آن را از مسؤل کاردانش توسط سازمان آموزش و پرورش به استناد ماده ی 7-111 وزارت آموزش و پرورش بگيرد.

فنی و حرفه ای

54.در حال حاضر چند رشته ی فنی حرفه ای در استان داير است؟ در استان فارس 28 رشته ی فنی حرفه ای داير می باشد.

55.عناوين رشته های فنی و حرفه ای استان چگونه قابل دسترسی می باشند؟ رشته های الکترونيک ، ساختمان ، نقشه برداری ، سراميک ، متالوژی ، معدن ، تأسيسات ، ساخت و توليد ، صنايع چوب و کاغذ ، صنايع فلزی ، مکانيک خودرو ، نقشه کشی عمومی ، امور زراعی و باغی ، امور دامی ، ماشينهای کشاورزی ، موسيقی ( برای پسران )

رشته های الکترونيک ، صنايع شيميايی ، صنايع غذايی ، حسابداری بازرگانی ، تربيت بدنی ، کامپيوتر ، نقاشی ، گرافيک ، نقشه کشی معماری ، نمايش (برای پسران و دختران)

رشته های کودکياری ، مديريت خانواده ، طراحی دوخت ، صنايع دستی (برای دختران)

56.چگونه دانش آموز می تواند پايه ی دوم خود را سوخت نمايد وبه پايه ی دوم رشته ی جديد برود؟ اگر قبل از امتحانات نوبت دوم ، دانش آموز با دلايل موجه درخواست وقفه ی تحصيلی در پايه ی دوم نمايد و آموزشگاه مربوط نيز با آن موافقت کند در سال بعد می تواند مجدد در پايه ی دوم در رشته ی دلخواه خود قرار گيرد.

57.انتخاب رشته در دانشکده های فنی چگونه است؟چند اولويت می توانند انتخاب نمايند؟ با توجه به نوع رشته ی ديپلم و براساس جداول موجود در دفترچه های ثبت نام انتخاب رشته امتحان انجام می شود.

58.چرا ظرفيت پذيرش هنرستان های فنی حرفه ای را بالا نمی برند که ما مجبور باشيم با استفاده از ماده ی 7-111 به رشته هايی که مورد علاقه ی ما نيست وارد شويم؟ ايجاد هنرستان با توجه به تعداد دانش آموزان ، وجود فضای آموزشی مورد نياز ، تجهيزات آموزشی ، نيروی انسانی متخصص و نياز منطقه انجام می شود.در غيراينصورت امکان گسترش رشته در هنرستان نمی باشد.

59.در چه صورت فارغ التحصيلان شاخه ی فنی و حرفه ای می توانند در دانشگاه در آزمون کارشناسی شرکت نمايند؟ در صورتی که هنرجويان با رعايت ضوابط وارد دوره ی پيش دانشگاهی شوند و اين دوره را طی نمايند می توانند در کنکور کارشناسی دانشگاهها از طريق کنکور سراسری شرکت نمايند. همچنين پس از طی دوره ی کاردانی ( بدون پيش دانشگاهی ) نيز می توانند مجدد در کنکور سراسری جهت کارشناسی ناپيوسته شرکت کنند.

60.با توجه به تعويض کتاب رياضی 1 چرا کتاب فيزيک 2 رشته ی کامپيوتر بازنگری نشده است؟ تأليف و تغيير در کتابهای درسی به عهده ی دفتر تأليف و برنامه ريزی آموزشهای فنی حرفه ای می باشد که کتابها را مورد بازبينی قرار می دهد.

61.چرا در دروس تخصصی فنی حرفه ای که نمره 12 نياز دارد از تبصره نمی توان استفاده کرد؟ با توجه به اينکه درصد زيادی از اين درس نمره ی عملی می باشد که در اختيار معلم است و در طول سال ارزيابی می شود بنابراين بايستی دانش آموز توانايی لازم را در اين دروس کسب نمايد.

62.چرا در ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای فقط انتخاب دانشگاه داريم انتخاب رشته نداريم؟ زیرا داوطلبین کنکور کاردانی فنی حرفه ای باید در رشته های مرتبط ادامه تحصیل دهند .

63.دانش آموز پايه ی اول که شرايط فنی را آورده به علت پر شدن ظرفيت در رشته ی دلخواه خود موفق نشده است.آيا می تواند يکسال ترک تحصيل کند و در سال بعد در رشته ی دلخواه خود ثبت نام کند؟ در صورتيکه اصلا در پايه ی دوم ثبت نام نکند و در سال بعد از آن از نظر مشموليت نظام وظيفه برای پسران و يا شرط سنی ورود به پايه ی دوم برای پسران و دختران مشکلی نداشته باشند می تواند ثبت نام کند.

64.آيا رشته های علمی کاربردی مورد تأييد سازمان سنجش است؟ بلی

65.در شاخه های فنی تا چه مقطعی می توان ادامه تحصيل داد؟ هنرجوی شاخه ی فنی حرفه ای بصورت ناپيوسته ( کاردانی ، کارشناسی ،کارشناسی ارشد ، دکترا ) می تواند تا آخرين مدارج تحصيلی به شرط دارا بودن شرايط علمی و قبولی ادامه تحصيل دهد.

کنکور و انتخاب رشته

1. مهندسی شيمی در زير گروه چه رشته ای می باشد؟ گروه رياضی فيزيک

2. مراکز مجری رشته هنر در مراکز پيش دانشگاهی کجاها هستند؟ دخترانه: سادات رفيعی (نوبت اول) در ناحيه يک و فاطمه الزهرا (نوبت دوم) در ناحيه دو ، پسرانه: رازی در ناحيه يک و همچنين شهرستانهای جهرم ، لار ، اقليد و فسا نيز مجوز پيش دانشگاهی هنر گرفته اند.

3. مراکز آموزش از راه دور بزرگسالان و داوطلبان آزاد در شهر شيراز مشخص کنيد؟ هر ناحيه 2 مرکز داوطلب آزاد و 2 مرکز بزرگسالان برای دختران وپسران دارد . تنها در ناحيه 2 مرکز پسرانه بزرگسالان وجود دارد. مرکز آموزش از راه دور نيز در هر منطقه و ناحيه نيز وجود دارد.

4. ليست کامل مرکز مشاوره در سطح شيراز را بيان کنيد؟ مرکز مشاوره سازمان آموزش و پرورش و مراکز مشاوره نواحی چهارگانه شيراز

5. ليست کامل اورژانس اجتماعی و مددکار اجتماعی و مؤسسات مربوط جهت خدمات رسانی را بيان کنيد؟ شماره تلفن 123 شماره تماس اورژانس اجتماعی است که مددکاران بهزيستی نيز تحت پوشش آن ارايه خدمات می نمايند.

6. گرايش رشته های دانشگاهی پس از مقطع کارشناسی به چه صورت است؟ هر رشته دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد دارای چندين گرايش است که فرد می تواند جهت ادامه تحصيل ، آنها را انتخاب کند.

7. ادامه تحصيل در دانشگاه علمی کاربردی تا چه اندازه امکان پذير است؟ در دانشگاه علمی کاربردی هر داوطلب براساس ميزان علاقمندی خود در چهار گروه اصلی صنعت ، کشاورزی ، مديريت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر ثبت نام کرده و در جدول مربوط به رشته های اين چهار گروه اصلی ، با توجه به اولويت ديپلم قابل پذيرش که در آن درج گرديده اقدام به انتخاب رشته می نمايد. بنابراين اساس پذيرش همان اولويت پذيرش ديپلم های مختلف شاخه نظری،کاردانش و فنی حرفه ای است که دردفترچه قيد گرديده است.

8. دانش آموزان فارغ التحصيل جهت کاريابی به چه مراکزی مراجعه نمايند؟ هفته نامه بازارکار ، روزنامه ها و آگاهی های استخدام و کاريابی ، سايت بازارکار، ادارات کار و امور اجتماعی و ...

9. به نظر شما ما که در فسا هستيم در دانشگاه دولتی زاهدان يا کرمانشاه ، ادامه تحصيل دهيم يا دانشگاه پيام نورممسنی و شهرستانهای همجوار؟ اين پاسخ بستگی به شرايط فردی ، خانوادگی ،رشته ی مورد پذيرش فرد داوطلب و ... دارد که در مشاوره انفرادی با مشاورين انتخاب رشته بايد مدنظر قرار گيرد.

10. چگونه بايد برای دانشکده افسری ثبت نام کرد؟ يکی از راهها ثبت نام در آزمون سراسری و اعلام علاقمندی به رشته های خاص در دانشکده افسری امام علی (ع) و دانشگاه امام حسين (ع).

11. برای استفاده از سهميه مناطق در کنکور چه سالی از دبيرستان يا پيش دانشگاهی در نظر گرفته می شود؟ دو سال آخر دبيرستان و سال پيش دانشگاهی ملاک استفاده از سهميه مناطق می باشد.

12. برای ادامه تحصيل در رشته زبان خارجی در دوره متوسطه چه رشته ای بايد انتخاب کرد؟ داوطلبان گروه آزمايشی زبان در کنکور سراسری می توانند از هر کدام از رشته های شاخه نظری ثبت نام کرده و شرکت کنند.

13. آيا دانش آموزی که وارد رشته فنی حرفه ای و کاردانش می شود ، می تواند در کنکور زبان شرکت کند؟ در صورتی که موفق به اخذ مدرک پيش دانشگاهی در يکی از رشته های پيش دانشگاهی بشود ، می تواند در آزمون سراسری شرکت کند.

14. چرا انتخاب رشته دانشگاهی بوسيله ی نرم افزار در اختيار مشاوران قرار نمی گيرد؟ نرم افزار انتخاب رشته دانشگاهی به نام فانوس توسط کارشناس مشاوره آموزش و پرورش ، هر ساله تهيه شده و در اختيار مراکز و مشاورينی که در انتخاب رشته ی دانشگاهی فعال هستند ، قرار می گيرد.

15. آيا مدارک دانشگاه پيام نور برای همه ی دانشگاهها مورد قبول است؟ بله مدرک اين دانشگاه ممهور به مهر وزارت تحقيقات علوم و فناوری است کاملا معتبر است و جهت ادامه تحصيل در دانشگاههای مختلف قابل پذيرش است.

16. با توجه به اينکه متوسطه سالی- واحدی و پيش دانشگاهی ترمی می باشد در فرم ثبت نام کنکور ، سالی واحدی ثبت می شود يا ترمی؟ سالی واحدی قيد می گردد.

17. آيا دانش آموزانی که محل تولد و محل سکونتشان متفاوت است ، در انتخاب رشته پيام نور ، می تواند از هر دو محل استفاده کند؟ بله داوطلب متقاضی پيام نور می تواند هم محل تولد و هم محل سکونت خود را ملاک انتخاب ر شته شهر شهرستانهای تحت پوشش قرار دهد.

18. با مدرک مديريت دولتی و مديريت بازرگانی در چه مشاغلی در آينده می توان راه پيدا کرد؟ فارغ التحصيل مديريت دولتی در مؤسسات دولتی ، عمومی و خدماتی مشغول به کار می گردد و مديريت بازرگانی در سازمانهای اقتصادی و بازرگانی دولتی و خصوصی .

19. ثبت نام دانش آموزان سال سوم متوسطه نظری که در امتحانات دی ماه قبول می شوند در کنکور سراسری به چه صورت می باشد؟ داوطلب کنکور سراسری بايد دوره ی پيش دانشگاهی را طی کرده باشد و دانش آموز سال سوم که در دی ماه فارغ التحصيل می شود ، می تواند در آزمون سراسری شرکت کرده و ترم اول پيش دانشگاهی را در اسفند ماه و ترم دوم و دروس باقيمانده را در خرداد ماه و تير ماه بگذراند و اگر موفق به گذراندن دوره پيش دانشگاهی گرديد و مجاز به انتخاب رشته شده باشد اقدام به انتخاب رشته نمايد.

20. در انتخاب رشته دانشگاهی چه عواملی مؤثرند؟ به طور کلی می توان عوامل مؤثر بر انتخاب رشته را به دو دسته عوامل درونی و بيرونی تقسيم بندی کنيم که عبارتند از : الف) عوامل درونی : شامل 1- علايق 2-ارزشها و اعتقادات 3-تواناييها و مهارتها 4-ويژگی های شخصيتی 5-اهداف 6-تجربيات می باشد. ب) عوامل بيرونی که خارج از کنترل فرد می باشد عبارتند از : 1-خانواده 2-محيط آموزشی 3-افراد اثرگذار در زندگی فرد 4-گروههای همسالان 5-رسانه ها 6-زمينه های اقتصادی و شغلی

21. کسانی که در رشته های شاخه فنی و کاردانش هستند اگر بخواهند در کنکور تغيير رشته بدهند امکان پذير هست يا خير؟ در کنکور آموزشکده های فنی که دنش آموزان شاخه ی فنی حرفه ای و کاردانش در آن شرکت می نمايند ، بايد در رشته ی مرتبط شرکت کنند. در برخی از رشته ها با شرط گذراندن دروس پيش نياز امکان پذير است ویا با گذراندن دوره ی پیش دانشگاهی و شرکت در کنکور سراسری و آزاد در هر کدام از رشته های تحصیلی گروه آزمایشی مربوطه ادامه تحصیل دهند .

22. جهت ادامه تحصيل دانش آموزاني که در شهر نزديک قبول نمی شوند و از لحاظ مالی امکان رفتن به راههای دور را ندارند ، چه راهی وجود دارد؟ می توانند در مراکز پيام نور مشغول به تحصيل شوند که نسبت به ساير دانشگاهها شهريه ی کمتری دارد و چنانچه نتوانند در کلاسهای رفع اشکال نيز شرکت کنند ، منعی نداشته باشد.

23. برای رفتن به رشته ی بازيگری ، چه رشته ی تحصيلی بايد انتخاب کنيم؟ رشته ی بازيگری در شيراز فقط در هنرستان دخترانه ی مرضيه وجود دارد که هر ساله با آزمون فنی حرفه ای ، اقدام به پذيرش دانش آموز می نمايد. ضمن اينکه افراد علاقمند می توانند با داشتن مدرک پيش دانشگاهی در هر رشته ای در آزمون سراسری در گروه آزمايشی هنر شرکت کرده و رشته ی بازيگری را انتخاب نمايند.

24. سال اول دبيرستان هستم ، آيا از هم اکنون می توانم وارد نيروی انتظامی شوم؟ بستگی به نياز نيروی انتظامی دارد که در اطلاعيه استخدام آن را ذکر می کند.

25. سال سوم انسانی هستم ، می خواهم در آينده شغل مشاوره به صورت مرکز تخصصی داشته باشم ، در دانشگاه چه رشته ای بخوانم؟ در انتخاب رشته می توانيد رشته های مشاوره و روانشناسی را انتخاب کنيد. جهت داشتن مرکز تخصصی مشاوره ، با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و روانشناسی ، بايد مجوز از سازمان نظام روانشناسی نيز اخذ نمايند.

26. آينده ی شغلی باستان شناسی و درآمد آن به چه صورت است؟ در حال حاضر تعداد ی از فارغ التحصيلان رشته ی باستان شناسی هنوز جذب بازار کار نشده اند . در حقيقت با وجود اينکه در کشور ما زمينه های ملی رشته ی باستان شناسی وجود دارد اما در اين زمينه ضعيف عمل کرده ايم . مگر اینکه در آینده اقدامات جدی تری در این زمینه صورت گیرد .

27. آيا رشته ی کالبد شکافی برای دختران وجود دارد؟ بله رشته ی تشريح در ادامه تحصيل رشته ی پرستاری و در مقطع کارشناسی ارشد اراه می گردد.

28. آيا رشته ی خلبانی برای دختران وجود دارد؟ خير ، تنها شاخه ی خلبانی که از طريق آزمون سراسری دانشجو می پذيرد ، شاخه ی خلبانی نظامی است که دانشجويان آن در دانشگاه علوم و فنون هوايی شهيد ستاری آموزش می بينند و پذيرش زن ندارد.

29. رشته ی علوم انتظامی چقدر پذيرش دختران دارد؟ اين پذيرش محدود است و در رشته های کاردانی علوم پايه انتظامی و پرستاری ارتش صورت می گيرد.

30. از دانشگاه امام حسين (ع) اطلاعات بدهيد؟ دانشگاه امام حسين(ع) در شهر تهران قرار دارد و دارای دانشکده های علوم پايه ، فنی مهندسی و علوم انسانی است. دانشکده ی پزشکی آن ، دانشکده ی بقيه ا نام دارد و زير نظر سپاه پاسداران می باشد. دانشگاه امام حسين از طريق آزمون سراسری در مقطع کارشناسی رشته های مهندسی برق ، مهندسی کامپيوتر ، مهندسی مکانيک ، مهندسی عمران ، مهندسی هوا فضا ، مهندسی صنايع ، مهندسی فناوری اطلاعات ، رياضی ، فيزيک ، شيمی ، زيست ، هوا نوردی ، جغرافيای سياسی ، عمليات کشوری ، حقوق ، آمار ( مديريت زنجيره ی تأمين ) اطلاعات نظامی و علوم سياسی دانشجو می پذيرد . دانشگاه امام حسين دو بخش جداگانه دارد. يکی دانشکده ی افسری که مخصوص افرادی است که وارد سپاه می شوند و ديگری دانشگاه جامع که از طريق کنکور سراسری پذيرش می گيرد. متقاضيان دانشگاه امام حسين بايد رشته ی مورد علاقه ی خود در اين دانشگاه را در اولويت 1 تا 10 فرم انتخاب رشته قرار دهند. نتايج اوليه ی دهه ی آخر مرداد ماه اعلام می شود به صورت دو برابر ظرفيت . نتيجه ی نهايی ، پس از مصاحبه و معاينه و ... در بهمن ماه اعلام می گردد.

31. آيا رشته ی آموزش ابتدايی در شيراز وجود دارد؟ بله يکی از گرايشهای رشته ی علوم تربيتی در دانشگاه شيراز ، آموزش و پرورش پيش دبستانی و دبستانی است.

32. آيا دانشکده ی افسری برای دختران پذيرش دارد يا خير؟ به پاسخ شماره ی 29 مراجعه کنيد.

33. نحوه ی احتساب 15% معدل ونمره ی هر درس از دروس نهايی سال سوم متوسطه را توضيح دهيد؟ نحوه ی احتساب 15% سوابق تحصيلی به طور مشروح در چندين شماره ی پيک سنجش توضيح داده شده است. از جمله پيک سنجش شماره ی 658.

34. دانش آموزی که در رشته ی رياضی فيزيک فارغ التحصيل شده است ، اگر بخواهد در گروه علوم انسانی در کنکور شرکت نمايد . معدل و نمره ی درس کتبی سال سوم او چگونه در کنکور لحاظ می شود؟ دروسی که ضرايب آنها در کنکور گروه علوم انسانی ، جزء 15 درصد سوابق تحصيلی محاسبه می گردد ، عبارتند از : ميانگين وزنی دروس زبان فارسی 3 ، ادبيات فارسی 3 ، عربی 3 ، دينی و قرآن ، زبان خارجه 3 و حسابان می باشد.

35. دانش آموزی که در پايان سال سوم تغيير رشته می دهد و دوره ی پيش دانشگاهی را در رشته ی علوم تجربی می گذراند، چگونه نمره ومعدل کتبی وی در کنکور لحاظ می شود؟ تأثير معدل کتبی دروس اختصاصی براساس جدول تطبيق ديپلم با گروه آزمايشی که در پيک سنجش چندين بار درج شده است صورت می گيرد . از جمله پيک سنجش شماره ی 658.

36. انتخاب رشته ی دانشگاهی در حال حاضر با توجه به کمبود شغل در جامعه،بايد براساس چه فاکتورهايی صورت گيرد؟ اصلی ترين ملاک در انتخاب رشته ، علاقه و استعداد فرد در رشته ی انتخابی می باشد و سپس ديگر فاکتورها . بنابراين فرد علاقمند و مستعد می تواند زمينه ی کاری مناسب را نيز بيابد يا اينکه خود دست به کارآفرينی بزند.

37. منابع موثق و مورد اطمينان برای انتخاب رشته ی دانشگاهی از چه طريق بايد تأمين شود؟ مشاورينی که در مراکز انتخاب رشته ی دانشگاهی زير نظر آموزش و پرورش ، فعاليت می کنند ، هر ساله اطلاعات جديد را در cd فانوس و جزوه های مربوط به آن دريافت کرده و مراجعين را براساس آمارها و اطلاعات جديد راهنمايی می کنند. ضمن اينکه cd سامان رشته نيز که سازمان سنجش منتشر می کند، در اين زمينه کمک کننده است.

38. در مورد انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد،مجموعه و زير مجموعه را توضيح دهيد؟ در دانشگاه آزاد اسلامی ، آن دسته از رشته هايی که مواد آزمون آنها يکی باشد ، در يک مجموعه قرار می گيرند. در درون اين مجموعه ها ، زير مجموعه هايی تعريف می شوند که علاوه بر يکی بودن مواد آزمون ، دارای ضريب يکسانی در بين دروس می باشند . هر فرد می تواند انتخاب رشته از يک مجموعه در چند زير مجموعه ی مختلف ، رشته های خود را انتخاب کند به شرط آنکه رشته های انتخابی همه از يک مجموعه باشند.

39. در مورد انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد ، انتخاب اول تا چه حد مهم است؟ در انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد انتخاب اول بسيار نقش مهم و تعيين کننده ای دارد . چرا که در دانشگاه آزاد ابتدا انتخاب های اول با يکديگر رقابت می کنند و پس از آن ديگر انتخابها ( دوم تا ششم ) . بر همين اساس رشته های پرطرفدار که در انتخابهای اول ظرفيت آنها تکميل می شود را با علامت ستاره مشخص می کنند که اگر در انتخابهای غير اول قرار گيرد ، عملا حذف می گردد و اگر داوطلب متقاضی آنها باشد بايد فقط در انتخاب اول آنها را قرار دهد . توصيه می شود دانش آموزان ضعيف برای بالا رفتن شانس قبولی از رشته های بدون ستاره در انتخاب اول استفاده کنند.

40. لطفا در مورد رشته های دارای شرايط خاص و نحوه ی انتخاب آنها در دانشگاه سراسری توضيح دهيد؟ پذيرش دانشجو در اين رشته ها نياز به مصاحبه و بررسی صلاحيت های عمومی داوطلبان متقاضی دارد. علاقمندان به اين رشته ها بايد فرم مخصوص ثبت نام را از سايت سازمان سنجش گرفته و به همراه ساير مدارک خواسته شده به ارگان مربوطه ارسال نمايند . در برخی از اين دانشگاهها ، فرد از ابتدای قبولی به استخدام درآمده و حقوق دريافت می کند مانند دانشکده ی افسری امام علی (ع) که مربوط به ارتش است . در برخی از رشته ها مانند رشته های دانشکده ی علوم قضايی و خدمات اداری ، قوه ی قضاﺋيه مانند دانشگاه امام حسين که مربوط به ارگان سپاه پاسداران است بنا به تشخيص خود ممکن است پذيرفته شدگان را از ابتدا يا پس از گذراندن مدتی از تحصيل به استخدام درآورد. نحوه ی انتخاب آنها در فرم انتخاب رشته در دفترچه ی شماره ی 2 عنوان گرديده است که در برخی از رشته ها تا قبل از انتخاب دهم و در برخی ، تا قبل از انتخاب سی ام بايد قرار گيرد . اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفيت اين رشته ها براساس نمره ی علمی آنها استخراج می گردد و تاريخ مصاحبه ، معاينه و ... نيز منتشر می شود . اعلام پذيرفته شدگان نهايی معمولا يکی ، دو ماه پس از اعلام نتيجه ی رشته ها ی متمرکز می باشد.

41. پذيرش دانشجوی دختر در رشته های هوا فضا در کشور ايران چگونه است؟ رشته ی هوا فضا در دانشگاههای اميرکبير ، خواجه نصيرالدين طوسی و صنعتی شريف ، پذيرش زن دارد ولی در دانشگاههای امام حسين و مالک اشتر ، فقط پذيرش مرد دارد.

42. چند درصد احتمال وجود دارد که دانش آموزان در رشته هايی که در دانشگاه قبول می شوند ، آينده ی شغلی در پی داشته باشد؟ امروز در اکثر رشته های دانشگاهی ، فارغ التحصيلان بيکار وجود دارند اما در همين رشته ها کسانی به سرعت جذب کار شده اند که به رشته ی خود علاقمند بوده اند و استعداد آنها، باعث توانمندتر شدن آنان گرديده . چنانچه اگر جذب مشاغل دولتی نشده اند ، توانسته اند دست به کارآفرينی زده و خود در زمينه ی رشته ای که تحصيل کرده اند ، شاغل شده اند . بنابراين اگر داوطلبان تنها با هدف قبولی در دانشگاه ، انتخاب رشته نکنند و سعی کنند در رشته ی مورد علاقه ی خود که استعداد کافی نيز در آن دارند وارد شوند ، آينده ی شغلی بهتری نيز خواهند داشت.

43. رشته ی دانشگاهی مديريت اجرايی چگونه رشته ای است ، لطفا در مورد اين رشته اطلاع رسانی کنيد؟ اين رشته در مقطع کارشناسی تنها در دانشگاههای پيام نور و در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای علامه طباطبايی ، علم و صنعت ، دانشگاه تهران ، دانشگاه کرمان ، دانشگاه يزد ، کيش ، شاهرود و دانشگاه مالک اشتر و همچنين پيام نور تهران ، ساوه ، ساری ، قشم و بابل اراه می شود. در دانشگاه صنعتی شريف با گرايش MBA اراﺋه می گردد. رشته ی مديريت اجرايی در مورد پيچيدگی سازمانها ، گستردگی منابع انسانی و مالی ، اهميت نقش فناوری اطلاعات در استراتژی های رقابتی و همچنين مهارت های مديريتی و بازاريابی بحث می کند . MBA ) Master of Business Administration ( نيز يکی ديگر از گرايشهای رشته ی مديريت اجرايی است که فرد در اين رشته با ظرفيت های لازم برای نوآوری ، تسريع در راهبرد های مديريتی ، فرآيندها و خدمات آشنا می شود.

44. رشته ی افسری مربوط به کدام رشته ی تحصيلی می باشد؟ دانشکده ی افسری امام علی (ع) وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ايران بنا به نياز خود از بين داوطلبين گروه آزمايشی رشته ی رياضی فيزيک و در برخی رشته ها ، از گروه تجربی و علوم انسانی ، دانشجو می پذيرد . همچنين دانشگاه علوم انتظامی نيروی انتظامی نيز از بين داوطلبان گروههای رياضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی ، اقدام به پذيرش می کند . تاکنون شرط معدل نداشته است اما شرط سنی حداکثر 23 سال دارد.

45. آيا فارغ التحصيل شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش می توانند در صورت گذراندن دوره ی پيش دانشگاهی در کنکور سراسری شرکت کنند؟ با داشتن مدرک دوره ی پيش دانشگاهی در هر کدام از رشته های پيش دانشگاهی ، می توانند در آزمون کنکور سراسری شرکت کرده و در صورت قبولی ، ادامه تحصيل دهند.

46. آيا رقابت علمی منطقه يک ، دو و سه جداگانه است؟ بله داوطلبين منطقه ی يک براساس تعداد شرکت کنندگان و درصدی که به نسبت آن به سهميه منطقه يک تعلق گرفته است با هم رقابت می کنند . در منطقه دو و سه نيز به همين ترتيب می باشد.

47. آيا نمره ی علمی و رتبه در منطقه ی سه با منطقه ی سه مقايسه می شود؟ بله داوطلبين هر کدام از مناطق با يکديگر سنجيده می شوند. منطقه ی 3 نيز با ديگر داوطلبين در منطقه ی 3 رقابت می کند.

48. چگونه سهميه ی مناطق اعمال می شود؟ هر کد رشته ی محل در آزمون سراسری دارای ظرفيتی است که متأثر از سهميه ها و گزينش بومی می باشد . يعنی در واقع سه عامل تعيين کننده پذيرش داوطلبان است. 1- نمره ی اکتسابی در هر يک از زير گروه ها 2- استان بومی 3- سهميه ی داوطلب. مثلا در رشته ی رياضی دانشگاه صنعتی اصفهان که يک رشته استانی است ، 100 نفر ظرفيت وجود دارد. اين 100 نفر شامل 40 درصد سهميه ی رزمندگان ( که معمولا به دليل عدم کسب حد نصاب علمی پر نمی شود و با بومی استان پر می شود) و از 60 نفر باقيمانده 20 درصد کشوری ( 12 نفر ) و 80 درصد ( 48 نفر ) سهميه ی منطقه ی يک ، دو ، سه و خانواده ی شهدا می شود. ( درصد سهميه ی مناطق به نسبت تعداد شرکت کنندگان هر سال متفاوت است.) 5 درصد مازاد بر ظرفيت نيز سهميه ی شاهد محسوب می شود و در کل 105 نفر پذيرش می شوند.

49. چگونه در تمام کشور ، کسانی که پزشکی را انتخاب می کنند ، پذيرش می شوند؟آيا اولويت نقش دارد يا نمره؟ پزشکی يکی از رشته های ناحيه ای است. داوطلبانی که در يک ناحيه ی بومی قرار دارند ، براساس سهميه ی منطقه ی يک ، دو وسه با يکديگر رقابت کرده و فردی که حايز حد نصاب بالاتری در زير گروه يک باشد اولويت پذيرش دارد . به طور کلی در پذيرش آزمون سراسری انتخاب اول با انتخاب صدم هيچ تفاوتی در بالا رفتن شانس پذيرش ندارد و تنها ملاک نمره ی علمی و رتبه ی داوطلب در زير گروه رشته ی انتخاب شده می باشد.

50. در رشته ی حقوق دانشگاه شيراز چگونه مثلا سی نفر از بين تمام داوطلبينی که اين رشته انتخاب کرده اند ، انتخاب می شوند؟ حقوق يکی از رشته هايی است که گزينش ناحيه ای دارد . اگر رشته ی حقوق دانشگاه شيراز 30 نفر ظرفيت پذيرش داشته باشد ، 40 درصد آن (12 نفر) به سهميه ی رزمندگان تعلق دارد. 60 درصد بقيه (18 نفر) شامل 60 درصد گزينش ناحيه ای ( مناطق و خانواده ی شهدا ) که می شود 11 نفر و 40 درصد نيز گزينش آزاد کشوری است که 7 نفر باقيمانده را تشکيل می دهد.

51. نمره ورتبه در زير گروه چه اثری در قبول شدن دارد؟ در گزينش نهايی داوطلبان ، نمره ی کل اکتسابی آنان در زير گروه مربوطه به رشته يا رشته های انتخابی ملاک خواهد بود و رتبه ی کل مندرج در کارنامه به هيچ وجه در گزينش مؤثر نيست. به طور مثال فردی با رتبه ی 2300 در رشته ی ژنتيک دانشگاه چمران اهواز پذيرفته می شود ولی فرد ديگری با رتبه ی 2270 پذيرفته نمی شود . چون فرد اول در زيرگروه يک در رشته ی تجربی نمره تراز بالاتری داشته است.

52. بعضی از کتابهای درسی در سال تحصيلی 89-88 تغيير اساسی نموده است.آيا در کنکور 89 منبع همان کتاب قبلی می باشد يا جديد؟ ملاک منابع آزمون همان کتابهايی است که به دانش پژوهان پيش دانشگاهی در همان سال تدريس می شود. تغيير کتابهای درسی در سال 89-88 برای دانش آموزان سال سوم، در کنکور 90-89 اعمال می شود.

53. به جز کتاب آشنايی با رشته های دانشگاهی که از طرف سازمان سنجش منتشر شده،آيا آموزش و پرورش در زمينه ی معرفی مشاغل کتابی اراﺋه داده است؟ در اين رابطه کتابهای متعددی توسط افراد متخصص نوشته شده است.

54. چرا رشته های کاردانی پيوسته و کارشناسی ناپيوسته کدهای روزانه خصوصا در دوره ی کارشناسی مختص بورسيه شاغلين است و اين موضوع دانش آموزان فنی و حرفه ای را دچار يأس می کند؟ دانشگاهها براساس ظرفيت اقدام به پذيرش دانشجو می نمايد و اضافه شدن ظرفيت پذيرش بر عهده ی وزارت علوم تحقيقات و فناوری می باشد.

55. چرا ادامه تحصيل در رشته های حسابداری شاخه ی فنی و حرفه ای در دوره ی کارشناسی مشکل است و بيشتر سهميه ها شبانه و غيرانتفاعی است؟ اختصاص ظرفيت رشته های دانشگاهی بر عهده ی وزارت علوم تجقيقات و فناوری است.

56. برای استفاده ضريب درس امتحان نهايی در کنکور آيا ضريب يک درس می تواند درس ديگری را جبران نمايد؟ با توجه به اينکه سوابق تحصيلی ملاک قرار می گيرد ، هر درس در هر زير گروه به ميزان 15% ملاک قرار می گيرد.

57. آيا منبعی برای يافتن درصد دروس دانش آموزان قبولی در کنکور وجود دارد؟ کارشناس مشاوره ی سازمان آموزش و پرورش فارس هر ساله دفترچه هايی را در اين رابطه تهيه نموده و در اختيار راهنماهای انتخاب رشته قرار می دهد.

58. با برداشته شدن کنکور احتمالا تا سال 91 شرايط ورود به دانشگاهها چگونه است؟ سوابق تحصيلی و نمرات کسب شده در امتحانات نهايی در دوره ی دبيرستان قرار است جايگزين کنکور شود.

59. آيا رشته های تربيت معلم جزء رشته های نيمه متمرکز است و در انتخاب رشته و اولويت بندی رشته ها بايد در اولويت چندم انتخاب شود؟ در کنکور 89 تربيت معلم پذيرش ندارد.

60. دانش آموزان متوسطه چگونه می توانند وارد رشته های افسری يا رشته های مربوط به نيروی زمينی، هوايی، دريايی، نيروی انتظامی، راهنمايی و رانندگی درجه داری شوند؟ بعضی از رشته های تحصيلی در دانشگاههای نيروی انتظامی ، دانشگاه امام حسين(ع) و ... پذيرش دانشجو دارند که می توانند جذب آن ارگانها شوند.

61. شرايط ورود به دانشگاه امام صادق را بگوييد؟ 1) علامت زدن قسمت مربوط به دانشگاه امام صادق(ع) 2)ارسال مدارک به دانشگاه امام صادق 3) موفقيت در مراحل آزمون سراسری و مصاحبه و گزينش دانشگاه امام صادق

62. شرايط ورود به دانشگاه جامع علمی کاربردی را بگوييد؟ داشتن ديپلم کامل متوسطه نظری يا فنی حرفه ای و کاردانش برای دوره های کاردانی و مدرک پيش دانشگاهی برای مقطع کارشناسی پيوسته شرط ثبت نام در آزمون جامع علمی کاربردی می باشد.

63. برای ورود به رشته های دانشگاه نيروی انتظامی چه بايد کرد؟ در سال های گذشته نيروی انتظامی به صورت نيمه متمرکز از طريق کنکور سراسری دانشجو پذيرفته است و در صورت نياز در سال جاری نيز پذيرش خواهد داشت.

64. با توجه به زمينه ی اشتغال و نياز جامعه ، بهترين رشته های تحصيلی در گروههای آزمايشی علوم تجربی، علوم رياضی و فنی و علوم انسانی و هنر در دانشگاه و آموزش عالی کدامند؟به تفکيک گروه آزمايشی به ترتيب اولويت بنويسيد.رتبه ی لازم جهت قبولی در آن رشته ها را در کنکور سراسری ذکر نماييد؟ بهترين رشته برای هر فرد رشته ای است که در آن علاقمند باشد ، زيرا داشتن علاقه موجب موفقيت می شود. شما به دنبال شناخت دقيق رشته های تحصيلی باشيد و رشته ای را که بيشترين علاقه را داريد انتخاب نماييد. قطعا ادامه تحصيل در آن موجب پيشرفت شما می شود.

65. دانش آموزان متولد 69 که سال گذشته 88-87 بوده اند ، آيا می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند؟ متولدين نيمه ی دوم سال 69 با گرفتن دفترچه ی آماده به خدمت می توانند در کنکور سال 89 شرکت نمايند.

66. آيا فوق ديپلم های آموزشکده های فنی و حرفه ای که متقاضی شرکت در آزمون سراسری هستند نياز به گذراندن پيش دانشگاهی دارند؟ کاردانی پيوسته معادل پيش دانشگاهی است لذا فارغ التحصيلان دوره ی کاردانی پيوسته نيازی به گذراندن پيش دانشگاهی ندارند.

67. فردی که متولد اصفهان است از سه سال آخر تحصيل دوم وسوم و پيش دانشگاهی، 1 سال را در منطقه ی دو گذرانده است.سهميه ی آن به چه صورت می باشد؟ ملاک تعيين سهميه ی افراد سه سال آخر تحصيل است لذا اين داوطلب منطقه ی یک محسوب می گردد.

68. آيا در صورت قبولی در دانشگاه تغيير رشته از گروه پايين تر به گروه بالاتر امکان پذير است؟ تغيير دوره و مقطع از پايين به بالا امکان پذير نيست مثلا دانشجوی شبانه امکان انتقال به روزانه را ندارد.

69. دانش آموزی که علاقمند به گذراندن رشته ی هنر است آيا می تواند در رشته ی تجربی ادامه و در پيش دانشگاهی رشته ی هنر را بگذراند و بعد در کنکور شرکت کند؟ دانش آموزان با هر رشته ی پيش دانشگاهی اجازه ی شرکت در کنکور هنر را دارند.

70. نحوه ی گزينش دانشجو در سال های آتی چگونه است؟ براساس مصوبه ی مجلس قرار است سوابق تحصيلی و نمرات کسب شده ی آنان که به صورت کشوری و نهايی برگزار گردد ، ملاک ورود به دانشگاه قرار گيرد اما جزيات اجرای آن هنوز اعلام نگرديده است.

71. آيا شرکت دانش آموزان در رشته های تحصيلی خاص متوسطه در گروههای آموزشی غير تخصصی در کنکور موجب تضييع حق افراد آن رشته نمی شود؟ فعلا ملاک ورود به دانشگاه کنکور است و هر شخصی حتی اگر در آن رشته مدرک تحصيلی نداشته باشد اما با تلاش توانسته باشد در کنکور نمرات خوبی کسب کند و از تحصيلکردگان آن رشته پيشی بگيرد می تواند وارد دانشگاه شود.

72. چند نوبت در دوره ی پيش دانشگاهی وجود دارد؟ نوبت 1 که دوره ی روزانه است و نوبت دو که بزرگسال می باشد.

73. دانش آموزان دی ماه چگونه می توانند دردوره ی پيش دانشگاهی ادامه تحصيل دهند؟ دانش آموزان سال سوم فارغ التحصيل دی ماه می توانند در همان سال در پيش دانشگاهی نوبت 2 بزرگسال ثبت نام نمايد و يا در اول مهرماه سال بعد در پيش دانشگاهی نوبت 1 روزانه ثبت نام نمايند.

74. معدل کف در دوره ی پيش دانشگاهی چگونه محاسبه می شود؟ معدل کف در پيش دانشگاهی هر ساله توسط سازمان آموزش و پرورش فارس اعلام می شود.

75. دانش آموزانی که از سال سوم درسی افتاده دارند،آيا می توانند دردوره ی پيش دانشگاهی شرکت کنند؟ شرط ورود به پيش دانشگاهی داشتن ديپلم کامل متوسطه می باشد.

76. دانش آموزان پيش دانشگاهی در چند درس می توانند از تبصره استفاده نمايند؟ دانش آموزان پيش دانشگاهی می توانند يک درس را با نمره ی 7 از تبصره استفاده نمايند.

77. ادامه تحصيل در دوره ی پيش دانشگاهی به چند شيوه امکان پذير است؟ادامه تحصيل در دوره ی پيش دانشگاهی در دوره ی روزانه ، بزرگسال ، متفرقه و آموزش از راه دور بسته به شرايط هر فرد امکان پذير است.

78. چرا امتحانات پيش دانشگاهی مثل سوم دبيرستان نهايی برگزار نمی گردد؟نحوه ی برگزاری امتحانات از نظر نهايی و غيرنهايی بودن توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين می گردد و براساس بخشنامه ی اخير وزارت قرار است تعدادی از دروس نهايی برگزار گردد.

79. دانش آموزان پيش دانشگاهی که يک درس خود را در 2 ترم می اندازند برای نرفتن به سربازی و در مراکز پيش دانشگاهی ادامه تحصيل دهند ، آيا قانونی است؟ هر شخص در دوره ی پيش دانشگاهی می تواند 2 سال از معافيت تحصيلی استفاده نمايد ، به اين صورت که در سال اول در نوبت اول روزانه و در سال دوم دروس افتاده را در نوبت 2 بزرگسال يا آموزش از راه دور به صورت حضوری ثبت نام نمايد و از معافيت تحصيلی استفاده نمايد.

80. دانش آموز پيش دانشگاهی تا چند سال می تواند در مراکز پيش دانشگاهی نوبت 2 ادامه تحصيل دهد؟ سقف تحصيل در پيش دانشگاهی و استفاده از معافيت تحصيلی 2 سال است و پس از آن ادامه تحصيل به صورت متفرقه و يا آموزش از راه دور می باشد.

81. آيا تغيير رشته در مقطع پيش دانشگاهی مشکلی ايجاد نمی کند؟ تغيير رشته در پيش دانشگاهی قانونی است و مشکلی ايجاد نمی کند.

82. آيا معدل پيش دانشگاهی جزء معدل کل يا معدل ديپلم محسوب می گردد؟ معدل پيش دانشگاهی با معدل ديپلم متفاوت است.

83. چرا در هنرستانها آن طورکه بايد و شايد مانند رشته های نظری و پيش دانشگاهی از طرف سازمان سنجش اطلاع رسانی نمی شود؟ اطلاعات مربوطه به تمامی کنکورهايی که توسط سازمان سنجش برگزار می گردد و از طريق پيک سنجش و سايت سازمان سنجش اطلاع رسانی می گردد.

84. چرا کنکور رشته های فنی و کاردانش کارشناسی پيوسته ندارد؟ فارغ التحصيلان فنی و حرفه ای و کاردانش در صورت تمايل به ادامه تحصيل در کارشناسی پيوسته می توانند پس از گرفتن ديپلم دوره ی پيش دانشگاهی را به صورت متفرقه يا آموزش از راه دور گذرانده و در کارشناسی پيوسته ی دانشگاههای سراسری و آزاد شرکت نمايند.

85. حدنصاب رتبه برای پذيرش درمراکز دانشگاههای مختلف چند می باشد؟ظرفيت پذيرش در دانشگاههای مختلف براساس فرمول خاص تعيين می گردد و اين طور نيست که برای هر دانشگاه حد نصاب رتبه تعيين گردد.

تغییر قالب صفحه