لیست بیمارستانهای طرف قرارداد با بیمه ایران

ردیف

نام مرجع درمانی

نوع مرجع درمانی

آدرس

شماره تلفن

1

بیمارستان مرکزی شیراز

خصوصی

شیراز - بلوار چمران

6284411-19

2

بیمارستان دنا

خصوصی

شیراز  - بلوار مطهری - کوی دنا

6280411-17

3

بیمارستان  اردیبهشت

خصوصی

شیراز - بلوار چمران

6284821-8

4

بیمارستان  فرهمند فر

خصوصی

شیراز - خیابان قصر الدشت گودگری

6260066

5

بیمارستان خدادوست

خصوصی

شیراز - چهارراه ستارخان

2304137

6

بیمارستان  کوثر

خصوصی

شیراز - بعد از زیرگذر قصر الدشت

6231515

7

بیمارستان  بعثت

خصوصی

شیراز - بلوار فرهنگ شهر فلکه احسان کوی وحدت

6359378-84

8

بیمارستان مادر و کودک

خصوصی

شیراز - دروازه قران

2279703

9

بیمارستان  شفا

خصوصی

شیراز - خیابان 20 متری سینما سعدی چهارراه اردیبهشت

2339015-7

10

بیمارستان  شهر

خصوصی

شیراز - خیابان مشیر فاطمی

2341801-3

11

بیمارستان  میر حسینی

خصوصی

شیراز - بلوار هجرت

2284433-4

12

بیمارستان پارس

خصوصی

شیراز - خیابان قصرالدشت سه راه فلسطین

2338858

13

بیمارستان علوی

خصوصی

شیراز - خیابان تختی

2245359-60

14

بیمارستان مسلمین

دولتی

شیراز - خیابان خیام

2333355

15

بیمارستان جنت

دولتی

شیراز - باغ جنت

8236123

16

بیمارستان قلب الزهرا

دولتی

شیراز - بلوار سیبویه

7398811-5

17

بیمارستان نمازی

دولتی

شیراز - میدان نمازی

6474332-61

18

بیمارستان شهید فقیهی

دولتی

شیراز - بلوار زند

2332033

19

بیمارستان علی اصغر

دولتی

شیراز - خیابان مشکین فام روبروی هتل هما

2288602-4

20

بیمارستان شهید چمران

دولتی

شیراز - بلوار چمران

6230602-10

21

بیمارستان خلیلی

دولتی

شیراز - خیابان خلیلی

6291470

22

بیمارستان حافظ

دولتی

شیراز - بلوار چمران

6271531-6

23

بیمارستان زینبیه

دولتی

شیراز - فلکه خاتون

7266811-18

24

بیمارستان قطب الدین

دولتی

شیراز - بلوار سیبویه

8219638-42

25

بیمارستان شهید رجایی

دولتی

شیراز - بلوار شهید چمران

6364001

26

بیمارستان امیر

دولتی

شیراز - بلوار فرهنگ شهر

6323733-4

27

بیمارستان شهید دستغیب

دولتی

شیراز - خیابان قرآن

2288064

28

کلینیک بینا گستر

خصوصی

شیراز - بلوار ارم

2273526

29

مرکز چشم پزشکی بصیر

خصوصی

شیراز - خیابان عفیف آباد

6484814

 

تغییر قالب صفحه