آمادگی دفاعی

1- صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید .(1)

- برای مقابله با آتش سوزی در اثر الکل بهترین روش استفاده از آب است ( ص ) - (غ )

- پناهگاههای گلدانی یکی از انواع پناهگاههای سریع الاحداث میباشد ( ص ) - ( غ )

2- گزینه صحیح را انتخاب کنید .(2)

- آمپول آتروپین اتوماتیک برای مقابله با کدام عامل شیمیایی به کار میرود.

الف ) عامل خون ب) عامل اعصاب ج)عامل خفه کننده د)عامل تهوع آور

بهترین روش برای رفع آلودگی خودروها و جنگ افزارها چیست ؟

الف) استفاده از بنزین و کپسولهای رفع آلودگی

ب)استفاده از نفت و کپسولهای رفع آلودگی

ج)استفاده از کپسولهای رفع آلودگی وآب داغ و صابون

د)همه موارد

3- جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید .(2) اگر در منطقه سربسته و اماکن هستید برای مقابله با عامل اشک آور

از..............و............. استفاده کنید .

بهترین زمان برای ماسک گذاری..................و............میباشد .

سوالات تشریحی

4- دفاع را تعریف کنید و انواع آنرا نام ببرید .(1)

5- آیه ای از قرآن در مورد اهمیت آمادگی دفاعی ذکر کنید. (1)

6- چهار مورد از مهمترین ماموریت نیروی مقاومت بسیج را بنویسید. (2)

7- بسیج را تعریف کنید .(1)

8- توصیه های بهداشتی در استفاده از پناهگاهها را بنویسید. (4مورد)(2)

9- عملیات نجات(اصول حفاظت مشخص)آتش سوزی را بنویسید. (1)

10- اقدامات ایمنی در زیر آوار را بنویسید. (4 مورد )( 2)

11- دز را تعریف کنید انواع آنرا نام ببرید.(1)

-- برای استفاده از پناهگاه چه نکات بهداشتی باید رعایت شود ؟(4 مورد )(1)

2- برای ایجاد آتش وجود چه عاملی ضروری وبرای پیشگیری از آن چه اقداماتی میتوان انجام داد ؟(5/1)

3- چه زمانی از ماسک استفاده میشود؟(75/)

4- راه های ورودعوامل شیمیایی به بدن را نام ببرید ؟(1)

5- دفاع غیر نظامی راتعریف کنید (75/)

6- مهمترین ماموریت نیروی مقاومت بسیج را بنویسید (3 مورد)(75/)

7- جایگاه بسیج از نظر مقام معظم رهبری بنویسید (ا)

8- علل ایست قلبی را بنویسید (3 مورد)(5/1)

9- نکاتی که در ایست و بازرسی باید رعایت شود ؟(3 مو رد)(5/1)

10- سنگر را تعریف کنید؟(25/)

11- سه مورد از اقدامات ایمنی در زیر آوار را بنویسید (5/1مختصرا شرح)

12 - برای تشخیص یک منطقه آلوده ش م ر چگونه میتوان عمل کرد (3 مورد)(5/1)

13 – عوامل ناتوان کننده شیمیایی را نام برده ویک مور د را مختصرا شرح دهید (1)

14- اصطلاحهای زیر رادر ارتباط با عوامل شیمیایی تعریف کنید (2)

الف- تعریف دز ب - تعریف پایدار( 5/)

15- کدام یک از گزینه های زیر دفاع غریزی میبا شد (5/)

الف- فرار حیوانات در هنگام احساس خطر ب- بسته شدن چشم هنگام برخوردشیءبا آن

ج – ریزش برگ درختان هنگام سرما و گرمای شدید د – همه موارد صحیح است

16 - وسایل اولیه مقابله با آتش سوزی عبارتند از........(.5/)

الف- آب- گاز- پودر- شن- ماسه ب- سطل معمولی – سطل آتش نشانی- خاموش کننده دستی

ج - موردالف و ب د- هیچکدام

17- به مدت زمان تاثیر عوامل درمنطقه..............میگویند(25/)

الف- غلظت ب - پایداری ج - ناتوان کننده د- دز

18- از آمپول امیل نیتریت در رابطه با چه چیز استفاده میشود (5/)

الف- خفه کننده ب - خون ج - تاولزا د - اعصاب

19- دیدن تابلو با مثلثی به رنگ آبی و شکل ماسک علامت آلودگی کدام عامل است(5/)

الف- شیمیایی ب - میکروبی ج- هسته ای د- گازی

20 - کدامیک از موارد زیر جزء علل ضرورت حفاظت اطلاعات است (5/)

الف- رعایت نکردن اصول حفاظتی توسط نیروی خودی ب - جلوگیری از غافلگیر شدن

ج - مخفی نگه داشتن اسرار خودی د- مورد ب وج صحیح است

21 - در هنگام جهت یابی در شب دنباله خوشه پروین چه جهتی.............. رابه ما نشان میدهد(25/)

الف- شمال ب - جنوب ج - شرق د- غرب

22- در ارزیابی تنفس باید به ...................توجه کرد (25/)

الف- تعداد تنفس ب - عمق تنفس ج- نظم تنفس د - همه مواردصحیح است

23 - برای افرادی که دارای شکستگی فک شده اند از تنفس مصنوعی ..................... استفاده میشود (5/)

الف- دهان به دهان ب- دهان به بینی ج- دهان به دهان و بینی د- سیلوستر

24- ماسا ژ داخلی قلب توسط ......................انجام میشود(25/)

الف - پزشک ب- پرستار ج- امدادگر د- جراح

25- اسلحه کلاشینکف اولین بار توسط کشور ...................... ساخته و درکشور ما این سلاح جزء سلاح سازمانی............میباشد (5/)

الف- شوروی - ارتش ب - شوروی - سپاه پاسداران ج - آمریکا - ارتش د- آمریکا- سپاه

1- دفاع چیست انواع آنرا نام بنویسید (1نمره )

2- اهمیت آمادگی دفاعی از نظر امام خمینی ره بنویسید . .(1نمره )

3- اهداف تشکیل بسیج دانش آموزی را بنویسید .(4 مورد 1نمره)

4- فعالیتهای بعد از انقلاب سردار شهید دکتر چمران را بنویسید ( 4 مورد / 1 نمره )

5- با مثال توضیح دهید ببن جان پناه و پناهگاه چه تفاوتی وجود دارد . (2 نمره)

6- روشهای مقابله با آتش سوزی مواد خشک و مایعات را بیان کنید (2نمره)

7- چرا در مواقع آتش سوزی در محلهای بسته نمیتوان از ماسک فیلتردار استفاده کرد (1نمره)

8- غلظت مواد شیمیایی- پایداری مواد شیمیایی را تعریف کنید(2نمره)

9- از امپول آتروپین در مقابل کدام عامل استفاده میکنیم روش استفاده ازآنرا بنویسید(1نمره)

10- خصوصیات ویژه زیرمربوط به کدام حمله ش.م.ر است(1.5 نمره)

11- برای رفع آلودگی هوای منطقه آلوده از چه جیزهایی استفاده میکنیم . (5.نمره)

12- نکاتی که هنگا م برخورد با منطقه آلوده هسته ای باید رعایت کرد دو مورد بنویسید (1نمره)


1- شروع جنگ تحمیلی در چه تاریخی بود و مدت آن چند سال میباشد ؟

الف – 31 شهریور- 8 هفته ب- 22 بهمن 8 سال ج- 31 شهریور 8 سال د- 22 بهمن 8 هفته

2- بهترین راه قدردانی و تشکر از رزمندگان و ایثارگران چیست ؟

الف- حفظ و آمادگی در برابر دشمن ب- نگهبانی از ارزشهای فرهنگی

ج- کسب آمادگی لازم برای دفاع د- تشکر و قدردانی عملی از آنها

3- تمرین مانور زلزله باعث میشود که .............میابد.

الف- اشتباهات کاهش ب- مقدار مهارت افزایش ج- سرعت عمل افزایش د- همه موارد

4- در مانور آموزشی زلزله مدت مرحله اول (هنگام وقوع زلزله فرضی) چگونه است .

الف- نباید مورد توجه افراد قرار گیرد ب- کوتاه است ج- طولانی است د- متوسط است

5- ذخیره آب باید چند مدت یکبار عوض شود ؟

الف- یک هفته ب- دو هفته ج- یک ماه د- دو ماه

6- ایمن سازی محیط در مقابل خطرات ناشی از زلزله از مهمترین اقداماتی است که باید....................از وقوع زلزله انجام شود 0

7- بررسی تمام ساختمانها و بخش های آن به منظور یافتن مجروحین و یا زندانی شدن آنها کار گروه..............است .

8- یکی از وظایف گروه ...............این است که چند نفر از اعضای گروه باید مانع ورود و بازگشت سایرین به داخل ساختمان شوند .

9- دو مرحله پس از زلزله فرضی شامل ............... و..................میباشد

10- دفاع غریزی در بین همه موجودات مشترک نمی باشد. ص غ

11- نکات ایمنی غیر ساختمانی یعنی اینکه ما اصول ایمنی را در وسایل داخل ساختمان رعایت کنیم ص غ

12- منجنیق جزء سلاحهای سرد است ص غ

سوالات تشریحی

1- چرا در نیروهای مسلح نظام جمع آموزش داده میشود ؟ (4 مورد ) (2 )

2- وسایل مورد نیاز گروه تدارکات را نام ببرید ؟( 4 مورد )

3- وظایف گروه آتش نشانی را بنویسید ؟

4- قبل از وقوع زلزله برای استقرار گروه کمکهای اولیه چه محلی را باید در نظر بگیریم (1.5 )

5- دو تفاوت اساسی میان دفاع انسان و دفاع حیوان وجود دارد نام ببرید ؟ (2 )

6- دو روش قدیمی و ساده برای جلوگیری از تهاجم دشمن به شهرها که مورد استفاده قرار میگرفت را نام ببرید ؟ (2 )

7- در هنگام وقوع زلزله شدید اگر در داخل ساختمان یا مدرسه یا کلاس درس هستید چه عکس العمل مناسبی باید از خود نشان بدهید ؟ (4 مورد )( 2 )


1 - دفاع چیست و انواع آنرا نام ببرید (5/1)

2- مقام معظم رهبری در مورد اهمیت آ مادگی دفاعی چه می فرمایند (1)

3- بسیج را تعریف کنید (1)

4- چهار مورد از اهداف تشکیل بسیج دانش آموزی را بنویسید (1)

5- دفاع غیر نظامی را تعریف کنید (1)

6- ییدرولیز را تعریف کنید (1)

7- نکاتی که هنگام برخورد با منطقه آلوده هسته ای باید رعایت کنیم کدامند (3 مورد کافی است )(5/1)

8- زمان ماسک گزاری چه زمانی است (1)

9- برای رفع آلودگی از هوای منطقه چه باید کرد (1)

10 - در عملیات نجات برای جلوگیری از تنفس دود و خفه شدن چه باید کرد (5/)

11- عامل موثر سلاحهای شیمیایی چیست (5/)

12- موثرترین وارزانترین روش مقابله با آتش سوزی مواد خشک ................است (5/)

13- به حاصلظرب غلظت در واحد زمان که شدت عمل فیزیولوژیکی را مشخص میکند...................میگویند (5/)

14- مشاهده نور سفید خیره کننده نشان دهنده.....................است (5/)

15- در صورت مشاهده علایم مسمومیت در عامل اعصاب از آمپول.....................استفاده میشود (5/)

16 - مقدار معینی از عوامل شیمیایی که 50 درصداز پرسنل یگانهایی که بدون حفاظ باشد را از ماموریت باز می داردچه نام دارد ؟(5/)

الف- دز ناتوان کننده متوسط ب- دز کشنده متوسط

ج - دز ناتوان کننده د- پایداری

17- استفاده از آمپول امیل نیتریت برای مقابله با کدام عامل استفاده می شود ؟(5/)

الف- عامل اعصاب ب- عامل تاول زا ج – عامل خون د - عامل خفه کننده

18- فرارسریع حیوانات از محدوده ای که احساس خطر میکند چه نوع دفاعی است (5/)

الف – دفاع آگاهانه ب- دفاع غریزی ج – دفاع نا آگاهانه د – عامل خفه کننده

19- کدام عامل در دستگاه تنفس وگردش خون اختلال ایجاد میکند (5/.)

الف – عامل تاول زا ب – عامل خفه کننده ج – عامل تهوع آور د – عامل اشک آور


1- دفاع را تعریف کنید وانواع آن را نام ببرید ؟(5/1)

2- اهداف تشکیل بسیج دانش آموزی رابنویسید .(4 مورد کافی است )

3- اهمیت آمادگی دفاعی از نظر امام خمینی را بنویسید .(5/)

4- بسیج را تعریف کنید .(1)

5- پناهگاه را تعریف کرده و انواع پناهگاههای سریع الاحداث را نام ببرید (5/1)

6- طریقه خاموش کردن آتشهای ناشی از مایعات ( بنزین ونفت ...)را بنویسید .(75/)

7- چهار نمونه از عملیات نجات توسط مردم قبل از رسیدن گروه نجات را بنویسید .(1)

8- روش نجات افرادی که دچار آتش سو زی شده اند را بنویسید (4 مورد کافی است)(1)

9- سه نمونه از تو صیه ها ی بهداشتی در استفاده از پناهگاه را بنویسید (75/)

10- راههای ورود عوامل شیمیایی به بدن را بنویسید (1)

11- دز را تعریف کنید (1)

12- جاهای خالی را پر کنید (25/)

الف- غامل تهوع آور به رنگ................................. است.(25/)

ب- آمپول................ برای عامل اعصاب به صورت................. استفاده میکنیم (5/)

ج- آمپول.................. برای عامل خون به صورت.................... استفاده میکنیم (5/)

د- مشاهده نور سفید خیره کننده نشان دهنده.............................. ...... است (25/)

ه - مشاهده زیاد شدن حشرات به طور غیرعادی ویژه مناطق ......................... است (25/)

13- عوامل میکروبی به چه صورت هستند؟ دو مورد بیماری میکروبی را نام ببرید ؟(5/1)

14- نکاتی راکه هنگام برخورد با منمطقه آلوده هسته ای باید رعایت کرد بنویسید (75/)


- دفاع را تعریف کنید (1)

2- پیامبر گرامی اسلام مردم رابه ورزش کردن دعوت کرده اند. چرا؟(1)

3- مهمترین ماموریت نیروی مقاومت بسیج رابنویسید( .ذکر سه مورد)(75/)

4- نقش عمده زنان در هشت سال دفاع مقدس چه بود و آنها چه اقداماتی انجام میدادند (1)

5- بسیج را تعریف کنید (1)

6- به چه دلایلی بسیج به کمک نیروهای نظامی میشتافتند (25/)

الف – به واسطه عدم انسجام ب- به دلیل کمبود نیروهای داخلی

ج- درگیریهای داخلی د- موارد الف و ج

7- هدف عمده حملات به داخل کشور چیست ؟(1)

8- جان پناه را تعریف کنید و دو مورد از جان پناههای موجود در خانه ها را بنویسید (5/1)

9- عوامل ایجاد کننده آتش را بنویسید (1)

10- به چه دلایلی باید هنگام آتش سوزی مخزن سوخت یک وسیله گرمازا باید اقدامات زیر را انجام داد

الف- خفه کردن مخزن سوخت

ب- خنک کردن مخزن با آب

11- مواد شیمیایی عامل خون وعامل تاول ز ا از جه طریق وارد بدن میشوند (75/)

12- راههای ورود عوامل شیمیایی به بدن را نام ببرید (1)

13- راههای ورود عوامل شیمیایی به بدن را نام ببرید (1)

14- روش مقابله با عامل خفه کننده را بنویسید ؟ (ذکر 2 مورد)(5/)

15- برای رفع آلودگی از تجهیزات فلزی رنگ شده چه کارهایی باید انجام دهیم ؟(1)

16- عوامل میکروبی باعث چه بیماری هایی میشود (ذکر 2 مورد)(5/)

17- دو راه تشخیص یک منطقه آلوده به مواد ش م ر را بنویسید (5/)

18- کدام اقدامات زیر در مقابله با آتش سوزی ناشی از برق به کار میرود (25/)

الف- از پتوی خیس استفاده میشود ب- مهار به وسیله شن و ماسه

ج- از خاموش کننده های مناسب با مواد در حال اشتعال مانند پودر و گاز co2 د- خاموش کننده دستی حاوی پودر و کف

19- کدام دسته ازگازهای زیر جزء گازهای بکار رفته در جنگ جهانی اول به شمار میرود( 25/)

الف- کلر- برم اکسیژن- هیدروزن ب - گازهای خردل یا تاول زا

ج- کلر – برم- فسژن- آلینیت د - موارد الف و ج

20- برای کدام موارد زیر آمپول آتروپین به کار می رود(.25/.)

الف)عامل خون ب)عامل اعصاب ج)عامل تاولزا د)عامل خفه کننده

21- موج انفجار باعث خرابی....................و...............میشود وتشعشعات هسته ای باعث بیماری های خطرناکی چون.................می شود.(75/.)

22- برای رفع آلودگی از تجهیزات انفرادی خود از......................استفاده می کنیم( .25/.)

تغییر قالب صفحه