مسابقه مقاله ...

مسابقه مقاله پژوهشي حجاب و عفاف

 مجوز برگزاري...

مجوز برگزاري دوره فرهنگ وآداب پوشش

 دوره خودآموزي فرهنگ و آداب پوشش

دوره خودآموزي فرهنگ و آداب پوشش

 بيانيه جمعي...

  بيانيه جمعي از فرهنگيان و دانش آموزان استان فارس در دفاع از حجاب برتر

 پوستر

پوسترهاي تبليغي حجاب و عفاف 

 اهم گزارشات حجاب و عفاف

  گزارش اهم فعالیتهای انجام شده با موضوع حجاب و عفاف در سال 1387
سازمان آموزش و پرورش فار
س

 وظايف تخصصي

وظايف تخصصي آموزش و پرورش در ارتباط با توسعه حجاب و عفاف

 نتايج مسابقات حجاب و عفاف

نتايج مسابقات حجاب و عفاف  ، مقاله پژوهشي، كتاب زيباترين راز دنيا و مرواريد كوچولو سال 89-88

 اهم رئوس ....

  اهم رئوس برنامه ها و فعالیتهای توسعه و تحکیم حجاب و عفاف سازمان آموزش و پرورش فارس

 تشكيل كارگاه...

تشکيل کارگاه آموزشي حجاب و عفاف

 هزينه ...

هزينه دوره آموزشي فرهنگ و آداب پوشش

 برگزاري...

برگزاري دوره ضمن خدمت فرهنگ وآداب پوشش

 مسابقه كتاب...

مسابقه کتاب داستانهاي حجاب

 مسابقه حجاب

  مسابقه حجاب و عفاف

 دوره آموزشي تربيت...

دوره آموزشي تربيت مدرس عفاف و حجاب  

 تقدير از فعالين...

تقدير از فعالين برنامه‌هاي حجاب و عفاف

تغییر قالب صفحه