اطلاعیه امتحانات
باسمه تعالي

شماره : 46/1830

رئيس محترم مركز پيش دانشگاهي تاريخ : 11/ 3/89

باسلام واحترام و قدرداني از زحمات همكاران در برگزاري مطلوب امتحانات نهايي و داخلي به اطلاع مي رساند نتايج امتحانات دروس نهايي پيش دانشگاهي در نيم سال دوم سال تحصيلي 89- 88 آماده تحويل مي باشد .خواهشمند است با توجه به موارد زير اقدام لازم انجام شود

1- نتايج امتحانات به صورت ريز نمرات دبير درس به درس اعلام شده است كه لازم است پس از بررسي وكنترل دقيق واطمينان از صحت مندرجات آنها به دانش آموزان ابلاغ گردد .

2- مسئوليت اعلام نتيجه به عهدة رئيس آموزشگاه مي باشد ورعايت ماده 23 آيين نامه از نظر زمان دريافت اعتراض ضروري است .

3 - هنگام دريافت اعتراضات به نكات زير توجه شود .

الف : از روي نمون برگهاي شماره 10 و11 درصورت نياز كپي تهيه نماييد

ب : دانش آموز يا داوطلب آزاد شخصاً مشخصات خود را در نمون برگ شماره 10 در دونسخه به تفكيك رشته ثبت وامضاء نمايد

ج : مسئولين محترم آموزشگاه ، مشخصات معترضان را به تريب شماره كارت ورود به جلسه وتفكيك رشته در نمون برگ شماره 11 در دونسخه ثبت نموده وپس از امضاي رئيس مركز وضرب مهر آموزشگاه بر روي آن يك نسخه از نمون برگهاي شماره 10 و11 را حداكثر تا ساعت 30 :10 روز دوشنبه مورخ 17/3/89 به كارشناسي سنجش وارزشيابي تحويل دهد ونسخه دوم آن را درآموزشگاه نگهداري نمايد .

4- از هم اكنون طبق مقررات نسبت به ثبت نام وانتخاب واحد دانش آموزان وداوطلبان آزاد براي دوره جبراني تير ماه 89 اقدام وپس از كنترل وبررسي ، حداكثر تا تاريخ 22/3/89 نسبت به ارسال آمار شركت كنندگان در امتحان جبراني تير ماه در فرم پيوستي اقدام وبه كارشناسي سنجش تحويل گردد

5- ليست شماره صندلي كارت ورود به جلسه وآلبوم عكس وليست نمرات را تهيه نموده وپس از ابلاغ محدوده شماره كارت توسط كارشناسي سنجش ، نسبت به تخصيص شماره كارت هر داوطلب اقدام وملزومات فوق را( پس از درج شماره كارت ) تحويل كارشناسي سنجش نماييد

6- دقت در اختصاص شماره كارت بسيار ضروري است بنابراين ترتيبي اتخاذ گردد كه همانند امتحانات نوبت دوم شماره كارت دانش آموزان در تمام ليست ها داراي ترتيبي منطقي ( از كم به زياد باشد )

توجه 1 ) در نمون برگ شماره 11 دروسي كه داوطلب نسبت به آن اعتراض دارد صرفاً با علامت × مشخص نموده واز ثبت نمره درسي خود داري شود .

توجه 2 ) اعتراضاتي كه بعد از موعد مقرر ارسال شود تحويل گرفته نمي شود وبلا اثر است

عزت اله پرنگ

رئيس اداره آموزش وپرورش منطقه كوهمره نودان

باسمه تعالي نمون برگ شماره (2 )

برنامه و اعضاي كشيك امتحانات اداره آموزش وپرورش منطقه كوهمره نودان

در نوبت خرداد ماه 1389

روز / تاريخ

نام ونام خانوادگي

مسئوليت يا پست
اداري

زمان شروع وخاتمه كشيك

جمعه 24/2/89

ضرغام ميرغفاري

مسئول سنجش وارزشيابي

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

دوشنبه 27/2/89

حمداله معصومي نژاد

مسئول ارزيابي عملكرد

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

چهار شنبه 29/2/89

بهرام صفرزاده

مسئول آموزش متوسطه

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

جمعه 31/2/89

حبيب اله گودرزي

كاردان سنجش وارزشيابي

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

شنبه 1/3/89

ضرغام مير غفاري

مسئول سنجش وارزشيابي

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

دوشنبه 3/3/89

حمداله معصومي نژاد

مسئول ارزيابي عملكرد

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

چهارشنبه 5/3/89

عزت اله پرنگ

رئيس اداره

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

شنبه 8/3/89

حبيب اله گودرزي

كاردان سنجش وارزشيابي

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

دوشنبه 10/3/89

بهرام صفرزاده

مسئول آموزش متوسطه

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

جهارشنبه 12/3/89

ضرغام ميرغفاري

مسئول سنجش وارزشيابي

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

شنبه 15/3/89

حمداله معصومي نژاد

مسئول ارزيابي عملكرد

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

دوشنبه 17/3/89

ضرغام ميرغفاري

مسئول سنجش وارزشيابي

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

چهار شنبه 19/3/89

بهرام صفرزاده

مسئول آموزش متوسطه

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

جمعه 21/3/89

عزت اله پرنگ

رئيس اداره

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

يك شنبه 23/3/89

حبيب اله گودرزي

كاردان سنجش وارزشيابي

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

دوشنبه 31/3/89

حمداله معصومي نژاد

مسئول ارزيابي عملكرد

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

سه شنبه 1/4/89

عزت اله پرنگ

رئيس اداره

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

چهارشنبه 2/4/89

ضرغام ميرغفاري

مسئول سنجش وارزشيابي

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

شنبه 5/4/89

ضرغام ميرغفاري

مسئول سنجش وارزشيابي

از ساعت 22 شب تا 10 صبح روز بعد

شماره تلفنهاي ضروري تماس

تلفن ثابت

تلفن همراه

كد شهرستان

نام ونام خانوادگي

2823314 و2823214 -

09173238741

0722

ضرغام ميرغفاري

2823327

09171121368

0722

عزت اله پرنگ

شماره نما بر و

محل استقرار

07222824283

دفتر حراست اداره

07222823215

دفتر رياست اداره

باسمه تعالي

آموزشگاههاي منطقه شماره : 46/265

باسلام احترام تاريخ : 19/1/89

حوزه ي برگزاري امتحان نهايي كلاس سوم متوسطه كليه رشته هاي تحصيلي ودروس نهايي دوره پيش دانشگاهي در نوبت خردادماه سال تحصيلي 89-88 اين منطقه بشرح ذيل اعلام ميگردد .خواهشمند است به نحو مقتضی به اطلاع دانش آموزان وداوطلبان آزاد رسا نيده شود .م

عزت اله پرنگ

رئيس اداره آموزش وپرورش كوهمره نودان

شماره حوزه

نام حوزه سوم متوسطه

مدارس شركت كننده

رشته هاي شركت كننده

رئيس حوزه

آدرس حوزه

1

شهيد

حميد كايدي

دبيرستان شهيد حميد كايدي وداوطلبين آزاد پسر مركز ازراه دور علوي

1- رياضي فيزيك

2- علوم تجربي

3- ادبيات وعلوم انساني

حميد شجاعيان

نودان

جنب اداره

2

زينب كبري (2 )

دبيرستان زينب كبري 2 دبيرستان شبانه روزي مركز ازراه دور وليعصر- داوطلبين آزاد دختر

1- رياضي فيزيك

2- علوم تجربي

3- ادبيات وعلوم انساني

مريم موسوي فرد

نودان بلوار ورودي شهر

3

شهيد بهشتي

دبيرستان شهيد بهشتي دبيرستان فاطمه الزهرا

1- علوم تجربي

2- ادبيات وعلوم انساني

حسن خورشيدي

كلاني

شماره حوزه

نام حوزه پيش دانشگاهي

مدارس شركت كننده

رشته هاي شركت كننده

رئيس حوزه

آدرس حوزه

1

شبانه روزي زينب كبري

پيش دانشگاهي كوثر پيش دانشگاهي وليعصر

داوطلبين آزاد دختر

1- رياضي فيزيك

2- علوم تجربي

3- ادبيات وعلوم انساني

ليلا عليزاده

نودان بلوار ورودي شهر

2

پيش دانشگاهي امام صادق

پيش دانشگاهي امام صادق پيش دانشگاهي علوي داوطلبين آزاد پسر

1- رياضي فيزيك

2- علوم تجربي

3- ادبيات وعلوم انساني

حميد شجاعيان

جنب اداره آموزش وپرورش

باسمه تعا لی

قابل توجه داوطلبان آزاد

برنامه امتحانات شفاهی عملي داوطلبان آزاد دوره راهنمايي

در خردادماه 1389

ردیف

روز وتاریخ

ماده درسی

ساعت برگزاری

1

چهارشنبه 29/2/89

قرآن

30 : 10صبح ا لی30 : 12

2

دوشنبه 3/3/89

عربي

8 صبح ا لی 12

3

شنبه 8/3/88

قرائت زبان انگليسي

8 صبح ا لی 12

4

يك شنبه 16/3/89

حرفه وفن

30 : 10صبح ا لی30 : 12

5

سه شنبه 18/3/89

علوم تجربي

30 : 10 صبح ا لی 12

6

چهارشنبه 19/3/89

هنر

8 صبح ا لی 12

7

شنبه 22/3/89

قرائت فارسي

30 : 10صبح ا لی30 : 12

مکان برگزاری کلیه امتحانات اعم از کتبی وشفاهی:

دختران : آموزشگاه مكتب الزهراء

پسران : آموزشگاه شهيد زارعي

آموزش وپرورش منطقه کوهمره نودان     مراکزپیش دانشگاهی
موضوع : اطلاعات کنکور89
باسلام واحترام ، نحوه مشاهده اطلاعات داوطلبان شرکت درکنکور سال 89 به شرح زیرمی باشد ، شایسته است مدیران محترم اطلاع رسانی به دانش آموزان رابه نحومقتضی انجام دهند. الف : اطلاعات ثبت نامی ازتاریخ 1/2/89 لغایت 15/3/89 برروی سایت سازمان سنجش مشاهده می شود. ب : لازم است کلیه داوطلبان به سایت مراجعه نموده وبامشاهده اطلاعات نمرات خود، درصورتی که بانمرات کتبی نهایی مندرج درستون آخر کارنامه فارغ التحصیلی مطابقت داشته باشد آن راتاییدنمایند. ج : درصورت وجودمغایرت یاعدم مشاهده نمرات سنوات تحصیلی خودفرم مغایرت راازسایت سازمان سنجش گرفته ، آن راتکمیل وبه همراه مدرک شناسایی معتبر وتصویر کارنامه فارغ التحصیلی به کارشناسی سنجش این اداره مراجعه نمایند. 

    باسمه تعالي                                                                                        شماره : 36/ 332  
آموزشگاههاي: ابتدايي -آموزش ومعلم راهنما                                                                                تاریخ : 21 /1/89
موضوع : شیوه نامه برگزاری و برنامه ارزشيابي پاياني خرداد و شهريورماه 89
با سلام واحترام بپيوست جهار برگ شيوه نامه برگزاري ارزشيابي پاياني سال تحصيلي89-88 كه از طرف سازمان آموزش وپرورش تهيه گرديده است و2 نسخه برنامه ارزشيابي هماهنگ خرداد/شهريوروغائبين با عذر موجه ، نمون برگ صورتجلسه برگزاري ارزشيابي داخلي ، نمون برگ درخواست رسيدگي اعتراض به نمرات وسایر نمون برگهای مورد نیاز ارسال مي گردد.شايسته است مديران محترم ضمن آگاهي از اين كه تمام موارد مندرج در شيوه نامه ارزشيابي پاياني سال تحصيلي گذشته موضوع بخشنامه شماره 36/523 مورخ 27/1/88 براي سال تحصيلي جاري نيز تسري داشته وقابل استناد واجرا خواهد بود مفاد اين شيوه نامه را بدقت مطالعه كرده و باتوجه به آيين نامه ها ومقررات به نحومطلوب اطلاع رسا ني لازم را انجام دهند عزت اله پرنگرئيس اداره آموزش وپرورش منطقه كوهمره نودان 1-به محض دريافت بخشنامه دراولين فرصت با معلمان خودتشكيل جلسه داده و برنامه امتحاني خردادوشهريورماه پايه هاي سوم تاچهارم همچنين دروس شفاهي/ عملي پايه پنجم ابتدايي توسط شوراي مدرسه تهيه وتنظيم و به نحو مطلوب به اطلاع دانش آموزان واولياءآنهارسانده شود . در تنظیم برنامه ، روز وتاريخ وساعت امتحان ، رعايت فاصله بين مواد امتحاني به منظور آمادگي دانش آموز کاملا" لحاظ شود . زمان شروع ارزشیابی های داخلی وموارد خاص الف: نوبت خرداد از روزجهار شنبه 29/2/89 ( برگزاري هر نوع امتحان اعم از شفاهي وكتبي – هماهنگ وداخلي قبل از تاريخ مقرر وجاهت قانوني ندارد ) ب : نوبت شهریور ماه از روزدوشنبه 1/6/89 ج : دانش آموزان پايه پنجم كه با عذر موجه د ر يك يا چند امتحان غايب بوده اند حد اكثر پس ازدو روز از برگزاري امتحان با همراه داشتن مدارك ومستندات به اداره معرفي شوند تا كميسيون خاص در باره آنها تصميم بگيرد د : مهم) معرفي دانش آموزان داراي شرايط خاص جسماني براي تهيه سؤال ( تبصره 3 ماده 51 آيين نامه اجرايي) به اداره حداكثر تا تاريخ 1/2 /89 تذكرمهم: ارسال يك نسخه ازبرنامه امتحانات آموزشگاه به همراه تصوير صورت جلسه شوراي مدرسه به دايره امتحانات الزامي است 2-امتحانات خرداد/شهريورماه89 كلاس پنجم ابتدايي بصورت هماهنگ منطقه اي برگزار می شود لذ ا مديران محترم طبق برنامه پيوست براي دريافت پاكت سوالات به اداره مراجعه نمايند. 3– محیط فیزیکی و فضای برگزاری امتحانات باید بسیار آرام وراحت با شد وبرای تمامی دانش آموزان صندلی دسته دار درنظر گرفته شود واز هرگونه آلودگی صوتی اجتناب گردد . ( تلفن همراه خاموش ) 4--ازورودافرادمتفرقه وغيرمرتبط درايام برگزاري امتحانات به محل اجرا ي آزمون جداً جلوگيري شود 1 5-درشروع جلسات امتحاني به منظور ياري جستن از خداوند متعال و همچنين ايجاد آرامش روحي –رواني و كاهش اضطراب آياتي از قرآن مجيد تلاوت گردد . 6- برخورد عاطفي و محبت آميز با دانش آموزان از طرف برگزاركنندگان و حفظ آرامش و پرهيز از شتابزدگي – رعايت بهداشت و نظافت محل آزمون – جلوگيري از ايجاد سر و صداي اضافي و كنترل رفت و آمد مورد توجه قرارگيرد 7-برای تهیه ونوشتن و تكثير سئوالات امتحانات داخلی فقط ازنمون برگهای مخصوص وسازمانی پیوست همین بخشنامه استفاده شود وازتکثیر سئوال به شكل پشت و روی یک برگ جداً خودداري شود وسئوالات حتي المقدور ماشين شود. 8-در طرح سؤال ، اصول از ساده به مشكل رعايت گردد.از تمام بخشهاي كتاب سؤال طرح شودومعلمان محترم حتماً مطالب كتاب رابايستي تماماً تدريس نمايند وازانواع سئوالات از قبيل چهارگزينه اي /صحيح وغلط/كوتاه پاسخ /كامل كردني وتشريحي باتوجه به پايه دانش آموز استفاده شود 9- چون برنامه امتحانات پایه پنجم ایتدایی وسوم راهنمایی هماهنگ است لذا مدارسی که در دونوبت دایر می باشد بگونه ای برنامه ریزی کنند که برای امتحانات داخلی مشکلی ایجاد نشود . ( حتی المقدور سعی شده است برنامه پایه پنجم ابتدایی با سوم راهنمایی در یک ساعت نباشد) 10-صورتجلسه برگزاري امتحانات حد اقل در2 نسخه تنظيم گردد يكي روي اوراق امتحاني گذاشته شود ونسخه دوم در يك پوشه نگه داري شود . مديران محترم براي هرپايه پوشه اي تحت عنوان پوشه صورتجلسه امتحانات داخلي وهماهنگ خردادوشهريور تشكيل وكليه صورتجلسات مربوط به آن پايه رادرپوشه نگهداري كنند( فرم صورت جلسه پيوست مي باشد ) { ارسال يك نسخه از صورت جلسه شوراي مدرسه در خصوص غايبين امتحان پاياني بلافاصله بعد ازانجام هر امتحان به همراه مستندات ( براي غايبين موجه )آن به كارشناسي سنجش ضروري است } تذكر مهم :در بازبینی اوراق امتحانی توسط گروههاي آموزشي پوشه صورتجلسات موردبررسي قرارمي گيرد. 11--بيرون بردن برگه هاي امتحاني از دفتر آموزشگاه براي تصحيح هيچگونه مجوزي ندارد ومعلم مربوطه بايستي درمحيط آموزشي وزيرنظر مدير آموزشگاه اقدام به تصحيح اوراق امتحاني نمايد. ( در موارد خاص با قبول کلیه مسئولیتها توسط شخص مدیر بر اساس صورتجلسه آزمون منعی ندارد ) بر روي بركه امتحاني ذكرنام ونام خانوادگي معلم مربوطه وتاريخ وامضاء ودرج نمره باعددوحروف الزامی است 12= با توجه به غیر بومی بودن بعضی از معلمان واحتمال بروز هر گونه حادثه ناخوشایند ویا پیش بینی نشده برای نامبردگان که باعث عدم حضور به موقع آنها درواحد آموزشی برای برگزاری ارزشیابی های نوبت تابستان می شود ، ضروری است مدیران مدارس همزمان با اعلام نتایج ارزشیابی خردادماه پایه های داخلی ، درصورت وجود دانش آموزان تجدیدی ، باهماهنگی قبلی نسبت به دریافت سئوالات ویژه شهریورماه این دانش آموزان در یک پاکت چسب ، مهر وامضاء شده از سوی معلمان ونگه داری آن درمحل امن اقدام نمایند . 13 = ارزشیابی پایانی نمام مواد درسی در هر پایه ونوبت بدون درنظر گرفتن نوع ارزشیابی از نظر نوع برگزاری ( کتبی /عملی / شفاهی ) براساس مندرجات جداول صفحات 33و34 آیین نامه دوره ابتدایی وبا توجه به زمان شروع ارزسیابی پایانی در نوبت های خردادوشهریور مندرج در این شیوه نامه باید درمحدوده زمانی در نظر گرفته شده در واحد آموزشی وبا مسئولیت کامل مدیر آموزشگاه وبا حضور معاون ، معلم مربوطه وهمکاری سایر پرسنل آموزشگاه برگزار گردد 14--تكثير سئوالات امتحاني در بازار آزادممنوع وتخلف محسوب مي شود .لذامديران محترم بامدارس همجواركه داراي دستگاه تكثير مي باشد هماهنگي نمايند 15--پس از تكثير سئوالات حتماً آنها را درون پاكت گذاشته ، چسب ومهرومنگنه کنند ودرهنگام باز كردن صحت چسب ومهر منگه موردتائيد وامضاءشود . وبراي بازگشايي پاكت سئو.ال از محل مخصوص وحط كشي شده استفاده شود وتحت هيچ عنوان چسب ومهر پلمپ حوزه تكثير از بين نرود درسربرگ اوراق امتحاني مشخصات دانش آموز /نام ماده درسي نوبت امتحاني / وقت امتحان /تاريخ امتحان نوشته شود . 2 تذكرمهم : تكثير سئوالات امتحاني رابه هيچ وجه به افراد غير مسئول ياخدمتگزار نسپاريد . 16- با توجه به اين كه در پايان امتحان دانش آموزان اقدام به پاره كردن كتاب و ريختن اوراق آن در اطراف جاده مي نمايند و اين امر علاوه بر اين كه باعث مشكلات زيست محيطي مي گردد ؛ باعث كم ارزش شدن درس و مدرسه و نيز بيان نوعي بي فرهنگي می شود ، لذا مديران محترم لطف نمايند قبل از شروع جلسه كليه كتابهاي دانش آموزان را جمع آوري وبه جاي آن زير دستي مخصوص استفاده نمايند . ضمن اينكه همراه داشتن كتاب، جزوه وهرنوع نوشته خودتخلف امتحاني محسوب مي شود. 17– قبل از شروع امتحان سربرگ كليه اوراق امتحاني بايستي مهموربه مهر آموزشگاه گردد . 18- تغيير نمرات مستمر پس ازتحويل به دفتر آموزشگاه تحت هرشرايطي ممنوع وتخلف مي باشد . 19- نمرات مستمر یا تکوینی و پاياني وميانگين تمام پايه ها ي داخلي دوره عمومي درنوبت خرداد/شهريورباضريب 2درج گردد . 20= مدیران واحدهای آموزشی ملزمند نمون برگ رایانه ای ریز نمرات را بدون خدشه ولاک گرفتگی وپس ازامضاء وتایید لازم ازطرف معلم مربوطه تحویل گیرند . 21- مدیران محترم با همکاری سایر مسئولان آموزشگاه فهرست ریز نمرات دست نویس معلمان را در ارزشیابی پایانی با نمرات مندرج بر روی اوراق آزمون های مربوط مطابقت داده ودر صورت صحت عمل نسبت به تایید وممهور نمودن ریز نمرات اقدام نمایند. 22=-با توجه به مفاد ماده 25 آیین نامه امتحانات وضرورت برگزاری ارزشیابی های مخصوص دانش آموزان وداوطلبان آزاد غائب با عذر موجه در خرداد وشهریور وکمبود زمان کافی برای تهیه سئوالات مورد نیاز شایسته است اسامی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدايي که به دلایل موجه درزمان برگزاری امتحان مرتکب غیبت می شوند را در اسرع وقت ( حداکثردو روز بعد از امتحان ) با ارائه دلیل ومدرک مستند وباتائید شورای مدرسه به اداره معرفی شوند . تا كميسيون خاص در اين رابطه تصميم اتخاذ كند 23 = تصحیح اوراق آزمون ها درهر نوبت با هرعنوان از سوی مدیر یا معاون آموزشگاه ( معلم غیر مربوط )- بر خلاف قانون است . 24= سر راست کردن نمرات تکوینی وپایانی برحسب مورد قبل از محاسبه میانگین بر خلاف مقررات است لذا صرفا" نمرات میانگین را میتوان سرراست کرد . 25- برای اعلام نتيجه حتماً ازگواهي موقت قبولي يامردودي به صورت مکتوب استفاده كنيد وبه هيچ وجه بصورت شفاهي يا نصب در پشت شيشه آموزشگاه اقدام نكنيد همچنین براي دانش آموزان تجديدي اعلام برنامه امتحاني شهريورماه الزامي است. 26 - الصاق تمبر 1000ريالي براي تمام كارنامه هاي تحصيلي اعم از قبولی ومردودی الزامي است وبامهر اسلام پيروزاست ممهورگردد. 27- توجه به مفاد ماده 6 و28 دوره ابتدایی در خصوص تصحیح اوراق امتحانی و مدت زمان رسیدگی به اعتراضات داشته باشید . 28– چون گروههای آموزشی بلافاصله بعداز پایان امتحانات برای بررسی اوراق امتحانی به مدارس می آیند لذا مدیران محترم این مسئله را مدنظر بگیرند که بایدتغییرات احتمالی در نمرات را به صورت مکتوب به اطلاع دانش آموزان برسانند یا اعلام نتیجه را به زمان پس از بررسی اوراق موکول نمایند . توجه : گروه های آموزشی علاوه برسئوالات اوراق امتحاني كارنامه ومستندات مربوط به ارزشيابي توصيفي پايه هاي اول ودوم را مورد بررسی قرار می دهند . 3 29= مديران محترم حداکثر تا تاریخ 31/3/89 اطلاعات خود را به کارشناسی سنجش ارسال نمایید . ( مدارسي كه رايانه دارند به صورت ديسكت ومدارسي كه رايانه ندارند در فرم مخصوص نوشته وارسال نمايند ) 30- تسهیلات لازم برای دانش آموزان استثنایی که درزمان برگزاری ارزسیابی پایانی وقبل از آن دجار سانحه شده اند مطابق تبصره 3 ماده 51 آيين نامه اجرايي 31 – پايه اول ودوم ابتدايي ارزشيابي پاياني ندارند ولي مي بايست كليه مشاهدات ومستندات در دفتر ثبت مشاهدات وپوشه كار موجود باشد تا بتوان جوابگوي اولياء و بازديد كنندگان باشد ضمناٌ تا كنون هيچ گونه نگارشي در خصوص توصيفي واصال نگرديده است وكليه امور دستي انجام گيرد . 32- كارنامه هاي اول ودوم ابتدايي بايد توسط معلم مربوطه ، مدير و شوراي آموزشگاه تاييد شود - توجه : میران محترم دوره عمومی در پایان یاد آوری میشود که یک بار دیگر بدقت تمام مواد آیین نامه بخصوص موادی که به شرایط قبولی و نمره دهی به دانش آموزا ن مربوط میشود را بدقت مطالعه کنید تا اشتباهی صورت نگیرد تذکر بسیار مهم : چون پس ازامتحانات نوبت دوم و ارسال اطلاعات به سازمان امکان هیچ کونه تغییری در آن نمی باشد لذا مدیران محترم قبل از ارسال دیسکت یا لیست ریزنمرات به دقت آنها را چک کنند که هیج اشتباهی رخ نداده باشد در غیر این صورت مسئولیت آن بر عهده شخص مدیر آموزشگاه می باشد (( در پایان موفقیت همه عزیزان را از خداوند منان خواستاریم وامیدواریم این مسئولیت مهم را به نحو احسن به انجام رسانیم )) کارشناسی سنجش وارزشییابی تحصیلی آماده همکاری وپاسخ گویی به سئوالات شماست تلفن 2823214 - همراه 09173238741 پ  
          
                                                                                باسمه تعالي                                 شماره :36/338
 آموزشگاههاي: راهنمايي -آموزش ومعلم راهنما                                                                تاریخ : 21/1/89
           موضوع : شیوه نامه برگزاری و برنامه ارزشيابي خرداد/شهريورماه 89 با سلام واحترام بپيوست 4 برگ شيوه نامه برگزاري ارزشيابي هاي پاياني سال تحصيلي كه از طرف سازمان آموزش وپرورش تهيه گرديده است و2 نسخه برنامه ارزشيابي هماهنگ خرداد/شهريوروغائبين با عذر موجه ، نمون برگ صورتجلسه برگزاري ارزشيابي داخلي ، نمون برگ درخواست رسيدگي اعتراض به نمرات وسایر نمون برگهای مورد نیاز ارسال مي گردد.شايسته است مديران محترم ضمن آگاهي از اين كه تمام موارد مندرج در شيوه نامه ارزشيابي پاياني سال تحصيلي گذشته موضوع بخشنامه شماره 36/526 مورخ 29/1/88 براي سال تحصيلي جاري نيز تسري داشته وقابل استناد واجرا خواهد بود مفاد اين شيوه نامه را به دقت مطالعه كرده و باتوجه به آيين نامه ها ومقررات به نحومطلوب اطلاع رسا ني لازم را انجام دهند عزت اله پرنگ رئيس اداره آموزش وپرورش منطقه كوهمره نودان 1-به محض دريافت بخشنامه دراولين فرصت با معلمان خودتشكيل جلسه داده و برنامه ارزشياپي پاياني نوبت دوم در خردادوشهريورماه پايه هاي اول ودوم ودروس شفاهي پايه سوم راهنمايي طبق نظر شوراي مدرسه تهيه وتنظيم و به نحو مطلوب به اطلاع دانش آموزان واولياءآنهارسانده شود . در تنظیم برنامه ، روزوتاريخ وساعت امتحان ، رعايت فاصله بين مواد امتحاني به منظور آمادگي دانش آموز کاملا" لحاظ شود . زمان شروع ارزشیابی های داخلی وهماهنگ ونكات اجرايي مهم الف: نوبت خرداد از روزپنج شنبه 29/2/89 ( برگزاري هرگونه امتحان اعم از شفاهي وكتبي – داخلي وهماهنگ قبل از تاريخ مقرر وجاهت قانوني ندارد ) ب : نوبت شهریور ماه از روزدوشنبه 1/6/89 ج : مشخصات دانش آموزان پايه سوم راهنمايي كه با عذر موجه در يك امتحان يا چند امتحان غايب بوده اند را حداكثر 1روز پس ازانجام امتحان به همراه صورت جلسه شوراي آموزشگاه براي تهيه سؤال از استان به اداره معرفي كنيد باستثناي امتحان روز22/3/89 كه مي بايست بلافاصله معرفي گردند ضمن اين كه ارسال يك نسخه از صورت جلسه شوراي آموزشگاه براي غابين تمامي پايه ها به اداره الزامي مي باشد د: معرفي دانش آموزان داراي شرايط خاص جسماني ( با ذكر دقيق مشكل جسمي ) موضوع مفاد تبصره 4 ماده 8 آيين نامه ارزشيابي به اداره حداكثر تا تاريخ 6/2/89 براي تهيه سؤال از استان تذكر: يك نسخه ازبرنامه امتحانات آموزشگاه به همراه تصوير صورت جلسه شوراي مدرسه به دايره امتحانات ارسال نماييد 1 2-امتحانات خرداد/شهريورماه89 سوم راهنمایی به صورت هماهنگ استانی برگزار می شود لذ ا مديران محترم طبق برنامه پيوست براي دريافت پاكت سوالات به اداره مراجعه نمايند. 3– محیط فیزیکی و فضای برگزاری امتحانات باید بسیار آرام وراحت با شد وبرای تمامی دانش آموزان صندلی دسته دار درنظر گرفته شود واز هرگونه آلودگی صوتی اجتناب گردد . ( تلفن همراه خاموش ) 4--ازورودافرادمتفرقه وغيرمرتبط درايام برگزاري امتحانات به محل اجرا ي آزمون جداً جلوگيري شود 5-درشروع جلسات امتحاني به منظور ياري جستن از خداوند متعال و همچنين ايجاد آرامش روحي –رواني و كاهش اضطراب آياتي از قرآن مجيد تلاوت گردد . 6- برخورد عاطفي و محبت آميز با دانش آموزان از طرف برگزاركنندگان و حفظ آرامش و پرهيز از شتابزدگي – رعايت بهداشت و نظافت محل آزمون – جلوگيري از ايجاد سر و صداي اضافي و كنترل رفت و آمد مورد توجه قرارگيرد 7-برای تهیه ونوشتن و تكثير سئوالات امتحانات داخلی فقط ازنمون برگهای مخصوص وسازمانی پیوست همین بخشنامه استفاده شود وازتکثیر سئوال به شكل پشت و روی یک برگ جداً خودداري شود وسئوالات حتي المقدور ماشين شود. 8-در طرح سؤال اصول از ساده به مشكل رعايت گردد.از تمام بخشهاي كتاب سؤال طرح شودودبيران محترم حتماً مطالب كتاب رابايستي تماماً تدريس نمايند وازانواع سؤالات از قبيل چهارگزينه اي /صحيح وغلط/كوتاه پاسخ /كامل كردني وتشريحي باتوجه به پايه دانش آموز استفاده شود امتحان كتبي درس ديني وقرآن حتي المقدور دراول برنامه قرارگيرد 9- چون برنامه امتحانات پایه پنجم ایتدایی وسوم راهنمایی هماهنگ است لذا مدارسی که در دونوبت دایر می باشد بگونه ای برنامه ریزی کنند که برای امتحانات داخلی مشکلی ایجاد نشود . حتی المقدور سعی شده است برنامه پایه پنجم ابتدایی با سوم راهنمایی دريك ساعت نباشد ( توجه : حتي الامكان امتحانات داخلی دوره راهنمایی با هماهنگ استانی سوم راهنمایی در یک زمان نباشد ). 10-صورتجلسه برگزاري امتحانات برابر نمونه پيوست برا ي كليه مقاطع وپايه هاي تحصيلي وامتحانات داخلي وهماهنگ در دو نسخه الزامي است كه نسخه اول همراه اوراق امتحاني باشد ونسخه دوم يكجا در يك پوشه نگه داري شود . مديران محترم براي هرپايه پوشه اي تحت عنوان پوشه صورتجلسه امتحانات داخلي وهماهنگ خردادوشهريور تشكيل وكليه صورتجلسات مربوط به آن پايه رادرپوشه نگهداري كنند اين صورت جلسات مي بايست 10 سال در آموزشگاه بايگاني شود وسپس برابر مقررات امحاء گردد تذكر مهم :در بازبینی اوراق امتحانی توسط گروههاي آموزشي پوشه صورتجلسات موردبررسي قرارمي گيرد. 11--بيرون بردن برگه هاي امتحاني از دفتر آموزشگاه براي تصحيح هيچگونه مجوزي ندارد ومعلم مربوطه بايستي درمحيط آموزشي وزيرنظر مدير آموزشگاه اقدام به تصحيح اوراق امتحاني نمايد ( در موارد خاص با قبول کلیه مسئولیتها توسط شخص مدیر بر اساس صورتجلسه آزمون منعی ندارد ) ودرپايان تصحيح اوراق ، ذكرنام ونام خانوادگي معلم مربوطه وتاريخ وامضاء ودرج نمره باعددوحروف بر روی تمامي برگه هاي امتحانی الزامی است 12= با توجه به غیر بومی بودن بعضی از معلمان واحتمال بروز هر گونه حادثه ناخوشایند ویا پیش بینی نشده برای نامبردگان که باعث عدم حضور به موقع آنها درواحد آموزشی برای برگزاری ارزشیابی های نوبت تابستان می شود ، ضروری است مدیران مدارس همزمان با اعلام نتایج ارزشیابی خردادماه پایه های داخلی ، درصورت وجود دانش آموزان تجدیدی ، باهماهنگی قبلی نسبت به دریافت سئوالات ویژه شهریورماه این دانش آموزان اقدام وآن را در یک پاکت گذاشته ، ازسوي معلممربوطه جسب مهر وامضاء شده آن را درمحل امن نگهداري نمایيد . 13 = ارزشیابی پایانی نمام مواد درسی در هر پایه ونوبت بدون درنظر گرفتن نوع ارزشیابی از نظر نوع برگزاری ( کتبی /عملی / شفاهی ) براساس مندرجات جدول صفحه 40 آیین نامه دوره راهنمایی تحصیلی وباتوجه به زمان شروع ارزسیابی/ پایانی در/ نوبت های خردادوشهریور مندرج در این شیوه نامه باید درمحدوده زمانی در نظر گرفته شده در واحد آموزشی وبا 2 مسئولیت کامل مدیر آموزشگاه وبا حضور معاون ، معلم مربوطه وهمکاری سایر پرسنل آموزشگاه برگزار گردد ( قبل از تاريخ 29/2/89 برگزاري امتحان شفاهي ممنوع است ) 14--تكثير سئوالات امتحاني در بازار آزادممنوع وتخلف محسوب مي شود .لذامديران محترم بامدارس همجواركه داراي دستگاه تكثير مي باشد هماهنگي نمايند 15--پس از تكثير سئوالات حتماً آنها را درون پاكت گذاشته ، چسب ومهرومنگنه کنند ودرهنگام باز كردن پاكت سؤالات صحت ، چسب ومهر منگه موردتائيد وامضاء دبير مربوطه ومدير قرار گيرد .درسربرگ اوراق امتحاني مشخصات دانش آموز /نام ماده درسي نوبت امتحاني / وقت امتحان /تاريخ امتحان نوشته شود . تذكرمهم : تكثير سئوالات امتحاني رابه هيچ وجه به افراد غير مسئول ياخدمتگزار نسپاريد . 16- با توجه به اين كه در پايان امتحان دانش آموزان اقدام به پاره كردن كتاب و ريختن اوراق آن در اطراف جاده مي نمايند و اين امر علاوه بر اين كه باعث مشكلات زيست محيطي مي گردد ، باعث كم ارزش شدن ونيز بيان نوعي بي فرهنگي می شود ، لذا مديران محترم لطف نمايند قبل از شروع جلسه كليه كتابهاي دانش آموزان را جمع آوري وبه جاي آن از زير دستي مخصوص استفاده نمايند. ضمن اين كه همراه داشتن كتاب جزوه وهرنوع نوشته خودتخلف امتحاني محسوب مي شود. 17– قبل از شروع امتحان سربرگ كليه اوراق امتحاني بايستي مهموربه مهر آموزشگاه گردد . 18- تغيير نمرات تکوینی پس ازتحويل به دفتر آموزشگاه تحت هرشرايطي ممنوع وتخلف مي باشد . 19- نمرات تکوینی و پاياني وميانگين تمام پايه ها ي داخلي دوره عمومي درنوبت خرداد/شهريورباضريب 2درج گردد . 20= مدیران واحدهای آموزشی ملزمند نمون برگ رایانه ای ریز نمرات را بدون خدشه ولاک گرفتگی وپس ازامضاء وتایید لازم از معلم مربوط تحویل گیرند . 21- مدیران محترم با همکاری سایر مسئولان آموزشگاه فهرست ریز نمرات دست نویس معلمان را در ارزشیابی پایانی با نمرات مندرج بر روی اوراق آزمون های مربوط مطابقت داده ودر صورت صحت عمل نسبت به تایید وممهور نمودن ریز نمرات اقدام نمایند. 22 = تصحیح اوراق آزمون ها درهر نوبت با هرعنوان از سوی مدیر یا معاون آموزشگاه ( معلم غیر مربوط )- بر خلاف قانون است . 23= سر راست کردن نمرات تکوینی وپایانی برحسب مورد قبل از محاسبه میانگین بر خلاف مقررات است لذا صرفا" نمرات میانگین را میتوان سرراست کرد . 24- برای اعلام نتيجه حتماً ازگواهي موقت قبولي يامردودي به صورت مکتوب استفاده كنيد وبه هيچ وجه بصورت شفاهي يا نصب در پشت شيشه آموزشگاه اقدام نكنيد همچنین براي دانش آموزان تجديدي اعلام برنامه امتحاني شهريورماه الزامي است. 25 - الصاق تمبر 1000ريالي براي تمام كارنامه هاي تحصيلي اعم از قبولی ومردودی وهمچنین گواهینامه پایان تحصیلات دوره راهنمایی الزامي است وبامهر اسلام پيروزاست ممهورگردد. 26- توجه به مفاد ماده 11و 12 در آیین نامه دوره راهنمایی در خصوص تصحیح اوراق امتحانی و مدت زمان رسیدگی به اعتراضات داشته باشید . 27– چون گروههای آموزشی بلافاصله بعداز پایان امتحانات برای بررسی اوراق امتحانی به مدارس می آیند لذا مدیران محترم این مسئله را مدنظر بگیرند که بایدتغییرات احتمالی در نمرات را به صورت مکتوب به اطلاع دانش آموزان برسانند یا اعلام نتیجه را به زمان پس از بررسی اوراق موکول نمایند . توجه : گروه های آموزشی سئوالات را هم از نظر محتوا وکیفیت وارتباط آن با اهداف آموزش کتاب وهم از نظر بارم نبدی وتصحیح درست مورد بررسی قرار می دهند . = مديران محترم مدارس حداکثر تا تاریخ 5/4/87 اطلاعات نتايج امتحانات را به کارشناسی سنجش ارسال نمایید . 3 28 - ضروري است اصلاحات به عمل آمده در متن آيين نامه سنجش وارزشيابي تحصيلي وتربيتي دوره راهتمايي موضوع بخشنامه شماره شماره 33/493 – 31/1/87 و 36/10854 –مورخ 27/12/87 را مورد توجه قرار دهيم 29 – مدیر آموزشگاه در به نسبت ساعت تدریس همکاران برای آنها مراقبت در نظر بگیرد وابلاغ صادر نمایید 30- تسهیلات لازم برای دانش آموزان استثنایی که درزمان برگزاری ارزسیابی پایانی وقبل از آن دجار سانحه شده اند مطابق ماده 8وتبصره های ذیل آن فراهم گردد 31-- توجه داشته باشید که اگر دانش آموزی بخواهد در خرداد ماه از تبصره ماده 14 ( استفاده بار دوم از تکماده دریک درس )استفاده کند در خواست ولی نامبرده الزامی است 32- روی برگه امتحانی علاوه بر ثبت نمره کتبی می بایست نمره بخش عملی / شفاهی نیز نوشته شود وباهم جمع گردند ونمره کل بدست آمده قید گردد { مثال درس حرفه وفن 16 = ( 11 نمره عملی )+( 5 نمره برگه ) } 33 – آزمون پاياني بخش كتبي درس پرورشي تمام پايه ها ي دوره راهنمايي به شكل غير هماهنگ داخلي مطابق برنامه اي كه توسط شوراي مدرسه تعيين شده است برگزار خواهد شد واوراق آن نيز برابر ماده 37 آيين نامه سنجش وارزشيابي نگه اري مي شود 34- توجه به تغييرات به عمل آمده در خصوص نوع ارزشيابي درس آمادگي دفاعي وساير اصلاحات انجام شده توجه : مدیران محترم دوره عمومی در پایان یاد آوری میشود که یک بار دیگر بدقت تمام مواد آیین نامه بخصوص موادی که به شرایط قبولی و نمره دهی به دانش آموزا ن مربوط میشود را بدقت مطالعه کنید تا اشتباهی صورت نگیرد تذکر بسیار مهم : جون پس ازامتحانات نوبت دوم و ارسال اطلاعات به سازمان امکان هیچ کونه تغییری در آن نمی باشد لذا مدیران محترم قبل از ارسال دیسکت یا لیست ریزنمرات به دقت آنها را چک کنند که هیج اشتباهی رخ نداده باشد در غیر این صورت مسئولیت آن بر عهده شخص مدیر آموزشگاه می باشد (( در پایان موفقیت همه عزیزان را از خداوند منان خواستاریم وامیدواریم این مسئولیت مهم را به نحو احسن به انجام رسانیم )) کارشناسی سنجش وارزشییابی تحصیلی آماده همکاری وپاسخ گویی به سئوالات شماست تلفن 2823214 - همراه 09173238741 کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی آموزش وپرورش منطقه کوهمره نودان 4 مدير محترم آموزشگاه: شماره : 36/526 تاريخ : 29/1/88 با سلام واحترام ، شايسته است فرم زير را از روي ليست نمره دبير تكميل وحداكثر تا تاريخ 26/3/88 به واحد سنجش وارزشيابي اداره ارسال نماييد توجه : براي پاسخ به بخشنامه صرفاً از همين فرم استفاده شود
عزت اله پرنگ
رئيس اداره آموزش وپرورش منطقه كوهمره نودان 


اداره آموزش وپرورش منطقه كوهمره
با سلام واحترام در پاسخ به بخشنامه شماره 36/526 مورخ 29/1/88 اطلاعات در خواستي در فرم زير تكميل وارسال مي گردد . نام آموزشگاه : نام ونام خانواذگي مدير آموزشگاه : امضاء ومهر پايه سوم راهنمايي سال تحصيلي تعداد دانش آموزان شركت كننده ذر آزمون كتبي رياضي در خرداد جمع كل نمرات شركت كننده ذر آزمون كتبي رياضي در خرداد ماه ( بدون ضريب ) تعداد نمرات زير 10در آزمون كتبي رياضي درخردادماه (بدون ضريب ) تعداد نمرات 10وبالاتر در آزمون كتبي رياضي درخردادماه (بدون ضريب ) 87 - 86 88 - 87                                                                                                                                                                                                                        باسمه تعالي                                                                                                                          شماره : 46/ 708
آموزشگاههاي: متوسطه ومراکز پیش دانشگاهی                                                                تاریخ : 4/2/89
موضوع : شیوه نامه برگزاری امتحانات خرداد ماه 89
 با سلام واحترام پيرو بخشنامه شماره 46/12106 مورخ 5/1/89 به پيوست سه برگ برنامه وعناوين درسي سال اول ودوم كه به صورت هماهنگ كشوري واستاني برگزارمي گردد ارسال مي گردد شايسته است ضمن اطلاع رساني دقيق به دانش آموزان وداوطلبان به نكات زير توجه كافي داشته باشند و به دقت شیوه نامه را مطالعه و مفاد آن را دقیق به کار گیرند و باتوجه به آيين نامه ها ومقررات به نحومطلوب نسبت به برگزاري امتحانات اقدام نمايند . عزت اله پرنگ رئيس اداره آموزش وپرورش كوهمره نودان 1-به محض دريافت بخشنامه دراولين فرصت با دبیران خودتشكيل جلسه داده و نسبت به تهیه وتنظیم برنامه امتحاني دروس غیر هماهنگ خرداد ماه پايه هاي اول ودوم وپیش دانشگاهی مطابق مواد 46 و 49 آیین نامه آموزشی متوسطه و19 و20 دوره پیش دانشگاهی اقدام وبه نحو مطلوب به اطلاع دانش آموزان واولياءآنهارسانده شود . روزوتاريخ وساعت امتحان ، رعايت فاصله بين مواد امتحاني به منظور آمادگي دانش آموز نیز لحاظ شود. تذكرمهم: ارسال يك نسخه ازبرنامه امتحانات آموزشگاه به دايره امتحانات الزامي است 2- مدیران محترم با توجه به تاریخ برگزاری امتحانات هماهنگ خرداد ماه 89 پایه های اول ودوم و پیش دانشگاهی برای دریافت سئوال به اداره مراجعه نمايند. توجه : زمان شروع امتحانات دوره متوسطه از تاریخ 1/3/89 ومراکز پیش دانشگاهی 18/2/89 می باشد . برگزاري هرگونه امتحان اعم از نهايي وداخلي قبل از تاريخهاي مقرر وجاهت قانوني ندارد 3-برای تهیه ونوشتن و تكثير سئوالات امتحانات داخلی فقط ازنمون برگهای مخصوص وسازمانی استفاده شود ( برگ پاسخنامه در خود سيستم كامپيوتر پيش بيني شده است ) استفاده شود وازتکثیر سئوال به شكل پشت و روی یک برگ جداً خودداري شود وسئوالات حتي المقدور ماشين شود. قبل از تکثیر سئوالات بایستی به خوانابودن سئوالات مشخص شدن نام درس تاریخ وساعت شروع ومدت پاسخگویی توجه شود 4-در طرح سؤال اصول از ساده به مشكل رعايت گردد.از تمام بخشهاي كتاب سئوال طرح شودودبيران محترم ً تمامی مطالب كتاب رابايستي تدريس نمايند وتوجه کامل به بارم بندی وحذفیات داشته باشند وازانواع سئوالات در حیطه های مختلف سطوح یادگیری استفاده نمایند . 5- مدارسی که در دونوبت دایر می باشد بگونه ای برنامه ریزی کنند که برای امتحانات هماهنگ مشکلی ایجاد نشود . توجه : حتی الامکان امتحانات داخلی با هماهنگ در یک زمان نباشد ) 6-ازورودافرادمتفرقه وغيرمرتبط درايام برگزاري امتحانات به محل اجرا ي آزمون جداً جلوگيري شود . 7- برای تمامی امتحانات بلا فاصله بعد از برگزاری در حضور کلیه عوامل اجرایی صورتجلسه برگزاري امتحانات در سه نسخه تنظیم گردد وبه امضاء آنها رسانده شود ( نسخه اول همراه اوراق امتحانی ، نسخه دوم تحویل دبیر مربوطه ونسخه سوم جداگانه در یک پوشه جمع آوری وبایگانی گردد . تذكر مهم :در بازبینی اوراق امتحانی توسط گروههاي آموزشي پوشه صورتجلسات موردبررسي قرارمي گيرد. 8- اوراق امتحانی باید توسط معلم مربوطه زیرنظر مدیر آموزشگاه در محل واحد آموزشی تصحیح گردد . ( تبصره :مدیر آموزشگاه در صورت صلاحدید وبا مسئولیت خود می تواند به دبیران اجازه دهد برگه های امتحانی را برای تصحیح همراه خود به خارج از محیط آموزشگاه ببرند همچنین درپايان تصحيح ذكرنام ونام خانوادگي معلم مربوطه وتاريخ وامضاء ودرج نمره باعددوحروف و بر روی برگه امتحانی الزامی است . 9 -پس از تكثير سؤالات حتماً آنها را درون پاكت گذاشته ، چسب ومهرومنگنه کنند ودرهنگام باز كردن صحت چسب ومهر منگه موردتائيد وامضاء عوامل اجرایی قرار گیرد د .درسربرگ اوراق امتحاني مشخصات دانش آموز /نام ماده درسي نوبت امتحاني / وقت امتحان /تاريخ امتحان نوشته شود . تذكرمهم : تكثير سئوالات امتحاني رابه هيچ وجه به افراد غير مسئول ياخدمتگزار نسپاريد . 10--درشروع جلسات امتحاني به منظور ياري جستن از خداوند متعال و همجنين ايجاد آرامش روحي –رواني و كاهش اضطراب آياتي از قرآن مجيد تلاوت گردد . 11- برخورد عاطفي و محبت آميز با دانش آموزان از طرف برگزاركنندگان و حفظ آرامش و پرهيز از شتابزدگي – رعايت بهداشت و نظافت محل آزمون – جلوگيري از ايجاد سر و صداي اضافي و كنترل رفت و آمد مورد توجه قرارگيرد. 12- مديران محترم لطف نمايند قبل از شروع جلسه كليه كتابهاي دانش آموزان را جمع آوري وبه جاي آن از زير دستي مخصوص استفاده نمايند چون همراه داشتن كتاب جزوه وهرنوع نوشته تخلف محسوب مي شود. 13- سربرگ كليه اوراق امتحاني بايستي قبل از شروع امتحان مهموربه مهر آموزشگاه گردد . ( توجه : باید دقیقا" به تعداد باشد ودر صورتی که اضافه بر آمار باشد بلافاصله امحاء گردد.) در صورتی که دانش آموزی به برگ بیشتری برای پاسخگویی نیاز داشت مراتب درصورت جلسه قید گردد . 15- تغيير نمرات مستمرپس ازتحويل به دفتر آموزشگاه تحت هرشرايطي ممنوع وتخلف مي باشد . ( ( لیست دبیر باید بدون خدشه وقلم خوردگی باشد ودر موار خاص وایجاد قلم خوردگی ، می بایست دبیر مربوطه در ستون ملاحظات توضیح دهد ومدیر آموزشگاه تایید نماید . همجنین جمع ستونی نمرات لازم می باشد ) ) 16- حضور مدیر ومعاونین ودبیرمربوطه درکلیه جلسات امتحانی الزامی است . 17 - اعلام نتيجه حتماً به صورت مکتوب باشد وبه هيچ وجه بصورت شفاهي يا به صورت نصب در پشت شيشه آموزشگاه نباشد همچنین براي دانش آموزان تجديدي اعلام برنامه امتحاني شهريورماه الزامي است. 18- الصاق تمبر 1000ريالي براي تمام كارنامه هاي تحصيلي الزامي است وبامهر اسلام پيروزاست ممهورگردد. 19- برای آگاهی ویاد آوری مسائل مربوط به سنجش وامتحانات ونحوه برگزاری امتحانات پایانی پیشنهاد می شود مواد 43 تا 95 (( خصوصا" مواد 46-51-53-60-61-62-63-64 وتبصره های ذیل آن ))را یک بار دیگر مطالعه کنید . 20 – مطابق باماده 49 به نسبت ساعت تدریس همکاران برای آنها مراقبت در نظر بگیرد وابلاغ صادر نمایید . 21- تصحیح اول با خودکار قرمز وتصحیح دوم باخوکار سبز انجام گیرد . 22 – چون گروههای آموزشی بلافاصله بعداز پایان امتحانات برای بررسی اوراق امتحانی به مدارس می آیند لذا مدیران محترم این مسئله را مدنظر بگیرند که بایدتغییرات احتمالی در نمرات را به صورت مکتوب به اطلاع دانش آموزان برسانند ،یا اعلام نتیجه را به زمان پس از بررسی اوراق موکول نمایند . 23 – محیط فیزیکی و فضای برگزاری امتحانات باید بسیار آرام وراحت و دور از هرگونه آلودگی خصوصاً آلودگی صوتی باَشد همچنین برای تمامی دانش آموزان صندلی دسته دار درنظر گرفته شود وبه هیچ عنوان دانش آموزان روی زمین ننشینند . 24-مکان برگزاری امتحان باید دارای امکانات خنک کننده نور وروشنایی مطلوب باشد 25 – چیدمان صندلی ها باید بگونه ای باشد که از اطراف حداقل 100 وحداکثر 120 سانتی متر از هم فاصله داشته باشند 26 – صندلیها حتی الامکان دارای شماره باشند وشماره آنها قابل رویت باشد 27- معاون آموزشگاه باید درایام امتحانات کاملا" آزادباشد تا بتواند جوابگوی ارباب رجوع وانجام مسائل مربوط به آموزشگاه وبرگزاری امتحانات داخلی باشد لذا تحت هیچ عنوان از معاونت آموزشگاه برای انجام مراقبت در امتحانات نهایی استفاده نشود 28 – از دبیرانی که دروس نهایی را تدریس می کنند برای مراقبت در امتحانات نهایی استفاده نشود . 29- برای عوامل اجرایی حوزه جلسه توجیهی بگیرید واین مطلب یادآوری گردد که مراقبین باید از قدم زدن وصحبت کردن باهم در هنگام برگزاری امتحان جدا" خودداری نمایند . ( توجه تلفنهاي همراه خاموش ) 30- کلیه سئوالات امتحانی باید دارای راهنمای تصحیح با ریز بارم مشخص باشند واوراق براساس آنها تصحیح گردد. 31- مدیر ومعاونین موظف هستند بر تصحیح ونمره گذاری اوراق امتحانی نظارت داشته باشند . 32 در تجدید نظر اوراق بایستی توجه کامل به ماده 62 آیین نامه آموزشی داشته باشید 33- مهلت اعتراض به نمرات پایانی حداکثر 5 روزپس از اعلام نتایج است وتکمیل فرم سازمانی اعتراض توسط ذينفع ضروری است . 34 - تذکر بسیار مهم چون پس ازامتحانات نوبت دوم و ارسال اطلاعات به سازمان امکان هیچ گونه تغییری در آن نمی باشد لذا مدیران محترم قبل از ارسال دیسکت ریزنمرات به دقت آنها را چک کنند که هیج اشتباهی نباشد در غیر این صورت مسئولیت آن بر عهده مدیر آموزشگاه ومتصدی دفتری می باشد. (( در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی عزیزان امید واریم که این مسئولیت مهم را هرچه بهتر به انجام برسانیم . در صورت برخورد باهرگونه مشكلي با كارشناسي سنجش وارزشیا بی تماس بگيريد تلفن 2823214 همراه 09173238741 ))                                 

تغییر قالب صفحه