تهیه برنامه سالانه دوره های  تحصیلی مدارس ابتدایی ،راهنمایی ومتوسطه

در سالهاي قبل دوره هاي توجيهي تهيه برنامه سالانه وتقويم اجرايي براي مديران مدارس گذاشته مي شد تا بر اساس آن برنامه سالانه مدرسه خود را تنظيم کننداما به دليل مشغله زياد کمتر مديري موفق به تهيه برنامه سالانه جهت شروع سال تحصيلي مي گرديد.به همين خاطر در تابستان سال 89-1388طي پنج جلسه با فاصله 20روز کار تهيه برنامه  سالانه مرحله به مرحله پيش رفت به طوري که هم کارشناسان اداره وهم مديران مدارس راهنمايي ومتوسطه موفق به تهيه برنامه سالانه مدرسه خود شدند.

 

آموزش شیوه نامه تجزیه وتحلیل نتایج آزمون ها وچگونگی رسم نمودار به کارشناسان

 آموزش راهنمایی ومتوسطه اداره
نظر به اين که تجزيه وتحليل نتايج آزمون وتهيه نتايج به صورت نمودار نقاط قوت وضعف آموزش را به خوبي نمايان مي سازد که به موقع مي توان به اقدامات اصلاحي دست زد لذا طي چند جلسه شيوه تجزيه وتحليل نتايج آزمون ها وچگونگي رسم نمودار به کارشناسان آموزش داده شد.

 

جلسات هم اندیشی با مسئولین نمایندگی ها ،مدیران مدارس راهنمایی ومتوسطه ومعلمان راهنمای سابق

اين جلسات در خرداد ماه سا تحصيلي 89-1388در سطح پنج نمايندگي تحت پوشش آموزش وپرورش عشاير فارس تشکيل گرديد.مسائل ومشکلات ونقاط قوت وضعف وهمچنين تهديد ها وفرصت هاي موجود در هر حوزه بررسي گرديدو براساس آن راهبردها مشخص که پايه اي براي تنظيم برنامه سالانه دوره هاي تحصيلي ابتدايي ،راهنمايي ومتوسطه وهمچنين برنامه سالانه مدارس گرديد.

 

طرح مهارت آموزی دانش آموزان دبیرستان های عشایری در سال تحصیلی 90-1389

آموزش وپرورش عشاير فارس در سالي که از سوي مقام معظم رهبري به نام سال ((همت مضاعف وکارمضاعف))ناميده شده است در راستاي تحقق اهداف توسعه اي وملي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با همکاري اداره کل آموزش وپرورش استان فارس وادره کل فني وحرفه اي استان مهارت آموزي دانش آموزان دبيرستان هاي عشايري را در اولويت برنامه هاي سال تحصيلي 90-1389خود قرار داده است.

اهداف طرح مهارت آموزی دانش آموزان دبیرستان های عشایری به شرح زیر می باشد

1-توسعه ي آموزش هاي فني وحرفه اي معطوف به ايجاد شغل در مناطق عشايري
2-افزايش بهره وري وارتقاءسطح توانمندي نيروي کار عشاير در آينده
3-توسعه ي فرهنگ مهارت آموزي ،افزايش کميت وبالابردن سطح کيفيت ومنزلت آموزش هاي فني وحرفه اي
4-کمک به ايجاد فرصت هاي شغلي جديددر مناطق عشايري
5-فراهم کردن زمينه وشرايط مناسب براي استفاده بهينه از امکانات جامعه به منظور اجراي آموزش هاي خارج از واحد آموزشي تقويت  وگسترش اين آموزشگاه ها با استفاده از امکانات دستگاه هاي مخنلف کشور
6-شناسايي نيروهاي توانا وخلاق در بين دانش آموزان عشايري جهت آموزش
7-تبديل دانش نظري وتئوري به عمل به منظور ايجاد اشتغال مولدوپايدار
8-پيشگيري از آسيب هاي فردي ،شخصيتي واجتما عي از جمله سوء مصرف مواد مخدر واعتياد

 

شیوه اجرای مهارت آموزی دانش آموزان دبیرستان های عشایری

طرح مهارت آموزي دانش آموزان عشايري با همکاري اداره کل آموزش وپرورش فارس واداره کل فني وحرفه اي استان وادارات فني وحرفه اي شهرستان هايي که دبيرستان هاي عشايري در آن جا واقع است وبا نظارت اداره آموزش وپرورش عشاير فارس در يک دوره شش ماهه در دبيرستان هاي عشايري اجرا ودر پايان مهلت آموزش پس از اجراي آزمون گواهينامه مهارت آموزي به دانش آموزان موفق در آزمون صادر مي شود.

 
تغییر قالب صفحه