قابل  توجه بازنشستگان و وظيفه بگيران محترم

 

در صورت تمايل هرچه سريعتر ( 30 تيرماه 90 ) جهت ثبت نام كارت طلايي به آدرس www. Atiyehsazan:ir مراجعه نماييد.

 

مراحل ثبت نام :

مراجعه به سايت آتيه سازان

ثبت نام براساس فرايند تعريف شده و با صبر و حوصله (شرايط ثبت نام و افراد خانواده تحت تكفل مشخص شده است لذا در ثبت نام افراد دقت نموده و مشخصات آنان با دقت لازم ثبت شود)

3.دريافت پرينت ثبت نام

4. تحويل پرينت امضاء شده به تعاون محل دريافت حقوق جهت كسر حق بيمه

5. زمان و مكان تحويل كارت متعاقبا اعلام خواهد شد .

 

* توجه:

1.اجراي خدمات از تاريخ 1/5/90 الي 31/4/91 مي باشد .

2.تمامي اعضاي خانواده (در صورت داشتن شرايط لازم) مي بايست عضو بيمه طلايي شوند لذا انتخاب و گزينش افراد امكان ندارد.

 

* تذ كرات مهم:

افراد خانواده (همسر – فرزندان و ساير افراد مي بايست قانونا تحت تكفل بيمه شده اصلي باشند و دفتر چه بيمه به تبع بيمه شده اصلي دريافت كرده باشند. )

پدر و مادر نمي توانند تحت پوشش بيمه طلايي باشند مگر قبل از 1/5/90 از طريق مراجع قضايي نامه مبني بر كفالت داشته باشند .

فرزندان پسر تا سن 22 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصيل       تمام وقت تا سن 25 سال و دانشجو رشته پزشكي تا سن 26 سال

فرزندان دختر بدون شرط سني مشروط به عدم ازدواج و يا اشتغال به كار و فرزندان دختر مطلقه تا زمان رجوع يا ازدواج مجدد به شرط عدم اشتغال به كار

زوجين فرهنگي مي بايست جداگانه ثبت نام نمايند .

مسئوليت اشتباه در درج مشخصات بعهده بيمه شده ميباشد و هيچگونه مسئوليتي بعهده بيمه آتيه سازان و آموزش و پرورش نمي باشد.‍‍‌‌

 

‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍            ‍‍‍‍‌‌‌شركت بيمه آتيه سازان حافظ

تغییر قالب صفحه