نمونه سوالات کاردانش ارسال شده توسط همکاران
نمونه سوالات داخلی ارسال شده توسط همکاران  شاخه کاردانش - دی ماه 1391

 از کلیه همکارانی که با ارسال نمونه سوالات خود ،
ما را در تکمیل بانک سوالات پورتال گروه آموزشی یاری نمودند صمیمانه سپاسگزاریم
نمونه سوالات دروس تخصصی کاردانش
ناحیه 1 شیراز -  هنرستان پرتو هنر
 سرکار خانم سمانه پور عسکر کاربر فلش (تئوری)
 سیستم عامل مقدماتی (تئوری)
 ویژوال بیسیک (تئوری)  
ناحیه 1 شیراز - هنرستان کامیاب
 سرکار خانم سمیه دانش پرور
کاربر فلش
بخش 1         بخش 2
کاربر رایانه 
طراحی امور گرافیکی
 
 ناحیه 1 شیراز - هنرستان هاشمی
سرکار  خانم طیبه کاویانی
دایرکتور (تئوری)
کلید
 فلش
کلید
 مبانی
کلید
 میکس
کلید
ناحیه 1  شیراز - هنرستان کارآفرینان 
جناب آقای مجید اراضی
الگوریتم و فلوچارت
اطلاعات و ارتباطات 
 فلش (تئوری)
مبانی هنر های تجسمی - فصل 1 و 2
مبانی هنر های تجسمی - فصل 3 تا 5
 مبانی هنر های تجسمی - فصل 6 تا 8   مبانی هنر های تجسمی - فصل 9 تا 11  
 مبانی هنر های تجسمی - فصل 12تا 14  
  HTML مفاهیم پایه پایه فناوری
 OpenOffice سیستم عامل
سیستم عامل مقدماتی
سیستم عامل پیشرفته 
فتوشاپ فصل 15
فتوشاپ فصل 16
 فتوشاپ فصل 17 
 فتوشاپ فصل 18 فتوشاپ فصل 19 
فتوشاپ فصل 20
فتوشاپ فصل 21 
 فتوشاپ فصل 22 فتوشاپ فصل 23 
فتوشاپ فصل 24 
 فتوشاپ فصل 25 
 PowerPoint طراحی امور گرافیکی
 ویژوال بیسیک
  Word      
ناحیه 3 شیراز - هنرستان شهرستانی 
جناب آقای رضا سهرابی 
 طراحی صفحات وب مقدماتی  
   
 ناحیه 3 شیراز - هنرستان راضیه  سرکار خانم الهه ابراهیمی
 طراحی صفحات وب مقدماتی
 
   
سرکار خانم  زینب محقق پور
 
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات 
میکس (تئوری)
 سیستم عامل مقدماتی (تئوری)
سیستم عامل (تئوری)
بخش 1            بخش 2
رایانه کار مقدماتی (تئوری) - 1
 رایانه کار مقدماتی (تئوری) - 2  Snagit  
 ناحیه 3 شیراز
 سرکار خانم فرشته شهسوار
 رایانه کار پیشرفته

   
ناحیه 4 شیراز - هنرستان خواجه نصیر طوسی
سرکار خانم الهام زهد
میکس رایانه ای
رایانه کار مقدماتی (تئوری) - 1
بخش 1              بخش 2
رایانه کار مقدماتی (تئوری) - 2
 طراحی امور گرافیکی
 ناحیه 4 شیراز
 سرکار خانم آرام مختاری کاربر رایانه (تئوری)
 کاربر رایانه (عملی)
 کاربرد رایانه
رایانه کار مقدماتی (تئوری) - 1
 رایانه کار مقدماتی (تئوری) - 2  ویژوال بیسیک
 طراحی وب مقدماتی (تئوری)
طراحی وب مقدماتی (عملی)
ناحیه 4 شیراز -  هنرستان علی بن حمزه
 
جناب آقای محمد کاظم حسینی
مبانی
 مفاهیم پایه فناوری اطلاعات
 سیستم عامل (عملی)
 فتوشاپ (تئوری) - 1
  فتوشاپ (تئوری) - 2
 ویژوال بیسیک ( تئوری)
   

 اشکنان - هنرستان فرزانه

 سرکار خانم عفت دهقان حسام پور
 میکس رایانه ای
 کاربر رایانه
 کارآفرینی  
سرکار خانم فاطمه بقری  رایانه کار مقدماتی 1
 رایانه کار مقدماتی 2
 طراحی امور گرافیکی
 
سرکار خانم فرشته رستم صولت  کاربر فلش
کلید
مبانی و کاربرد رایانه
کلید
  رایانه کار پیشرفته

اشکنان - هنرستان تلاش
جناب آقای مختار صمدی
 کاربر فلش
 رایانه کار پیشرفته
 طراحی امور گرافیکی
 
 خرامه
سرکار خانم فاطمه کشاورز
 فلش
بخش1     بخش2
     
 خرم بید - هنرستان محمودیه
سرکار خانم اعظم ابدان فلش (تئوری) - 1
بخش 1          بخش 2
فلش (تئوری) - 2
فلش (تئوری) - 3
  کاربر فلش
بخش1        بخش2
 زرین دشت - هنرستان زینب کبری
 سرکار خانم شهره پور غلام
سرکار خانم فاطمه خشنود
 رایانه کار مقدماتی
 طراح امور گرافیکی
   
 سرچهان - هنرستان کوثر
 سرکار خانم اعظم خیر اندیش
کاربر فلش
کاربر میکس
 ویژوال بیسیک
 
 سروستان - هنرستان شهدای کربلای 4
سرکار خانم مهرنوش نوبخت 
کاربر میکس تئوری
کلید
   
 کوار - هنرستان کوثر سرکار خانم راضیه غاضی
میکس رایانه ای (تئوری)
کلید
 میکس رایانه ای (عملی)
   
سرکار خانم فاطمه سپهری
الگوریتم و فلوچارت 
بخش 1        بخش 2
ویژوال بیسیک 
بخش1       بخش 2        بخش 3
   
 کوهمره نودان - هنرستان کوشش
سرکار خانم زینب دوستی 
کاربر فلش      
 لارستان - هنرستان مشفق خور
سرکار خانم الهه شیخی
سیستم عامل پیشرفته
     
 لارستان
سرکار خانم سمیه دالان دار
رایانه کار مقدماتی
بخش 1         بخش 2
رایانه کار پیشرفته 
بخش 1         بخش 2
   
 لارستان - هنرستان فهیمی هرمود
سرکار خانم فرخ جعفری
میکس رایانه ای
رایانه کار پیشرفته 
بخش 1       بخش 2
طراح امور گرافیکی  
 مرودشت - هنرستان برادران توکلی
سرکار خانم افروز کوشا 
ویژوال بیسیک (تئوری)  ویژوال بیسیک (عملی)
طراحی صفحات وب مقدماتی (تئوری)
 طراحی صفحات وب مقدماتی (عملی)
 نیریز - هنرستان صدیقه طاهره  سرکار خانم صدیقه خوش اقبال
دایرکتور (تئوری)
فلش (تئوری)
کاربر رایانه (تئوری)
 مفاهیم پایه
میکس (عملی)
     
سرکار خانم منیژه راهنمایی
فلش (تئوری)
 فلش (عملی)
رایانه کار پیشرفته (تئوری)
 رایانه کار پیشرفته (عملی)
 طراحی امور گرافیکی (تئوری)
     
 - سرکار خانم زهرا پیر غیبی
فلش
 میکس رایانه ای
 طراحی امور گرافیکی1
  طراحی امور گرافیکی2
 -  سرکار خانم سمیرا جام شیر
Excel
مبانی
 سیستم عامل
 Word
 -
سرکار خانم ابراهیمی
 صفحات وب (تئوری) - 1
 صفحات وب (تئوری) - 2  صفحات وب (تئوری) - 3
  صفحات وب (تئوری) - 4
 صفحات وب (تئوری) - 5   صفحات وب (تئوری) - 6   صفحات وب (تئوری) - 7   صفحات وب (تئوری) - 8
-
سرکار خانم مطهره  مختاری
فلش (عملی)
طراحی امور گرافیکی (تئوری)
طراحی صفحات وب مقدماتی (عملی) -1 
 طراحی صفحات وب مقدماتی (عملی) - 2
 طراحی صفحات وب پیشرفته (عملی) 
   

تغییر قالب صفحه