وضعيت جوي
نام شهر
وضعیت آب و هوا
شرح وظایف معاون

آیین نامه اجرایی قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش

ماده 1- در جهت تحقق اهداف قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش-مصوب 1385_ معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در سطح تشکیلات استانی، شهرستانی و منطقه ای ایجاد می شود.

تبصره - کلیه اختیارات، امکانات، وظایف و پستهای معاونت پرورشی و تربیت بدنی سابق از تشکیلات سایر معاونتها و واحدهای زیر مجموعه در وزارت آموزش و پرورش منتزع به معاونت پرورشی و تربیت بدنی منتقل می گردد.

ماده 2- ضوابط اختصاص معاون پرورشی و تربیت بدنی یا مربی پرورشی در کلیه مدارس به شرح زیر تعیین می شود:

الف- در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که تعداد دانش آموزان آنها بیش از (150) نفر باشد یک نفر از مربیان یا معلمان تمام وقت به عنوان معاون پرورشی و تربیت بدنی تعیین می گردد که وظایف مربی پرورشی را نیز به عهده خواهد داشت.

تبصره- برای کلیه مدارس موضوع بند (الف) علاوه بر معاون پرورشی و تربیت بدنی به نسبت ساعات پرورشی جدول هفتگی مدرسه، مربی پرورشی نیز تامین می گردد.

ب- در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که تعداد دانش آموزان آنها از (90) تا (150) نفر است، یک مربی پرورشی تمام وقت تعیین می گردد.

ج- در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که تعداد دانش آموزان آنها کمتر از (90) نفر است، به ازای هر چهار دانش آموز یک ساعت مربی پرورشی اختصاص می یابد.

ماده 3- وزارت آموزش و پرورش، دستورالعمل نحوه انتصاب، شرایط احراز و شرح وظایف معاونان و مربیان پرورشی و تربیت بدنی سطوح مختلف سازمانی را براساس این آیین نامه تهیه و ابلاغ می نماید.

ماده 4- سازمان دانش آموزی تحت مدیریت و نظارت معاونت پرورشی و تربیت بدنی است و ریاست آن به عهده معاون پرورشی و تربیت بدنی خواهد بود.

تبصره 1- معاون پرورشی و تربیت بدنی برای تسریع در گردش کار سازمان دانش آموزی می تواند قائم مقام تعیین و منصوب نماید.

تبصره 2- فعالیتهای استانی سازمان دانش آموزی در چهارچوب اساسنامه مصوب انجام می پذیرد.

ماده5- وزارت آموزش و پرورش موظف است در مورد بازنگری و اصلاح آیین نامه ها، دستورالعملها و سایر مقررات مغایر با مفاد قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش _مصوب 1385_ و این آیین نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام و حسب مورد، مجوز مراجع ذیصلاح را اخذ نماید.

ماده 6- طراحی ساختار سازمانی و تنظیم تشکیلات و تدوین شرح وظایف معاونت پرورشی و تربیت بدنی تا حد توان به گونه ای انجام شود که زمینه انجام هماهنگی و تعامل با سازمان تربیت بدنی در امر تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان، هنرجویان، دانشجو و معلمان فراهم شود.

ماده7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در مورد ایجاد ردیف مستقل و تامین اعتبار مناسب در سطوح ملی و استانی برای احداث، نگهداری، تجهیز و توسعه فضاهای پرورشی و ورزشی آموزش و پرورش اقدام نماید. ضوابط فضاهای یاد شده توسط معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد.

ماده 8- آیین نامه ها یا دستورالعملهای جدید حاوی احکام زیر تا پایان سال 1386 توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط خواهد رسید.

1- تنظیم سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های آموزش و پرورش با رویکرد ارتقاء تعلیم و تربیت، خلاقیت و مهارتهای دانش آموزان.

2- تلفیق آموزش با پرورش در کتب درسی تمامی مدارس و مراکز تربیت معلم و تعمیم نقش تربیتی در معلمان.

3- نحوه جذب و تربیت معلم با رویکردهای مندرج در این آیین نامه و قانون مربوط.

4- چگونگی ارزیابی شغلی، نفی تبعیض در ساعت کاری و میزان ساعت کار و حقوق و مزایای معلمان و مربیان و معاونان پرورشی و تربیت بدنی.

5- پیش بینی کار گروه مسئول تامین امحتوی و نظارت با حضور صاحب نظران.

6- پیش بینی آموزش مستمر مربیان پرورشی.

7- درج ویژگی مربیان پرورشی و تشریح وظایف آنان به تفصیل.

8- ارزیابی عملکرد پرورشی مدیران مدارس.

9- پیش بینی نیازهای استخدامی در چارچوب ضوابط و مقررات و سهمیه های استخدامی وزارت آموزش و پرورش.

ماده 9- به منظور عینیت بخشیدن به نقش تقدمی تزکیه بر تعلیم، توجه به همه ابعاد شخصیتی خصوصا تربیت دینی، رشد خلاقیت و مهارتهای آنها، معاونتها و سازمانها و موسسات وابسته به وزارت آموزش و پرورش موظفند قبل از تصویب و ابلاغ سیاستها، برنامه ها و فعالیتهای خود برای تولید اثر، خدمات و یا اجرا، هماهنگی لازم را با معاونت پرورشی و تربیت بدنی به عمل آورند

تغییر قالب صفحه