برای مشاهده ودریافت شیوه نامه نقل وانتقالات درون استانی سال93  كليك كنيد

                       صفحه اصلي


   كارشناسي فناوري               

                     نمون برگها و جداول


                  ورود به سامانه كارمند ايران


حوزه آموزش
ابتدایی

1- رئيس گروه ابتدايي 2- معاون ابتدایی 3- مسئول دفتر 4- رئيس گروه تكنولوژي 5- كارشناس مسئول تكنولوژي 6- مسئول دبستاني 7- كارشناس مسئول عشاير 8- کارشناس عشاير 9- ارزيابي عملکرد 10- کارشناس دبستاني 11- كارشناس تكنولوژي
راهنمایی
1- رئيس گروه راهنمايي 2- کارشناس مسئول راهنمايي 3- کارشناس راهنمايي
متوسطه
1- رئيس اداره فني و حرفه اي 2- معاون 3- رئيس گروه تكنولوژي 4- رئيس گروه نظري 5- مسئول دفتر 6- كارشناس مسئول تكنولوژي 7- مسئول كاردانش 8- مسئول نظري 9- مسئول فني و حرفه اي 10- مسئول شبانه روزي 11- مسئول تكنولوژي 12- كارشناس تكنولوژي 13- كارشناس حرفه اي 14- كارشناس شبانه روزي 15- كارشناس كاردانش 16- كارشناس نظري


 لينكهاي مورد نياز  
تغییر قالب صفحه