هنرستان ریحانه

هنرستان کارودانش ریحانه           

مدیریت خانواده


                                 رشته مدیریت خانواده:                              

                                              از آنجا که دختران امروز, مادران فردای جامعه خواهند بود بدست آوردن مهارت های لازم درزمینه مدیریت وبرنامه ریزی خانواده برای داشتن

خانواده سالم وتوسعه اجتماعی واقتصادی کشور نقش بسزایی خواهد داشت از این رو رشته مهارتی "مدیریت وبرنامه ریزی خانواده" درشاخه

کاردانش باافزایش توانمندی دختران درخصوص برنامه ریزی امور خانواده , خوداشتغالی وتاسیس کارگاههای خانگی , افزایش خوداتکایی واعتماد

به نفس وارتقای سطح سلامت خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است .مدیریت وبرنامه ریزی خانواده – مهارت سالم زیستن وهنردرخانه سه

استاندارد مهارتی این رشته هستند که براساس آنها مجموعه ایبه هم پیوسته از پودمان مهارتی تهیه وتنظیم شده اند.


خانواده سالم همواره پناهگاه افراد خانواده بوده است ودر واقع جامعه ای سالم تر است که در آن پایه واسا خانواده سالمتر باشد .


رشته مدیریت خانواده به عنوان یکی از رشته های شاخه کاردانش در هنرستانهای کشور ایجاد وبه تربیت دانش آموزان در این زمینه پرداخته است .

ضوابط ورود به این رشته:

· موفقیت در آزمون تشخیص مهارت هنرستان


· داشتن انگیزه وعلاقه به رشته های هنری از قبیل گلسازی- آشپزی –خیاطی وبافتنی


هنرجو پس از ورود 2سال آموزش موفق به اخذ دیپلم در این رشته می شود .شرایط ادامه تحصیل:


هنرجو می تواند در رشته مدیریت خانواده تا سطح کاردانی ادامه دهدزمینه ادامه تحصیل:

الف) در آزمون ورودی دوره کاردانی (بدون گذراندن پیش دانشگاهی ) شرکت نموده وپس از موفقیت در کنکور 2سال در رشته مربوط به خود (مدیریت خانواده –مربی بهداشت مدارس ) تحصیل نمایند .

ب) بعداز اخذ دیپلم در آزمون دوره پیش دانشگاهی شرکت نموده وپس از پایان این دوره از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاهها وموسسات آموزش عالی شده وتاسطوح بالاتر تحصیلات خودراادامه دهند.

تغییر قالب صفحه