مسابقه درسهایی از قرآن 93-92

 بخسنامه درسهائی از قرآن

 1-كليد آزمون منطقه - راهنمايي گروه الف 93.

 2-كليدآزمون منطقه -راهنمايي گروه ب 93.

3-کليدآزمون منطقه- متوسطه گروه الف 93.

4-کليدآزمون منطقه - متوسطه گروه ب 93.

بخشنامه
درسهائی از قرآن93-92

شیوه نامه درسهائی از قرآن

فرمهای 1تا4.zipفرمهای 5 تا7.zip

جدول توزیع پاسخنامه  درسهائی از قرآن 92-93
سهمیه دانش آموزی برگزیدگان مرحله منطقه
درس هایی از قرآن سال 93-92.xlsx

خاطره نویسی

تغییر قالب صفحه