فعاليتهاي مركز آموزشي در آبان ماه - مديريت

  1 تنظيم دفتر سازمان آموزشگاه و ثبت مشخصات كامل دانش آموزان و پرسنل
 2 برگزاري گروههاي آموزشي با همكاري سرپرست آموزشي
 3 امحا اوراق امتحاني بر اساس بخشنامه مربوطه
 4 تكميل و مسدود نمودن دفاتر آمار و امتحانات
 5 كنترل سيستم گرمايشي مدرسه
 6 تجهيز كتابخانه دانش آموزان و همكاران
 7 تنظيم زمان بندي مراجه اوليا جهت پيگيري وضعيت تحصيلي مشاوره ، بهداشتي و .. فرزندشان و مراجعه مشاور به   منزل آنها
 8 تهيه جوايز مختلف براي كمد جوايز و دادن مسئوليت به مشاور جهت تشويق دانش آموزان در زمينه هاي مختلف
 9 ارسال دفاتر آمار به اداره جهت ممهور كردن آن
 10 برنامه ريزي و انجام فيلمبرداري از كارگاه دوره مهارتها در طول سال تحصيلي جهت ارسال آن به كارشناسي مربوطه
 11 تهيه و نصب مشخصات جديد پرسنلي و كلاسها در محلهاي مخصوص خود
 12 رسيدگي به اشكالات پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان
 13 تهيه لوح هاي فشرده آموزشي مورد نياز
 14 تهيه تجهيزات ورزشي مورد نياز
 15 شركت همكاران در طرح دانش افزايي از طريق مجلات تكنولوژي ، مدرسه فردا و مديريت
 16 دريافت مشخصات رايانه اي دانش آموزان جهت بررسي
 17 درخواست تهيه تجهيزات آموزشي و اداري مورد نياز
 18 اقدام جهت تعميرات و تجهيزات ضروري آموزشگاه

  فعاليتهاي مركز آموزش استثنايي باغچه بان خرامه در مهر ماه 
1 تقسيم بندي كلاسها و پايه ها با كمك همكاران  با در نظر گرفتن كلاس و پايه هاي جديد         
 2جلسه با همكاران در مورد شرح وظايف و تهيه وسايل مختلف ديداري در كلاس و انتخاب نماينده معلمان و عقد قرارداد با آنان    
  3 آشنايي معلمان با روحيات و وضعيت خانوادگي دانش آموزان و تكميل فرمهاي مشخصات  آنان جهت نگهداري در كلاس    
  4 اجراي مراسم آغازين مدرسه با همكاري كليه پرسنل 
   5 تهيه دفتر انجمن، تكميل فرم اطلاعات شناسنامه اي آموزشگاه و ارسال به اداره 
   6 همكاري با اوليادرتهيه سرويس دانش آموزان و عقد قرارداد با رانندگان 
   7 توزيع كتب درسي 
   8 ارسال اعلام حضور و شروع به كارو آمار و مشخصات كاركنان مدرسه به كارگزيني اداره منطقه جهت صدور ابلاغ 
   9 نصب برنامه كلاسي و پاكسازي ديوارها از وسايل ديداري سال گذشته 
  10 تهيه تقويم اجرايي پرورشي با همكاري معلمان و تقسيم مسئوليت برنامه ها  
  11 اشتراك مجلات رشد ، پيوند ، فصلنامه مديريت ، مدرسه فردا و...   
  12 تنظيم برنامه سالانه بازديد كلاسي توسط مدير ، معاون و سرپرست آموزشي   
  13 تنظيم برنامه سالانه جلسات شوراي مدرسه ، شوراي معلمين ،‌ انجمن اوليا و مربيان ، ستاد تربيتي ، شوراي مالي ، بهداشتي ، مشاوره و انجمن ورزشي  
  14 ارسال رونوشت قراردادهاي سرويس به كارشناس مالي اداره   
  15 تنظيم برنامه هاي مراسم صبحگاهي به صورت هفتگي و كلاسي  
  16 توجيه همكاران در رابطه با اهميت درس تربيت بدني و هنر و برنامه ريزي جهت تشكيل تيمهاي مختلف و شناسايي دانش آموزان توانمند   
  17 معرفي دانش آموزان تحت پوشش كميته و بهزيستي به آن مراكز جهت سال تحصيلي جديد   
  18 اعلام وضعيت دانش آموزان ناتمام به آموزگاران   
  19 تهيه نمودار نتايج امتحانات سال تحصيلي 88-87  ، ارسال به اداره، نصب در دفتر مدرسه ،كلاسها   
20 بررسي ثبت نامهاي انجام شده و رفع نواقص پرونده كاركنان مدرسه ،پرونده هاي تحصيلي – بهداشت و مشاوره اي دانش آموزان  
  21 تنظيم برنامه هفتگي صبحانه و تغذيه دانش آموزان بخصوص دانش آموزان زير صدك و بي بضاعت   
  22 واريز مبلغ بيمه حوادث دانش آموز به حساب اداره   
  23 ارسال آمار دانش آموزان و پرسنل مدرسه به واحد تغذيه و بهداشت جهت دريافت تغذيه و شير يارانه اي   
  24 تطبيق دادن دفتر امتحانات با دفتر آمار و اقدام به صحافي دفتر امتحانات     
  25 برنامه ريزي و نظارت بر امور بهداشتي مدرسه و دانش آموزان وتهيه اقلام مورد نياز بهداشتي و كمكهاي اوليه    
  26 در يافت طرحهاي پيشنهادي و ابتكاري همكاران و بررسي در شوراي مدرسه جهت اجرا تا پايان سال         
  27 شناسايي دانش آموزان بي بضاعت ، تهيه پوشاك و لوازم مدرسه براي آنان و اعلام به واحد مشاوره و مددكاري جهت اقدامات بعدي  
  28 تشكيل اولين جلسه شوراي معلمان و توضيحات لازم در خصوص مسائل آموزشي – تربيتي دانش آموزان       
  29 تشكيل اولين جلسه انجمن اوليا و مربيان و آموزش خانواده و ارسال كاربرگ انتخابات رئيس انجمن و تقويم سالانه آن به كارشناسي مربوطه        
30 اعلام آمار دانش آموزان شاهد به اداره     
31 تنظيم دفاتر و اسناد مالي سال تحصيلي 88-87 و اقدام جهت انسداد آن و ارسال تراز مالي به مديريت                

  فعاليتهاي مركز آموزش استثنايي باغچه بان خرامه درآذر ماه
1 تهيه لباس زمستانه براي دانش آموزان بي بضاعت 
     2 برگزاري مسابقات داخلي آموزشي ( علمي ، فزهنگي-هنري و ورزشي )   
    3 تهيه ليست ريز نمرات مستمر نوبت اول     
4 اعلام نتايج ارزشيابي مستمر دانش آموزان به اوليا    
5 ارسال گزارش عملكرد مالي و هزينه هاي انجام شده       
6 بررسي نامه جشنواره ايده هاي طلاي درمديريت و شركت در آن    
7 ارسال جمع بندي بازديدهاي كلاسي سه ماهه اول      
8 نظارت بر سرويس دانش آموزان       
9 ارسال گزارش آماري دوره هاي آموزش خانواده و عملكرد مشاور مربوط به فصل پاييز به اداره      
10 ارسال گزارش عملكرد آموزشي ، پرورشي و... به صورت تفكيك شده به مديريت      
11 ارسال گزارش عملكرد سرپرست آموزشي     
  12 آماده سازي كليه مدارك تحصيلي ، دفاتر امتحانات و آمار و ليست ريز نمرات سال گذشته جهت بازديد مراجع ذي صلاح       
  13 بررسي بودجه بندي دانش آموزان كم توان جهت تعيين ارزشيابي     
     فعاليتهاي مشترك هر ماه مركز آموزش استثنايي باغچه بان خرامه تا پايان ارديبهشت ماه
1 برگزاري شوراي مدرسه ومالي به صورت ماهانه 
     2 برگزاري شوراي ورزشي و بهداشتي هر دو ماه يك بار و ارسال گزارش به اداره 
     3 برگزاري انجمن اوليا و مربيان و آموزش خانواده به صورت ماهانه و ارسال كاربرگهاي مربوطه به اداره و مديريت  
    4 برگزاري شوراي معلمان همراه با ارائه مقاله و تدريس همكاران علاقمند به مدت سي دقيقه و تحليل و بررسي مسايل كلاسي و آموزشي   
   5 دريافت و توزيع مجلات رشد دانش آموزان و معلمان و نظارت بر استفاده از آنها در كلاس و امر آموزش و پرورش
       6 شركت مدير و معاون در جلسات مربوط به آنها در منطقه و استان    
    7 بررسي دفاتر ثبت جريان آموزشي به صورت هفتگي      
   8 بررسي غيبتهاي هفتگي دانش آموزان و پيگيري آنها        
9 بررسي دفتر حضور و غياب همكاران و ممهور كردن آن در پايان هر هفته   
      10 اجراي فعاليتهاي پرورشي هر ماه بر اساس برنامه سالانه پرورشي      
   11 تكميل فرم ارزشيابي مستمر همكاران و به رويت و امضا رساندن آنها       
12 تهيه و توزيع تغذيه و شير يارانه اي مطابق دستورالعمل        
13 شركت همكاران در دوره هاي ضمن خدمت و كارگاه وجلسات گروههاي آموزشي اداره و مديريت        

تغییر قالب صفحه