نتایج آزمون ورودی مدارس شاهد

                                                                                                                                                            

باسمه تعالی 

 

        پذیرفته شدگان قطعی دوره راهنمایی می توانند برای ثبت نام از تاریخ 8/5/90 تا 19/5/90 به مدارس راهنمایی مربوطه مراجعه نمایند. 
     
     افراد ذخیره دوره راهنمایی در صورت وجود ظرفیت و بر اساس اولویت اعلام شده از طرف مدرسه می توانند از تاریخ 22/5/90 تا 26/5/90 به مدرسه مراجعه نمایند.   
  
     در ضمن ثبت نام پذیرفته شدگان قطعی دوره متوسطه از 12/5/1390 تا 26/5/1390 در مدارس پذیرفته شده می باشد.

 نتایج آزمون ورودی مدارس شاهد
کد
تغییر قالب صفحه