منوهای بازرسی ورسیدگی

قانون رسیدگی به تخلفات اداری
وظایف مدیرمدرسه ابتدایی
وظایف مدیرمدرسه راهنمایی
وظایف مدیرمدرسه متوسطه

وظایف مدیرمدرسه ابتدایی

عنوان پست : مدير مدرسه واحد سازماني : دبستان

الف) وظايف آموزشي و پرورشي

شاغل اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي وظايف مشروحه زير را انجام مي دهد :‌

- تمامي كارها و اقداماتي كه در محيط مدرسه انجام مي پذيرد زير نظر مدير مدرسه خواهد بود و مدير مدرسه از نظر حسن اجراي امور پرورشي، آموزشي و اداري در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسؤوليت تام دارد و ظايف او به شرح زير مي باشد :

- نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليتهاي فوق برنامه و مراقبت در پيشرفت امور آموزشي، پرورشي و اداري مدرسه بر مبناي برنامه هاي مصوب .

- هدايت و همكاري با كاركنان آموزشي، پرورشي و اداري در حسن اجراي برنامه ها و وظايف مصوب و راهنمايي آنان در جهت هماهنگ ساختن فعاليتهاي روزانه و نيل به كيفيت مطلوب جريان كار آموزشي، تربيتي و اداري مدرسه.

- اقدام به تشكيل شوراها به ويژه شوراي معلمان و گروههاي آموزشي، پرورشي و نظارت مستقيم بر فعاليت آنان از طريق شركت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پيشنهادهاي ارائه شده به اداره متبوع جهت اقدام لازم.

- تشكيل جلسات عمومي اوليا دانش آموزان و كلاسهاي آموزش خانواده براي آنان.

- اقدام به تشكيل انجمن اولياء و مربيان و كوشش در جلب مشاركت اولياء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشي و تشكيل جلسات و انجام فعاليتهاي مربوط به آن بر طبق اساسنـامه و دستور عمـل هاي صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت بر حسن

اجراي وظايف انجمن اولياء و مربيان.

- حضور در كلاس درس معلمان و مربيان و مشاهده روش كار و تدريس آنان و مشاوره براي اصلاح پيشبرد روشها.

- دعوت از روحانيون و صاحبنظران و اساتيد متعهد و آگاه به مسائل تعليم و تربيت به منظور انجام مشاوره و راهنمايي و ايجاد هماهنگي بين اولياء و مربيان در اجراي شيوه هاي تربيتي و ارتقاء فكري علمي و ايمان كاركنان و دانش آموزان مدرسه با هماهنگي منطقه ذيربط.

- بررسي و شناسايي معلمان و مربيان و ديگر كاركنان مدرسه كه نيازمند به دوره هاي بازآموزي و كارآموزي هستند و معرفي به اداره متبوع براي اقدام لازم

- كوشش و تلاش مستمر در جهت رعايت موازين اسلامي از سوي كاركنان و دانش آموزان و آشنا كردن دانش آموزان با مسائل مذهبي و اخلاقي و ترغيب آنان در اين زمينه.

- شركت فعال در دوره هاي كارآموزي و گردهمائيها، جلسات پرورشي، آموزشي و اداري كه از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي مربوط تشكيل مي شود و كوشش در بهره گيري از نتايج بررسي ها براي بهبود امور آموزشي، پرورشي و اداري مدرسه از طريق طرح مسائل مربوط در شوراهاي معلمان و مربيان و ديگر كاركنان.

- نظارت بر رفتار و روابط دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اتخاذ روشها و تدابيري كه همكاري و هماهنگي صميمانه بين آنان را فراهم آورد.

-كسب اطلاع مستمر و دقيق از پيشرفت يا عقب ماندگي تحصيلي دانش آموزان و همكاري و تبادل نظر با اولياء و راهنمايي آنان جهت نيل به پيشرفت كار مدرسه و رفع دشواريها.

- ابلاغ كتبي نتايج امتحان دانش آموزان و اعلام نظريات معلمين به اولياء دانش آموزان به منظور بررسي علل رشد يا افت تحصيلي.

- كوشش در گسترش فضاي مدرسه و تجهيز آن به نمازخانه، سالن سخنراني، كتابخانه و وسايل ورزشي بهداشتي و وسايل آموزشي، پرورشي و ديگر امكانات با بهره گيري از همكاري و خدمات فكري و اجرايي اولياء و انجمن اولياء و مربيان و افراد خير.

- نظارت و مراقبت در استفاده از وسايل كمك آموزشي و ثبت فعاليتهاي انجام شده از سوي معلمان در دفاتر ذيربط و اهتمام در آماده نگهداشتن تجهيزات وسايل كار و امكانات براي استفاده مطلوب دانش آموزان و دخالت دادن و چگونگي فعاليت معلمان در دروس عملي در ارزشيابي.

- كوشش در انجام فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي دانش آموزان از طريق تشكيل گروهها و انجمنهاي دانش آموزي با رعايت مقررات.

- همكاري و هماهنگي با ساير سازمانها و نهادها براساس ضوابط مقرر.

- اقدام به ايجاد محيطي كاملاً مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان به خدا و تقوي و پيشگيري از نفوذ آفات فكري و اخلاقي و شكوفا شدن استعدادها.

- نظارت بر اجراي مراسم صبحگاهي و برگزاري نمازجماعت.

- سعي در شناخت دانش آموزان كم بضاعت و ايجاد زمينه كم با حفظ شئون و شخصيت آنان.

- نظارت بر حسن اجراي امتحانات كتبي، شفاهي و عملي و نحوه تصحيح اوراق امتحاني دانش آموزان از سوي معلمان.

- اهتمام در مورد شناسايي دانش آموزاني كه ناهنجاريهاي رفتاري، نارسائيهاي اخلاقي و مشكلات خانوادگي دارند با همكاري معلمان و اقدام در اصلاح و رفع مشكلات آنان از طريق مقتضي.

- نظارت بر حسن اجراي امتحانات تشخيصي، تدريجي، توصيفي و پاياني دانش آموزان با رعايت مفاد آئين نامه و دستور عمل ها.

ب) وظايف اداري :

- كوشش در جهت استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و رايانه اي كردنِ امور اداري، مالي و آموزشي مدرسه.

- ثبت نام به موقع دانش آموزان براساس آئين نامه ها و دستور عمل هاي ابلاغ شده.

- پيشنهاد سازمان آموزشي، پرورشي و اداري مدرسه حداقل يك ماه قبل از شروع سال تحصيلي به اداره آموزش و پرورش محل باتوجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازماني

- تقسيم كار باتوجه به شرح وظايف افراد و تنظيم برنامه كار هفتگي كلاس ها و ابلاغ به موقع آن به معلمان و دانش آموزان.

- ابلاغ مفادآئين نامه ها و شرح وظايف معلمان و كاركنان و بخشنامه ها دستور عمل هاي واصله به افراد ذيربط و نظارت و مراقبت كامل در اجراي آنها.

- رسيدگي به حضور و غياب كاركنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام به موقع غيبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و كوشش در اداره كلاسها در صورت غيبت معلمان با همكاري معاون و ديگر معلمان و مربيان. حضور در مدرسه حداقل نيم ساعت قبل از شروع كار مدرسه و عدم خروج از آن مادامي كه تمام دانش آموزان و كاركنان خارج نشده اند مگر در موارد ضروري و استثنايي.

- داير نگهداشتن مدرسه در ايام تعطيلات فصلي طبق مقررات و دستور عملهاي صادره از وزارت آموزش و پرورش.

- نظارت مستقيم و دقيق بر تهيه و تنظيم دفتر امتحانات، دفتر آمار، ليست مشخصات دانش آموزان و نتايج امتحانات و كارنامه تحصيلي و ارسال به موقع گزارشهاي لازم به اداره آموزش و پرورش و تأييد مندرجات دفاتر و بستن به موقع آنها و مراقبت در حفظ و نگهداري سوابق و اسناد براساس مقررات و دستور عمل هاي مربوط.

- مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجراي امور مالي مدرسه و تنظيم دفاتر مربوط و اسناد لازم برمبناي مقررات مالي، كوشش در آماده بودن سوابق براي بررسي مقامات مربوط.

- مراقبت كامل در تأمين شرايط مطلوب بهداشتي و ايمني دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اهتمام در پيشگيري از سوانح و رساندن كمكهاي اوليه براي افراد سانحه ديده، مطلع ساختن هرچه سرعيتر اولياء دانش آموزان و اداره آموزش و پرورش از جريان امر در هر مورد كه اتفاقات غيرمنتظره در مدرسه واقع يابد.

- اتخاذ تدابير لازم به منظور مراقبت بر جريان فعاليتهاي رسمي و جنبي آموزشي، پرورشي دانش آموزان اوقات رسمي و فوق برنامه.

- نظارت برحسن انجام وظايف كليه كاركنان مدرسه و تنظيم پرونده خدمت براي هر يك و ثبت چگونگي كار و رفتار و حضور و غياب آنان به منظور فراهم ساختن موجبات ارزشيابي مداوم و كامل.

- تشكيل جلسه شوراي معلمان قبل از امتحانات نوبت آخر و انتخاب يكي از معلمان يا معاونين مدرسه به عنوان ناظر بر برگزاري امتحانات و همكاري با مدير به منظور حسن اجراي امتحانات.

- انجام اقدامات به منظور معرفي دانش آموزان پايه پنجم به امتحانات هماهنگ.

- تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش به منظور رفع مشكلات احتمالي كاركنان مدرسه و كوشش در زمينه رفع گرفتاريها در حد امكان.

- شناسايي كاركنان علاقمند، شايسته و فعال و معرفي به مقامات ذيربط براي تقدير و تشويق آنان و همچنين شناسايي افراد كم كار و سهل انگار و خاطي و معرفي آنان به اداره متبوع براي اقدام لازم.

- پاسخگويي به سؤالات اولياي دانش آموزان و ديگر مراجعان مربوط.

- نظارت بر تنظيم و استفاده صحيح و كامل از دفتر كلاسي روزانه دانش آموزان از سوي معلمان و مراقبت در نگهداري آن.

- انجام وظايف كاركنان اداري مدرسه در غياب آنان با همكاري ديگر كاركنان و اتخاذ تدابير لازم در اين زمينه.

** تذكر : مديران مدارس به هنگام تغيير سمت موظف هستند فهرست اسناد و مدارك دفاتر امتحانات آمار اموال، انديكاتور، بازرسي و دفاتر امور مالي و همچنين صورت اموال و وسايل مدرسه را در سه نسخه برابر مقررات تنظيم و پس از تأييد مدير جديد مدرسه و يا فردي كه از سوي اداره معين شده است يك نسخه را به اداره آموزش و پرورش محل ارسال و نسخه دوم را در مدرسه بايگاني و نسخه سوم را به عنوان رسيد نقل و انتقال براي خود نگهداري كند و همه اطلاعات را در رايانه ثبت نمايد.

تغییر قالب صفحه