::نمون برگ بازديد

نمون برگ بازديد سرگروه هاي آموزشي دوره ابتدايي و راهنمايي و متوسطه

::مجموعه حرکات ورزشی

مجموعه حرکات ورزشی جهت پیشگیری و درمان درد عضلات (کمر،شانه، گردن،شکم و...)

قسمت اول  قسمت دوم قسمت سوم  قسمت چهارم

::سباح

دستورعمل آموزش شنا به دانش آموزان پايه سوم ابتدايي (سباح)

قسمت 3 قسمت 2 قسمت 1

قسمت 5 قسمت 4

::نرمها...

نرمهاي ارزشيابي درس تربيت بدني

انعطاف پذيري  بارفيكس  دو 540 متر   دراز و نشست 

تغییر قالب صفحه