منوی اصلی
پیوندها
بارم بندی

بارم بندي دروس تاريخ ادبيات ايران وجهان، زبان فارسي، ادبيات فارسي، آرايه ها ی ادبی سال تحصيلي 88-1387

تذكرات مهم :

رعايت بارم بندي درطرح سؤالات امتحانات نهايي الزامي ولي درامتحانات داخلي پيشنهادي است. بديهی است رعايت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری يا استانی از تضيیع حق دانش آموزان جلوگيری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي ، سؤالات امتحانات نوبت شهريور مراکز پيش دانشگاهي که به صورت هماهنگ منطقه اي طراحي مي شود براساس20 نمره و همانند بارم بندي امتحانات جبراني مربوطه مي باشد.
بارم بندي دروس دوره ي متوسطه در دبيرستان هاي بزرگسالان همانند بارم بندي نوبت شهريور است.
مواردي ازکتاب درسي كه مطالعه آزاد اعلام گرديده در ارزشيابي ها لحاظ نمي گردد.

بارم بندي دروس تاريخ ادبيات ايران وجهان(1) و (2)

ـ ارزشيابي مستمر (تاريخ ادبيات يران و جهان 1 و2 ):

_ پژوهش (10 نمره )
_ پرسش هاي كلاسي(4 نمره )
_ آزمون كتبي (5 نمره )
_ تهيه دفتر ( 1 نمره )

-ارزشيابي پاياني تاريخ‌ادبيات ايران‌وجهان (1) :

شماره درس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

1

1

25/0

5/0

2

1

25/0

5/0

3

5/1

5/0

5/0

4

1

5/0

5/0

5

2

5/0

5/0

6

2

5/0

75/0

7

5/1

5/0

75/0

8

5/1

25/0

5/0

9

2

5/0

1

10

5/1

25/0

5/0

11

-

1

1

12

-

1

1

13

-

2

1

14

-

2

5/1

15

-

25/1

1

16

-

25/1

1

17

-

5/1

5/1

18

-

1

1

19

5/1

25/0

5/0

20

5/1

25/0

75/0

21

1

25/0

75/0

22

1

25/0

5/0

23

-

1

75/0

24

-

5/0

25/0

25

-

25/1

75/0

26

-

25/1

75/0

جمع

20

20

20

تذكر :
نمونه ها براي مطالعه آزاد مي باشد .
2ـ درنوبت اول ازدرس 1 تا10 و از درس 19 تا 22ودر نوبت دوم از درس 11 تا18 واز درس 23 تا آخر تدريس شود .


ارزشيابي پاياني تاريخ ادبيات ايران وجهان(2)

شماره درس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

1

5/1

5/0

1

2

5/1

25/

5/0

3

5/1

5/0

75/0

4

2

5/0

1

5

5/1

25/0

5/0

6

5/1

5/0

5/0

7

5/1

25/0

1

8

1

25/0

1

9

1

25/0

1

10

1

25/0

5/0

11

1

5/0

75/0

12

-

5/1

1

13

-

5/1

1

14

-

2

5/1

15

-

5/1

1

16

-

2

1

17

-

1

5/0

18

-

5/1

5/0

19

5/1

25/0

5/0

20

5/1

25/0

75/0

21

2

5/0

1

22

-

5/1

1

23

-

1

5/0

24

-

5/1

25/1

جمع

20

20

20

توجه : در نوبت اول از درس 1 تا 11 و از درس 19 تا 21 و در نوبت دوم از درس 12 تا 18 و از درس 22 تا آخر تدريس شود .بارم بندي و بودجه بندي كتاب هاي زبان فارسي (1) ، (2) و (3) عمومي و تخصصي

جدول بودجه بندي تدريس كتاب هاي زبان فارسي در نوبت اول و دوم

نام كتاب

درس هاي نوبت اول

درس هاي نوبت دوم

زبان فارسي (1)

1 تا 14

15 تا 28

زبان فارسي (2)

1 تا 14

15 تا 28

زبان فارسي (3)
عمومي

1 تا 12

13 تا 24

زبان فارسي (3)
علوم انساني

1 تا 14

15 تا 27

ارزشيابي پاياني كتاب هاي زبان فارسي (1) و (2)

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

نيمه اول كتاب

نيمه دوم كتاب

نگارش

5

1

4

5

دستور

8

2

6

8

زبان شناسي

4

1

3

4

املاي و بياموزيم

3

1

2

3

جمع

20

20

20

ارزشيابي پاياني كتاب هاي زبان فارسي (3) عمومي و تخصصي

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

نگارش

5

5

دستور

8

8

زبان شناسي

4

4

املاي و بياموزيم

3

3

جمع

20

20

بارم بندي و بودجه بندي كتاب هاي ادبيات فارسي(1)،(2)و(3) عمومي و تخصصي

جدول بودجه بندي تدريس كتاب هاي ادبيات فارسي در نوبت اول و دوم

نام كتاب

درس هاي نوبت اول

درس هاي نوبت دوم

ادبيات فارسي (1)

1 تا 11

12 تا 24

ادبيات فارسي (2)

1 تا 11

12 تا 24

ادبيات فارسي (3) عمومي

1 تا 11

12 تا 25

ادبيات فارسي (3) علوم انساني

1 تا 13

14 تا 27

ارزشيابي مستمر:

_ قرائت وفهم متون ( 6 نمره )
_ فعاليت هاي كلاسي (2 نمره )
_ پرسش هاي كلاسي ( 3 نمره )
_ حفظ شعر ( 3 نمره )
_ آزمون كتبي ( 5 نمره )
_ تهيه ي دفتر (1 نمره )

ارزشيابي پاياني كتاب هاي ادبيات فارسي (1) و (2 ) :

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

نيمه اول كتاب

نيمه دوم كتاب

بيان معني شعر و نثر

6

2

4

6

معني لغت

2

5/0

5/1

2

درك مطلب

4

1

3

4

دانش هاي ادبي

3

5/0

5/2

3

خود آزمايي

3

1

2

3

حفظ شعر

2

-

2

2

جمع

20

20

20

ب _ارزشيابي پاياني كتاب هاي ادبيات فارسي (3)عمومي وتخصصي:

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

بيان معني شعر و نثر

6

6

معني لغت

2

2

درك مطلب

4

4

دانش هاي ادبي

3

3

خود آزمايي

3

3

حفظ شعر

2

2

جمع

20

20

تذ كرات :
1_ براي معني شعر ونثر 6 نمره در یازده مورد انتخاب شود(دو مورد 1 نمره ، دو مورد 75/0 ، سه مورد 5/0 وچهار مورد25/0 نمره) .
توضيح آن كه در طرح سؤال به ارزش هر سؤال در مقايسه با نمره ي آن سؤال توجه شود .
2_ از طرح لغات خارج از جمله پرهيز شود .
3_ مقصود از درك مطلب، دادن يك مطلب از درس هاي كتاب و طرح چند سؤال از محتواي آن است .
4_ مقصود از دانش هاي ادبي ، تاريخ ادبيات (1 نمره) ،بياموزيم (1 نمره) و در آمد درس ها (1 نمره) است توضيح آن كه منظور از تاريخ ادبيات تمام نكات مربوط به تاريخ ادبيات است كه درجاي جاي كتاب آمده است . در بخش "بياموزيم " نيز بر نكات تشخيصي و كاربردي تكيه شود .
5- در طرح سؤال سعي شود علاوه بر استفاده از خود آزمايي هاي كتاب از نمونه هاي مشابه نيز استفاده شود.

بارم بندي درس آرايه هاي ادبي

الف _ارزشيابي مستمر:
- تمرين هاي كتاب (6 نمره)
_ پرسش هاي شفاهي (5 نمره)
—شركت در فعاليت هاي كلاسي (3 نمره)
—آزمون كتبي (5 نمره)
—تهيه ي دفتر (1 نمره)


ب- ارزشيابي پاياني

شماره دروس

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

1

5/0

5/1

2

5/0

3

5/0

4

5/0

5

5/0

6

5/0

7

5/0

8

5/2

2

9

2

10

2

5/2

11

2

12

2

13

5/1

3

14

2

15

5/2

16

-

5/0

17

-

1

18

-

5/1

19

-

2

20

-

1

21

-

1

22

-

1

23

-

1

24

-

1

25

-

5/0

26

-

5/0

جمع

20

20

بارم بندی دروس پیش دانشگاهی

مواد امتحانی و حذفیّات
بارم بندي درس زبان و ادبيات فارسي (عمومي)

ريز مواد آزمون

نيمسالي

جبراني

خود آزمايي
(درك مطلب 5/2 تا 3 ، درك معني ومفهوم متن 5/2 تا 4 ، محتواي درآمدها 1 و نكات بلاغي 1تا2)

8

10

معني ومفهوم نثر وشعر

4

6

تاريخ ادبيات وسبك شناسي

2

3

حفظ شعر

1

1

جمع

15

20

موارد زير براي مطالعه آزاد مي باشد:

درس 9: فقط شعر (1) - نفحات صبح سعدي

درس 10: فقط شعر (2) - راه بي نهايت حافظ

درس 20: قسمت اول به بلبل

درس 22: قسمت دوم شعر تسلي خاطر جامي

درس 24: فقط متن افشين و بودلف

درس 30: صداي پاي آب - از «چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر ... » - صفحه 206 و207

بارم بندي درس ادبيات فارسي (1) رشته علوم انساني

ريزمواد آزمون

نيمسالي

جبراني

قافيه

5/2

3

عروض

6

9

نقد ادبي

5/6

8

جمع

15

20

بارم بندي درس ادبيات فارسي(2) رشته علوم انساني

ريز مواد آزمون

نيمسالي

جبراني

خود آزمايي (درك‌مطلب 5/2تا 3 درك‌معني و مفهوم‌متن5/2 تا 4،محتوايي درآمدها1و نكات‌بلاغي 1 تا 2)

7

9

معني ومفهوم نثر وشعر

4

6

تاريخ ادبيات وسبك شناسي

2

3

حفظ شعر

2

2

جمع

15

20

تغییر قالب صفحه