::زمانبندی بافت

جدول زمان بندي سالانه مهارت بافت مقدماتي فرش

ماه

هفته

جلسات

رئوس مطالب

ساعت

فعاليتهاي عملي

منابع

ابزار و وسائل مورد نياز

مــهـــر

اول

دوم

1- تونايي رعايت نكات ايمني و بهداشتي در كارگاه و پيشگيري از حوادث

1- آشنايي با ايمني و بهداشت محيط كارگاه

( نور- رطوبت- تهويه مطبوع- كفپوش)

2- آشنايي با ايمني و بهداشت در استفاده از ابزار و مواد اوليه

3- آشنايي با ايمني و بهداشت قاليباف

4- طرز نشستن روي نيمكت جهت پيشگيري از بيماريها

5- استفاده از ماسك دهان و لباس كار

6- آشنايي با ايمني و بهداشت مراقبت از فرش در حال بافت و در برابر عوامل مختلف

7- شناسايي اصول رعايت ايمني و بهداشت محيط كارگاه و ابزار مواد اوليه

8- شناسايي اصول پيشگيري از حوادث احتمالي در كارگاه

8

- رعايت اصول ايمني و بهداشتي محيط كارگاه و ابزار و مواد اوليه

- پيشگيري نمودن از وقوع حوادث احتمالي با انجام تمرينهاي آموزشي در كارگاه

كتاب مربوط به فرش تاريخچه بافت انواع دار – ابزار و مواد

كتاب فرشهاي موزه اي جزوه كمك آموزشي وبافت مقدماتي فرش

كتايون فرامرزي

- روپوش كار

- ماسك دهان

- كپسول آتش نشاني

- جعبه كمكهاي اوليه

- تصاوير آموزشي

ايمني و بهداشتي

- عكس و اسلايد انواع فرش

- سانتي متر

- انواع فرش

2- توانايي شناخت تاريخچه فرش
1- آشنايي با تاريخچه فرش

2- تاريخچه فرش بعد از اسلام

3- شنايايي تاريخچه فرش

3- توانايي تشخيص انواع فرش
4- آشنايي با تعريف و ويژگي هاي فرش

5- آشنايي با انواع فرش از نظر ابعاد

قالي-قاليچه- كناره- ذرع و نيم ، ذرع و چارك

6- پشتي 7- پرده اي 8- پادري 9- كلگي

10- دو ذرع 11- بزرگ پارچه

12- آشنايي با انواع فرش از نظر جنس

13- فرش پشمي ( چله نخ – پرز پشم )

14- فرش ابريشمي ( تمام ابريشم )

15- فرش گل ابريشم

16- فرش كف ابريشم ( بوم ابريشم )

17- فرش سوف ( گل برجسته )

18- فرش تمام ابريشم (چله ابريشم – پرز ابريشم)

19- شناسايي اصول تشخيص انواع فرش از نظر ابعاد و جنس

8

- مشاهده انواع فرش از نظر ابعاد مختلف و تشخيص و تفكيك هر يك

- مشاهده انواع فرش از نظر جنس مواد تشكيل دهنده و تشخيص و تفكيك هر يك

سوم

4- توانايي شناخت اصطلاحات رايج در فرش پر رنگ شود

1- آشنايي با اصطلاحات و مفاهيم رايج در فرشباني

2- واحدهاي اندازه گيري مربوط به بافت فرش ( ذرع – چارك – گره ذرعي )

8

جدول زمان بندي سالانه مهارت بافت مقدماتي فرش

ماه

هفته

جلسات

رئوس مطالب

ساعت

فعاليتهاي عملي

ابزار و وسائل مورد نياز

مــهـــر

سوم

چهارم

3- تعريف رج و رجشمار

4- رجشمار فارسي

5- رجشمار تركي

6- آشنايي با اجزاء و بخشهاي مختلف طرح يك فرش

7- لچك

8- ترنج

9- حاشيه

10- متن

11- شناسايي اصطلاحات و مفاهيم رايج و اجزاء يك فرش

5- توانايي تشخيص و انتخاب مواد اوليه مصرفي

1- آشنايي با مواد اوليه مصرفي و تشخيص و اينجانب مواد اوليه مناسب

2- آشنايي با الياف پشم و كاربرد آن در فرش

3- واحد اندازه گيري پشم ( نخ پشمي)

- مطالعه و بررسي اصطلاحات رايج در فرش

2- مطالعه و بررسي مقياسي و اندازه گيرهاي متفاوت در رابطه با بافت فرش

مقايسه نمودن و رجشمار فارسي و تركي و تفاوت آن

مشاهده و يادگرفتن نام اجزاء طرح يك فرش

- تشخيص نوع مواد اوليه مصرفي بكار رفته در فرشها و انتخاب مناسب مواد اوليه مورد مصرف

- عكس و اسلايد

انواع فرش

نقشه فرش

سانتي متر

الياف پشم- پنبه

ابريشم به صورت خام

انواع نخ چله

انواع نخ پود

انواع خامه هاي رنگي

انواع نخهاي پشمي رنگي

- عكس يا ماكت دار

قاليبافي عمودي و افقي

- دار عمودي فندك دار

- دارچوبي

- ابزار تنظيم كننده

4- آشنايي با الياف پنبه و كاربرد آن در فرش

5- واحد اندازه گيري پنبه ( نخ پنبه )

6- آشنايي با الياف ابريشم و كاربرد آن در فرش

7- واحد اندازه گيري ابريشم (نخ ابريشمي)

8- شناسايي انواع مواد اوليه مصرفي در فرش و انتخاب مواد مناسب

6- توانايي انتخاب دستگاه قاليبافي مناسب

1- آشنايي با انواع دستگاه قاليبافي و كاربرد آن

2- دار افقي- ويژگي ها و كاربرد آن در مناطق مختلف

3- دار عمودي - ويژگي ها و كاربرد آن در مناطق مختلف

4- آشنايي با اجزاء تشكيل دهنده دار قاليبافي

5- راست روها – سردار – زيردار

6- قسمت هاي قابل تنظيم

7- شناسايي دستگاه قاليبافي و اجزاء آن با توجه به خصوصيات منطقه مورد تدريس

8- آزمون تئوري

8

- كار با انواع دستگاه قاليبافي و نحوه كاربرد هريك در مناطق مختلف

- انجام تمرين باز و بسته نمودن دار قاليبافي(شل و سفت بودن دار)

جدول زمان بندي سالانه مهارت بافت مقدماتي فرش

ماه

هفته

جلسات

رئوس مطالب

ساعت

فعاليتهاي عملي

ابزار و وسائل مورد نياز

اول

7- توانايي شناخت انواع نقشه قالي از نظر بافت

1- آشنايي با انواع نقشه ها و اجزاء آن

2- نقوش منحني (گردان)

3- نقوش شكسته (هندسي)

4- آشنايي با انواع حالتهاي نقشه از نظر بافت

5- نقشه يك چهارم

6- نقشه يك دوم

7- نقشه واگيره (تكراري)

8- نقشه سراسري

9- شناسايي اصول تشخيص انواع نقشه قالي و اجزاء آن از نظر بافت

8

- مشاهده نمودن انواع نقشه قالي

شناخت و تفكيك آن

- بازديد از كارگاه فرش


ابزار قاليبافي تركي و

فارسي

كاردك

پاكي

قلاب

سيخ

قيچي آذري

قيچي فارسي

،دفه يا دفتين

كركيت، برپاكي ، شانه

دار عمودي

نخ چله

سانتيمتر

ابزار تنظيم كننده

آبان

دوم

8- توانايي بكار گيري ابزار قاليبافي

1-آشنايي با انواع ابزار قاليبافي و كاربرد آن در مناطق مختلف

2- ابزار قاليبافي سبك فارسي باف

3- ابزار قاليبافي سبك فارسي باف

4- شناسايي اصول استفاده از ابزار مناسب جهت بافت با توجه به خصوصيات منطقه مورد تدريس

9- توانايي آماده سازي مقدمات بافت

1- آشنايي با آماده سازي مقدمات بافت

2- دار 3- ابزار بافت 4- نفشه 5- مواد اوليه

6- شناسايي اصول آماده سازي دار-ابزار- نقشه و مواد اوليه

8

- مشاهده انواع ابزار قاليبافي اعم از فارسي و تركي بافت

- كار با ابزار قاليبافي و انتخاب سالم ترين ابزار

آماده نمودن وسايل مواد اوليه براي بافت

سوم

چهارم

10- توانايي چله كشي

1- آشنايي با مفهوم سيه بندي

2- شناسايي اصول سيه بندي

3- چله كشي فارسي (محاسن و معايب)

4- شناسايي اصول چله كشي تركي

5- شناسايي اصول چله كشي

6- شناسايي اصول رفع معايب چله كشي

7- آزمون تئوري

8

8

محاسبه انجام عمل سيه بندي

انجام عمل چله كشي تركي و فارسي

رفع عيب بوجود آمده در عمل چله كشي

جدول زمان بندي سالانه مهارت بافت مقدماتي فرش

ماه

هفته

جلسات

رئوس مطالب

ساعت

فعاليتهاي عملي

ابزار و وسائل مورد نياز

آذر

اول

11- توانايي كوجي بندي و نصب چوب شمشيرك و هاف

1- آشنايي با مفهوم كوجي بندي

2- آشنايي با ابزار مواد مناسب كوجي بندي و علل استفاده از آن

3- شناسايي اصول كوجي بندي

4- آشنايي با چوب شمشيرك و هاف و علل استفاده از آنها

5- شناسايي اصول نصب چوب شمشيرك و چوب هاف

12- توانايي زنجيره بافي

1- آشنايي با زنجيره بافي و علل استفاده از آن

2- آشنايي با مليله بافي و علل استفاده از آن

3- شناسايي اصول زنجيره بافي و ميله بافي

8

1- انجام عمل كوجي بندي

2- نصب چوب شمشيرك و هاف

نخ مناسب بستن كوجي

سانتيمتر

چوب كوجي

چوب زير سري

ميخ چكش

چوب شمشيرك

هاف

سنباده

دفه

قلاب

سيخ پود كشي

دفه

نخ مناسب


پود ضخيم

پود نازك

سيخ پود كشي

دفه

دوم

سوم

13- توانايي گليم بافي

1- آشنايي با مفهوم گليم بافي و كاربرد آن در فرش

2- گليم بافي سبك فارسي ( كرباس )

3- گليم بافي سبك تركي ( سوف )

4- شناسايي اصول گليم بافي فارسي و تركي

با توجه به خصوصيات منطقه مورد تدريس

14- توانايي گره زدن

1- آشنايي با انواع گره رابج

2- گره سبك فارسي باف ( نامتقارن)

3- گره سبك تركي باف ( متقارن)

4- شناسايي اصول گره زدن فارسي و تركي

15- توانايي پود كشي (پود گذاري)

1- آشنايي با پود و انواع آن و كاربرد و علل استفاده آن در فرش

2- پود ضخيم ( پود زير )

3- پود نازك ( پود رو )

4- آشنايي با انتخاب پود مناسب

5- شناسايي اصول پود گذاري و انتخاب پود مناسب

8

8

گليم بافي فارسي يا (كرباس)

گليم بافي تركي ( سوف )

1- انتخاب پود مناسب با نوع بافت

2- پود گذاري ( پود كشي) بعد از هر رج بافت يك پود ضخيم و يك پود نازك

جدول زمان بندي سالانه مهارت بافت مقدماتي فرش

ماه

هفته

جلسات

رئوس مطالب

ساعت

فعاليتهاي عملي

ابزار و وسائل مورد نياز

آذر

دي

چهارم

اول

دوم

16- توانايي شيرازه بافي ( شيرازه پيچي )

1- آشنايب با شيرازه بافي و انواع آن و كاربرد شيرازه در فرش

2- شيرازه بافي متصل و مناطق رايج آن

3- شيرازه بافي متصل و مناطق رايج آن

4- شناسايي اصول شيرازه بافي متصل و منفعل

5- آزمون عملي

17- توانايي بافت فرش

1- آشنايي با محاسبه و مدرج كردن چله ها

2- شناسايي اصول محاسبه و مدرج كردن چله ها

3- آشنايي با ساده بافي

4- بافت ساده

5- پود گذاري

8

8


8

انجام عمل شيرازه بافي متصل

1- محاسبه و مدرج كردن چله ها

2- ساده بافي ابتداي فرش

3- قيچي زدن پرزهاي فرش متناسب با رجشمار

4- رفع معايب ساده در حين بافت فرش

خامه مناسب

ماكت چله ها


دار عمودي

مواد اوليه

ابزار مناسب سبك

فارسي و تركي باف سانتيمتر

نقشه

تصاوير ي از معايب فرش

سوزن ته طلا

دم باريك

نح چله

بهمن

سوم

چهارم

اول

دوم

سوم

چهارم

6- شناسايي پرداخت

7- طريقه قيچي كردن پرزهاي اضافي

8- ادامه بافت ساده و ميل ها

9- آزمون تئوري

10- آشنايي با اصول نقشه خواني

11- بافت طبق نقشه ¼ ( بافت گره – پود گداري – قيچي كاري )

12- ادامه بافت طبق نقشه ( پود گذاري )

13- ادامه بافت طبق نقشه

14- ادمه بافت طبق نقشه

15- آزمون عملي

8


8


8


8

8

8

( بالازدگي ، پايين زدگي ، گجي و ....... )

5- رفع پارگي چله

6- بافت واگيره حاشيه

7- پايين كشي با توجه به سبك بافت مورد تدريس

( فارسي و تركي )

اسفند

اول

دوم

سوم

چهارم

16- آشنايي با معايب فرش در حين بافت و ادامه بافت

17- شناسايي اصول رفع معايب فرش در حين بافت

18- آشنايي با پارگي چله ها و ادامه بافت

19- شناسايي اصول رفع پارگي چله ها و ادامه بافت

8


8


8


8

جدول زمان بندي سالانه مهارت بافت مقدماتي فرش

ماه

هفته

جلسات

رئوس مطالب

ساعت

فعاليتهاي عملي

ابزار و وسائل مورد نياز

فروردين ارديبهشت

سوم

چهارم

اول

دوم

سوم

چهارم

20- آشنايي با بافت واگيره هاي حاشيه

21- شناسايي اصول حاشيه بافت واگيره هاي حاشيه

22- آشنايي پايين كشي ( دار گردان )

23- شناسايي اصول پايين كشي ( دار گردان )

24- آزمون تئوري

25- بافت گليمه پايان كار و گره هاي هنري ( مليله يا گندمي )

26- زدن گره هاي تزئيني بر روي ريشه فرش

27- پايين آوردن بافت از روي دار

28- زدن گره هاي تزئيني بر روي ريشه فرش

29- آشنايي با انواع مكانيزم هاي بافت لول – بافت نيم لول بافت تخت

30- رفع اشكال مطالب تدريس شده

31- آزمون عملي

8


8


8


8


8

8

::بازگشت به صفحه اصلی
بازگشت به صفحه اصلی
تغییر قالب صفحه