منو بازگشت

محورهای رسیدگی به شکایات

با سمه تعالی

 

دفتر ارزشیابی ، بازرسی و  رسیدگی به شکایات

 

محورهای رسیدگی به شکایات

 

 

آموزشی و پرورشی

 

 

اداری

              

حقوقی و اخلاقی

ثبت نام

 

نقل و انتقال و جابجایی

کسر حقوق ، مطالبات و دیون

شهریه

 

عزل و نصب و تغییر سمت

تعاون و رفاه

امتحانات

 

بازنشستگی و اعاده خدمت

اختلاس , رشوه , اسراف

نحوه تدریس

 

استخدام

سرقت , فتنه , فساد

آموزش فنی و حرفه ای ،نیروی

انسانی

اعزام به خارج

نحوه رفتار و عملکرد مسئولین ادارات

نهضت سواد آموزی

 

 

احتساب مدارک و سابقه دولتی

استفاده غیر مجاز ازوسایل نقلیه اداری و اموال دولتی

مدارس غیر انتفاعی

 

ارزشیابی، ارتقاو ماموریت

گزینش و هیاتها

ساماندهی نیروهای آموزشی

 

امور مدرسه سازی و جابجایی ساختمان

معلم و مدیر نمونه , تشویق و تذکر

تربیت بدنی

 

امور شاهد و ایثارگران

عدم تعهد به قراردادهای مالی

اخراج و تنبیه بدنی

 

------------------

مزاحمت تلفنی

 

 

 

انواع بازرسی :

 

-          بازرسی دوره ای

 

-          بازرسی موردی

 

-          بازرسی ویزه

 

 

الف : بازرسی دوره ای : بر حسب تشخیص مسئول دستگاه حداقل سالی یکبار بر طبق برنامه زمانبندی شده کلیه

 

موسسات وابسته به آموزش و پرورش مورد بازرسی قرار خواهد گرفت .

 

ب : بازرسی موردی : بازرسی اتفاقی یا موردی بدانگونه است که بنا به تشخیص مقامات ذیصلاح در موارد ضروری در

 

خصوصی یک مورد مشخص از واحدی معین معمول میگردد .

 

ج : بازرسی و یزه : توسط افرادی فرهنگی و متعهد که دارای ابلاغ کارت شناسایی معتبر بازرسی باشند صورت میگردد

 

این افراد مسائل ، خبرها و مطالب فرهنگی هر منطقه را مستقیما به دفتر بازرسی گزارش می نمایند و با ابلاغ رسمی این

 

 

بازرسان از موضوع خاصی در منطقه تحت مسئولیت خود بازدید نموده و نتیجه بررسی را مستقیما گزارش می نمایند.

 

مثل نظارت بر بازگشایی مدارس یا نظارت بر حسن اجرای امتحانات .

 

مراحل بازرسی :

 

-          مرحله مقدماتی یا اقدامات قبل از بررسی

 

-          مرحله بررسی در محل

 

-          مرحله اجرا

 

تغییر قالب صفحه