منوي اصلي
نحوه اخذ مجوز تأسیس مدارس غير دولتي

شرايط متقاضيان موسس يا نماينده حقوقي

مراحل ومدارك مورد نياز 
 
نمون برگ ثبت نام متقاضيان مدارس غير دولتي فرم الف

نمون برگ ثبت نام متقاضيان مدارس غير دولتي فرم ب

تغییر قالب صفحه