نحوه ی ادامه ی تحصیل
نحوه ادامه تحصیل
کلیه هنر جویان شاخه ی فنی و کاردانش این رشته پس از پایان دوره ای سه ساله و   ا خذ دیپلم می توانند به
طرق ذیل در سطوح بالاتر ادامه تحصیل دهند
   


بدون گذراندن دوره ی پیش دانشگاهی در آزمون سراسری دوره ی کاردانی   -
پیوسته شرکت نموده و پس از
احراز قبولی در یکی از آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند
بدون گذراندن دوره ی پیش دانشگاهی در آزمون ورودی آموزشکده های   
وابسته به دانشگاه جام
ع تکنولوژی ( علمی کاربردی) شرکت نموده و پس از احراز قبولی ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند
                  بدون گذراندن دوره ی پیش در آزمون سراسری دانشگاه آزاد  - 
اسلامی شرکت نموده  و پس از احراز قبولی
در دوره ی کاردانی پیوسته ادامه تحصیل داده و   موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند
در آزمون تغییر رشته یکی از دوره های پیش دانشگاهی شامل هنر   -
علوم ریاضی    
علوم تجربی، علوم
انسانی و علوم و معارف اسلامی شرکت نموده و پس از احراز قبولی دوره ی پیش دانشگاهی را گذرانده و سپس از طریق آزمون سراسری دانشگاه
های دولتی و آزاد ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک
کارشناسی شوند


         فارغ التحصیلان تعدادی از رشته های کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای که  -
دوره ی کارشناسی ناپیوسته
رشته تحصیلی آنان می توانند در آزمون ورودی مربوطه شرکت نموده و پس از احراز قبولی در دانشگاه های طرف قرار داد وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کارشناسی شوند

کلیه فارغ التحصیلان دوره ی کاردانی پیوسته می تواند بدون گذراندن  دوره ای پیش
دانشگاهی در
آزمون سراسری دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی شرکت نموده و پس از احراز قبولی تا مقطع دکترا ادامه تحصیل دهند
تغییر قالب صفحه