بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) در مديريت و برنامه ريزي شهري

عنوان مقاله: کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) در مديريت و برنامه ريزي شهري
مولفين: سيد يوسف اکبري نسب و رسول امامي پناه (yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع:  مديريت شهري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده:  امروز يکي از مسائل عمده شهرهاي کشور، فقدان مديريت واحد شهري و عدم هماهنگي بين ادارات و سازمان هاي مختلفي است که در امور مختلف شهروندان نقش دارند و در اين ناهماهنگي ها شهروندان که پرداخت هزينه هاي شهري بر دوش آنان است بيشترين زيان را متحمل مي شوند. لذا شهرداري ها اگر نتوانند اطلاعات روز خود را با سرعت و دقت به دست آورند در حل مسائل شهري برنامه ريزي و تامين منابع درآمدي با مشکل روبه رو مي شوند. سيستم اطلاعات جغرافيايي همانند بازويي براي مديريت شهري عمل مي کند و مي توان پيش بيني و برنامه ريزي لازم را با به  کارگيري روش ها و مدل هاي جديد عملي نمود. سيستم اطلاعات مکاني در امور شهري و شهرسازي، در بخش‌هايي مانند کاربري اراضي، جمعيت، خدمات شهري، مديريت زمين و مسکن، معماري، بافت‌هاي فرسوده و تاريخي، تأسيسات و تجهيزات شهري، ساخت و ساز، حمل و نقل و ترافيک، گردشگري، اطلاعات عمومي شهري و آموزش و آمار، کمک فراواني به مديران شهري، شهرسازان و مشاوران طرح‌هاي توسعه‌ منطقه‌اي و شهري، براي تحليل وضع موجود و برنامه‌ريزي کوتاه مدت و بلند مدت مي‌کند.
کليدواژه: سيستم اطلاعات جغرافيايي، شهرسازي، برنامه ريزي شهري، شهرداري


متن کامل مقاله

یکشنبه ، هشتم آذر سال 1394
مديريت بر مبناي هدف تيمي

عنوان مقاله: مديريت بر مبناي هدف تيمي
مولفين: نفيسه خوش گفتار و  حامد عبدالحسينلو (کارشناسان ارشد مديريت دولتي Nafiseh_khoshgoftar@yahoo.com)
موضوع: مفاهيم نوين در سازمانها
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: مديريت بر مبناي هدف، يك نظام مديريتي فراگير است كه كوشش‌هاي كليدي مديران را به شيوه‌اي منطقي يكپارچه مي‌كند و به گونه‌اي آگاهانه براي دستيابي اثربخش و كارآمد به هدف‌هاي فردي و سازماني جهت‌گيري شده است. براي بررسي و تبيين مفهوم مديريت بر مبناي هدف، شناخت گروه و تيم هاي کاري از ضروريات است. بررسي گروه هاي کاري در سازمان به دلايل گوناگون حائز اهميت است. امروزه گروه هاي کاري يکي از اجزاي مهم و سازمان ها بوده و رفتار افراد در گروه هاي کاري متفاوت از مجموعه کاري است که هر يک از اعضاء به تنهايي انجام مي دهند. در واقع رفتار اشخاص هم بر گروه ها اثر مي گذارد و هم از گروه تأثير مي پذيرد. از سوي ديگر، يکي از موارد حساس و پراهميت که مديران در آن نقش کليدي دارند، ارائه کار تيمي توسط نيروهاي تحت مديريت ايشان است. علت استفاده از تيم هاي کاري، دستيابي به اهداف سازماني با اثر بخشي و بازده بالاتر و کاهش مکاتبات سازماني بوده و به عنوان ابزاري جهت غلبه بر ضعف هاي سازمان دهي رسمي مي باشد؛ با توجه به اين که موفقيت يا شکست يک تيم به عوامل متعددي وابسته است، شناخت اين عوامل و نحوه تنظيم آن ها اهميت فوق العاد هاي در تحقق اهداف سازمان ها دارد. در اين مقاله ضمن اشاره به مفهوم مديريت بر مبناي هدف، تيم هاي کاري و انواع آن، عملکرد تيم هاي کاري و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روش کتابخانه اي با استفاده از منابع مناسب مورد بررسي قرار مي گيرد. آن چه در اين نوشتار مورد تأکيد قرار مي گيرد اين است که در سطح سازمان وجود تيم هاي کاري موجب افزايش عملکرد و بهبود فعاليت متقابل اعضاء، افزايش نوآوري، خلاقيت و انعطاف پذيري شده که اين عوامل با توجه به محيط پيچيده مي تواند منجر به اثربخشي سازماني شود.
کليدواژه: هدف، مديريت برمبناي هدف، تيم، تيم خودگردان، گروه.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، دوم آذر سال 1394
معرفي کتاب: پژوهشنامه برندينگ کارفرما

معرفي کتاب: پژوهشنامه برندينگ کارفرما: بررسي رابطه بين برندينگ کارفرما و تعلق خاطر کارکنان در يک سازمان غير دولتي
مولفين: جواد فقيهي پور، سميه فقيهي پور و نوش آفرين چترچي
موضوع: مديريت بازرگاني
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : خلاصه کتاب
منبع انتشار: انتشارات دارالفنون
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: اين مطالعه ميداني با هدف بررسي رابطه و ميزان تاثيرگذاري متغير برندينگ کارفرما بر متغير تعلق خاطر کارکنان، تلاش داوطلبانه و انتظارات کارکنان در سازمان تامين اجتماعي استان تهران اجرا گرديد. جمعيت آماري پژوهش مشتمل بر کارکنان چهار شعبه منتخب از سازمان تامين اجتماعي استان تهران با حداقل تحصيلات کارشناسي بود‌. به منظور آزمون فرضيه‌ها تعداد 162 پرسشنامه در اختيار پژوهشگران قرار ‌گرفت. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسشنامه‌اي مشتمل بر چهار برندينگ کارفرما، تعلق خاطر کارکنان، تلاش داوطلبانه و انتظارات کارکنان با روايي محتوايي و ضريب آلفاي كرونباخ 774/0 بود. نتايج آمار توصيفي نشان داد که متغير تلاش داوطلبانه کارکنان در سازمان تامين اجتماعي داراي بيشترين ميانگين و متغير برندينگ کارفرما داراي کمترين ميانگين مي‌باشد. همچنين نتايج تحليل داده‌ها نشان داد که بين برندينگ کارفرما و تعلق خاطر کارکنان؛ بين تعلق خاطر کارکنان و تلاش داوطلبانه کارکنان؛ بين برندينگ کارفرما و تلاش داوطلبانه کارکنان؛ بين برندينگ کارفرما و انتظارات کارکنان؛ بين تعلق خاطر کارکنان و انتظارات کارکنان رابطه‌ي معني‌دار و مثبتي وجود دارد. برندينگ کارفرما، حدود 26% از کل واريانس تعلق خاطر کارکنان، کمتر 1% از کل واريانس تلاش داوطلبانه کارکنان، 45% از کل واريانس انتظارات کارکنان را تبيين مي‌کند. تعلق خاطر کارکنان نيز توانست حدود 25% از کل واريانس تلاش داوطلبانه کارکنان را تبيين ‌کند و در  نهايت انتظارات کارکنان، 23% از کل واريانس تعلق خاطر کارکنان را پيش‌بيني مي‌کند. بين تمامي مولفه‌هاي برندينگ کارفرما، تعلق خاطر کارکنان، تلاش داوطلبانه و انتظارات کارکنان‌ رابطه‌ي قوي، مثبت و معناداري وجود دارد. بين متغير تحصيلات با متغير برندينگ کارفرما و تعلق خاطر کارکنان و همچنين بين متغير وضعيت تاهل و تعلق خاطر کارکنان رابطه‌اي منفي و معنادار گزارش گرديد.
واژگان کليدي: برندينگ کارفرما؛ تعلق خاطر کارکنان؛ تلاش داوطلبانه؛ انتظارات کارکنان.

یکشنبه ، نوزدهم مهر سال 1394
بررسي مفهوم و راهکارهاي پيشنهادي اصلاح الگوي مصرف

عنوان مقاله: بررسي مفهوم و راهکارهاي پيشنهادي اصلاح الگوي مصرف
مولف: محمد فيض (مدرس دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گيلان Mohammad_feiz@yahoo.com)
موضوع: مديريت بهره وري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: اصلاح الگوي مصرف در واقع به مفهوم نهادينه كردن طُرق درست و استفاده به اندازه از منابع و ذخاير موجود است،كه باعث بهبود شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه و بستر را براي نشر و افزايش عدالت فراهم مي نمايد. از طرفي مصرف بهينه باعث مي شود تا علاوه بر پيشرفت هاي ناشي از ارتقاي فن آوري و طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت و ارتقاء در ديگر بخش هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. همچنين مصرف بهينه و صرفه‌جويي درست و ارتقاي بهره‌وري در مصرف انرژي و پتانسيل هاي موجود، سبب پويايي و رشد بيشتر در قسمت هاي مختلف از جمله اقتصاد كشور مي گردد. بنابراين ضرورت و اهميت اصلاح الگوي مصرف در جامعه و بخش هاي گوناگون بيش از پيش خود را نشان مي دهد.


ادامه مطلب...

شنبه ، چهارم مهر سال 1394
ضرورت تشکيل حلقه هاي کيفي بر ايجاد اقيانوس آبي در سازمان ها

عنوان مقاله: ضرورت تشکيل حلقه هاي کيفي بر ايجاد اقيانوس آبي در سازمان ها
مولفين: شهربانو تاج ميري گندايي، روح الله تولايي و محمد تاج ميري گندايي
موضوع:مديريت بهره وري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: چهارمين کنفرانس ملي مديريت و حسابداري، 25 خردادماه 1394، مرکز همايش هاي تلاش تهران
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: امروزه در سازمان هاي بزرگ و کوچک، براي ايجاد بهبود در سازمان ها و دستيابي به الگوهاي بهينه ي حل مسائل، تشکيل گروه هاي حل مسئله يکي از راهکارهاي مورد استفاده در سازمانهاي مختلف بوده است. حلقه هاي کيفي، يکي از رويکردهاي موثر در عرصه هاي مختلف صنعتي و خدماتي است که بسيار مورد استقبال قرار گرفته است. بر همين اساس، حلقه هاي کيفي مي توانند به بررسي اقيانوس آبي متمرکز شوند و برخلق يک اقيانوس آبي با کيفيت بپردازند. استراتژي اقيانوس آبي که نياز هر سازماني مي باشد به کشف فضاهاي ناشناخته و عرصه اي بي رقيب، در حوزه هاي کاري و خدماتي مي پردازد. پايه ي اين استراتژي، نوآوري ارزش است که سازمان با اجراي آن از کاهش هزينه ها و افزايش ارزش براي ذي نفعان سازمان برخوردار مي شود. پژوهش حاضر از نوع تحقيقات کاربردي بوده و روش انجام آن توصيفي-تحليلي و ابزار جمع آوري اطلاعات، کتابخانه اي مي باشد. يافته ها نشان مي دهد سازمان ها در دنياي کلاسيک خود، نياز به پرداخت موضوعات تازه دارند و مي توانند از فعاليت در فضاهاي قديمي که سودي را نصيب سازمان نمي سازد، پرهيز نمايند و اين نياز توسط يک حلقه ي کيفي مرتفع مي شود. رقابت در محيط پرازدحام، مسير مطمئني براي دستيابي به عملکرد مطلوب نيست، فرصت واقعي آفرينش اقيانوس هاي آبي در فضاي ناشناخته و بي رقيب بازار توسط يک تيم قدرتمند کيفي است.
واژگان کليدي:حلقه ي کيفي،استراتژي اقيانوس آبي،نوآوري ارزش،حلقه ي تشکيل فضاهاي جديد.


متن کامل مقاله

شنبه ، بيست و يکم شهریور سال 1394
ارزيابي چشم انداز هوش تجاري در موفقيت مديريت برند در سازمان ها

عنوان مقاله: ارزيابي چشم انداز هوش تجاري(BI) در موفقيت مديريت برند در سازمان ها
مولفين: روح الله تولايي، شهربانو تاج ميري گندايي، محمد تاج ميري گندايي
موضوع: مديريت بازرگاني
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع، 26 خردادماه 1394، مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در دنياي به شدت رقابتي امروز، مديران براي پيشبرد محصول و خدمات سازمان ها در ميدان رقابت، نيازمند راهبردي جهت منحصربفرد شدن هستند. بسخني ديگر، داشتن ابزاري جهت متمايز سازي سازمان و محصولات از رقبا و محصولاتشان. برند و مديريت آن اين نياز را رفع مي سازد. از تکنيک ها و ابزارهاي حمايت گر مديران ارشد و مديران برند، جهت اخذ تصميم به موقع و سريع در ميان انبوه اطلاعات و داده هاي گوناگون، سيستم هوش تجاري (BI) است. هدف از اين پژوهش ارزيابي و بررسي چشم انداز هوش تجاري بر موفقيت مديريت برند در سازمان ها مي باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده و تحليلي-توصيفي مي باشد. ابزار جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي است. يافته ها نشان مي دهد ارائه ي تحليل يافته ي داده ها در پاسخ به نيازهاي مشتري و حفظ آن ها که از عناصر اصلي ماندگاري يک برند مي باشد از ابزارهاي هوش تجاري است. بکارگيري سيستم هوش تجاري در يک سازمان جهت تحليل و پيش بيني سريع حجم وسيع اطلاعات و تبديل آن ها به دانش، به مديران برند امکان دستيابي به اهداف سازمان نظير داشتن مزيت رقابتي، حفظ عملکردي مثبت و مستمر و تصميم گيري بهنگام و صحيح را مي دهد. گرفتن تصميمات صحيح و به موقع در سازمان مي تواند موفقيت آن را در عرصه ي رقابت تضمين نمايد. با ضمانت بقا و حفظ ارزش سازمان و نام تجاري آن، اهداف مديريت برند محقق مي شود.
واژه هاي کليدي: سيستم هوش تجاري، ابزار تصميم گيري مديريت، مزيت رقابتي، برند، مديريت برند


متن کامل مقاله

چهارشنبه ، يازدهم شهریور سال 1394
درک ماهيت، اهميت و پيامدهاي مثبت گرايي در سازمانها

عنوان مقاله: درک ماهيت، اهميت و پيامدهاي مثبت گرايي در سازمان ها
مولف: محمد فروهر (دانشجوي دکتري مديريت آموزشي farvahar482@yahoo.com )
موضوع: مفاهيم نوين در سازمانها
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: چهارمين کنفرانس ملي مديريت و حسابداري (تهران، خرداد 1394)
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در دو دهه‌ي اخير در پرتو نهضت روان شناسي مثبت‌گرا تحول جديدي در عرصه نظريه‌پردازي و کاربرد مديريت و رهبري سازمان صورت گرفته است، که از آن به‌عنوان مثبت‌گرايي يادکرده مي‌شود. اين پارادايم جديد چشم انداز جديدي را در در خصوص تفکر و عمل مديريت و رهبري سازمان و سرمايه‌هاي انساني آن گشوده است. به ويژه وجود دامنه غني نظريه ها، پژوهش ها و مداخلات سازماني و همچنين وجود ابزارهاي سنجش معتبر باعث محبوبيت و مشروعيت فزاينده ي پارادايم مثبت گرايي درکار، به عنوان يک رويکرد علمي شده است. با توجه به کمبود ادبيات در خصوص چيستي ماهيت، و چرايي مثبت گرايي و همچنين وجود يک سري باورهاي غلطي که بعضاً پيرامون اين رويکرد وجود دارد، از جمله اهداف اوليه ي نگارش مقاله حاضر، بيان مشروعيت مثبت گرايي به عنوان يک رويکرد علمي است. در ادامه نيز به ذکر تاريخچه، تعريف و پيامدهاي مثبت گرايي در کار پرداخته خواهد شد و در انتها نيز پيشنهادهايي براي رفع چالش هاي پيرامون توسعه و کابرد چشم انداز مثبت گرايي در سازمان هاي ايراني ارائه شده است. 
 واژه هاي کليدي: مثبت گرايي، تفکر مثبت، روان شناسي مثبت گرا، روان شناسي سازماني مثبت گرا، نظريه سازمان و مديريت.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، دوم شهریور سال 1394
بانک تمام متن و موضوع بندي شده مقالات علمي مديريت
چهارشنبه ، يازدهم اردیبهشت سال 1387
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه