نمون برگ ارزيابي از عملكرد ادارات و واحدهاي آموزشي

نمون برگ ارزشيابي از عملكرد  پروژه ي مهر ادارات و واحدهاي آموزشي


 

برای دریافت نمون برگ اینجاکلیک کنید

 

 

 

فرم بازدید نحوه فعالیت مدارس

برای دریافت نمون برگ اینجا کلیک کنید


pdf

نمون برگ شماره 1: ارزیابی عملکرد کمیته سامان دهی


نمون برگ شماره 2: ارزیابی عملکرد کمیته تعمیر و تجهیز


نمون برگ شماره 3: ارزیابی عملکرد کمیته توجیه و تبلیغ


نمون برگ شماره 4: ارزیابی عملکرد کمیته تایید صلاحیت


نمون برگ شماره 5: ارزیابی عملکرد کمیته نظارت و ارزیابی

null null

 

تغییر قالب صفحه