باسمه تعالي

راهنماي چگونگي دريافت فيش حقوقي شاغلين و بازنشستگان به وسيله اينترنت

با توجه به درخواست جمع كثيري از همكاران شاغل و بازنشسته براي دريافت فيش حقوقي خود ، نحوه ثبت نام ورئويت وچاپ آن از ديماه 1386 بشرح زير اعلام مي گردد.

1-ابتدا بر روي فيش حقوقي كليك مي نمائيد

2-در مرحله بعد يك كادر مستطيلي ظاهر مي شود وبراي رئويت ودريافت فيش ، شماره پرسنلي و كلمه عبور خود را وارد سيستم كرده وبر روي قسمت ورود كليك مي نمائيد .

3- همكاراني كه قبلا براي رئويت فيش ثبت نام نكرده و رمز انتخاب نكرده اند رمز ورود آنها 1234 است

4-در اين مرحله سال وماه در خواستي فيش خودرا انتخاب نموده وبر روي قسمت نمايش كليك مي نمائيد .

5-دراين مرحله چنانچه مايل به چاپ فيش خود هستيد وسيستم كامپيوتر شما مجهز به چاپگر باشد مي توانيد فيش حقوقي خود را چاپ نمائيد . ويا از طريق مراكز كافي نت ها اقدام نماييد

كارشناسي فن آوري ارتباطات واطلاعات ناحيه يك شيراز

تغییر قالب صفحه