آموزش حقوق
 
 

طرح

مخاطبان

مناطق تحت پوشش

تعداد افراد تحت پوشش

سال

آموزش حقوق

زنان شاغل در
آموزش و پرورش

کل استان

8000 نفر

85- 84

 

اهداف طرح:

* ارتقاء آگاهی و دانش عمومی همکاران در زمینه مسائل حقوقی

* بهبود وضعیت خود باوری و اعتماد به نفس آنان

* گسترش فرهنگ آموزش حقوق

* ارائه خدمات مشاوره حقوقی

ویژگی طرح:

- مفید و کاربردی بودن موضوعات مطرح شده در طرح

- ارائه خدمات مشاوره حقوقی ( حضوری- غیر حضوری )

تغییر قالب صفحه