معرفی انجمن مطالعات برنامه درسی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه كمی و كیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح كشور تشکیل گردیده است .در همین راستا در جهت تبادل نظر و گسترش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی شاخه فارس از تاریخ 30/7/87 کار خود را آغاز کرد.

فرم عضویت انجمن مطالعات

  تقاضای عضویت در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران واحد فارس         
جهت عضویت در انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه فارس برروی اینجا کلیک کنید
(لازم به ذکر است برای دیدن فرم عضویت باید نرم افزار ADOBE ACROBAT READERبرروی سیستم شما نصب باشد )

تغییر قالب صفحه