نام

جايگاه اينترنتي

آموزش و پرورش استهبان

estahban.farsedu.ir

آموزش و پرورش خرامه

kherameh.farsedu.ir

آموزش و پرورش داراب

darab.farsedu.ir

آموزش و پرورش زرقان

zarghan.farsedu.ir

آموزش و پرورش كوار

kavar.farsedu.ir

آموزش و پرورش لارستان

lar.farsedu.ir

آموزش و پرورش مرودشت

marvdasht.farsedu.ir

آموزش و پرورش ناحيه 1 شيراز

shz1.farsedu.ir

آموزش و پرورش ناحيه 2 شيراز

shz2.farsedu.ir

آموزش و پرورش ناحيه 3 شيراز

shz3.farsedu.ir

آموزش و پرورش ناحيه 4 شيراز

shz4.farsedu.ir

آموزش و پرورش نی ریز

neyriz.farsedu.ir

آموزش نيروي انساني

zemn.farsedu.ir

آموزشكده فني شهيد رجايي شيراز

srtc.farsedu.ir

پژوهش سرای رازی ناحيه 2 شيراز

razi.shz2.farsedu.ir

پژوهشكده معلم

pm.farsedu.ir

پيش دبستاني

pd.farsedu.ir

تربیت بدنی

varzesh.farsedu.ir

خبرنامه پرتال سازمان آموزش و پرورش استان فارس

khabar1.farsedu.ir

دبيرستان دكتر حسابي ناحيه 2 شيراز

hesabi.shz2.farsedu.ir

دبيرستان فاطميه ناحيه 1 شيراز

fatemieh.shz1.farsedu.ir

روابط عمومي سازمان

khabar.farsedu.ir

كارشناسي امور بانوان سازمان

zanan.farsedu.ir

كارشناسي امور تحقيقات و پژوهش سازمان

tahghighat.farsedu.ir

كارشناسي مشاوره دوره عمومي سازمان

moshavereg.farsedu.ir

كارشناسي مشاوره دوره متوسطه سازمان

moshavereh.farsedu.ir

كتابخانه دانش آموز

stdlib.farsedu.ir

گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان

ict.farsedu.ir

گروه مشاوران جوان سازمان

javanan.farsedu.ir

گروه های آموزشی وتکنولوژی متوسطه كاردانش

gkd.farsedu.ir

گروه های آموزشی وتکنولوژی متوسطه نظري

gnazari.farsedu.ir

مديريت نهضت سواد آموزي

nehzat.farsedu.ir

معاونت آموزش و پرورش عمومي سازمان

gea.farsedu.ir

معاونت پرورشي وتربيت بدني سازمان

parvareshi.farsedu.ir

وب سایت نمونه

sites.farsedu.ir

همايش توسعه فناوري اطلاعات در دوره راهنمايي

ictseminar.farsedu.ir

همايش یکصدمین سال آموزش و پرورش فارس

100sal.farsedu.ir