بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 بررسي ديدگاه هاي صاحبنظران در زمينه فرهنگ سازماني

عنوان مقاله: بررسي ديدگاه هاي صاحبنظران در زمينه فرهنگ سازماني
مولف: محمد فيض (مدرس دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گيلان  Mohammad_feiz@yahoo.com)
موضوع: فرهنگ و جو سازماني
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: تحقيقات زيادي در خصوص فرهنگ سازماني ، نقش و چگونگي تغيير و تحول آن توسط محققين انجام شده است اما متاسفانه در کشور ما بسياري از سازمانها از وجود و نحوه عملکرد فرهنگ سازماني کم اطلاع هستند. مديران موفق به شناسايي ، توسعه و هدايت فرهنگ سازماني پرداخته و ازاين طريق بر رفتار فردي در سطح سازماني تاثير گذاشته و موجبات دستيابي به اهداف سازماني را فراهم مي کنند.
واژگان کليدي: فرهنگ سازماني ، رفتار سازماني ، تغيير فرهنگ سازماني ، مديريت فرهنگ سازماني


ادامه مطلب...

دوشنبه ، بيست و هشتم اردیبهشت سال 1394
بررسي مسائل مديريت دولتي ايران (مطالعه تطبيقي)

عنوان مقاله:  بررسي مسائل مديريت دولتي ايران (مطالعه تطبيقي)
مولف: محمد فيض (مدرس دانشگاههاي آزاد اسلامي استان گيلان  Mohammad_feiz@yahoo.com)
موضوع: مديريت دولتي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: نظام اداري در هر کشور بدليل ارتباط مستقيم  و رو در رو با آحاد و لايه هاي مختلف اجتماع از اهميت و اعـــــتبار خاصي برخوردار ميباشد و به دليل اينکه حجم عظيمي از خدمات دولت از طريق کانالها و بخش هاي مختلف دولتي بـــــــــدست شهروندان ميرسد لذا برخورداري از يک نظام اداري منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه هاي دولتمردان و سياستگذاران هر جامعه اي محسوب ميگردد بطوريکه دولتها سعي ميکنند با مطالعات علمي و تدوين قوانين و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداري بر توانمنديهاي نظام اداري خود افزوده و از نارضايتي هاي عمومي بکاهند.  در اين تحقيق ضمن تبيين اهميت  يک نظام اداري کارآمد  و برشمردن ثمرات و مضرات يک سيستم اداري مـــــطلوب و نا مطلوب، سعي گرديده به سير تاريخي تحولات نظام اداري ايران در قبل و بعد از انقلاب اشاره و به  مولفه هاي يــک نظام اداري سالم از ديدگاه قوانين و محققين ايران و جهان توجه و رويکردهاي مربوط به اصلاحات اداري را با استــــــعانت از  قوانين و مقررات کشور و اقدامات ساير کشورها در راستاي ايجاد نظام اداري کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گيرد.
واژگان کليدي: دولت، تحول،حکومت، اداره.


متن کامل مقاله

سه شنبه ، بيست و دوم اردیبهشت سال 1394
بازشناسي مفهوم فساد اداري؛ علل و پيامدهاي آن

عنوان مقاله:  بازشناسي مفهوم فساد اداري؛ علل و پيامدهاي آن
مولفين: محمدحسين سليمي پور (کارشناس ارشد مديريت دولتي Sh1400@yahoo.com) و  سيد يوسف اکبري نسب (کارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع: مديريت دولتي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل فرهنگي و اجتماعي تبديل شده است و به ويژه در كشورهاي درحال توسعه، به عنوان يكي از مهم ترين عوامل در سر راه پيشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذيري را بر روي سرعت حركت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهميت مشکلات و خطرات فساد اداري و مالي براي ثبات و امنيت جامعه و نهادها و ارزش هاي دموکراتيک و مهم تر از همه حاکميت قانون، مبازره با فساد از اهميت زيادي برخوردار است. آن چه در تمامي تعاريف از فساد اداري مشترک مي باشد، نوعي هنجار شکني و تخطي از هنجار‌هاي اخلاقي و قانوني در عملکرد اداري و سازماني است و از اين رو فساد اداري و تعريف آن تابعي از هنجار‌هاي مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ مي باشد. در اين مقاله سعي شده است با بازشناسي مفهوم فساد اداري، علل و انگيزه هاي بروز اين پديده و پيامدها و شيوه هاي کنترل آن مورد بحث قرار گيرد.
واژگان کليدي: فساد، فساد اداري، فرهنگ سازماني، نظام اداري.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، چهاردهم اردیبهشت سال 1394
رابطه پراگماتيسم و عملگرايي با علم مديريت

عنوان مقاله:  رابطه پراگماتيسم و عملگرايي با علم مديريت
مولف: علي عفري (دانشجوي دکتري مديريت دولتي پرديس دانشگاه تهران؛ afriali260@gmail.com)
موضوع: مفاهيم نوين در مديريت
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: پراگماتيسم يا عملگرايي شيوه اي است که براي حل مسائل مي توان از آن استفاده کرد.اين ايده که اولين بار توسط فيلسوف آمريکايي به نام پيرس مطرح شد و بوسيله ويليام جيمز و ديووئي بسط داده شد تا کنون نتايج خوبي در کشورهاي پيشرفته و به خصوص آمريکا به همراه داشته است.هدف از اين تحقيق آن بود تا با آشنايي با اين فلسفه روشها و ابزارهاي اجراي عملي اين فلسفه بررسي شود. روش تحقيق آن به صورت توصيفي و کتابخانه اي است. يکي از مهمترين ابزارهايي که براي عملي کردن پراگماتيسم استفاده شده است ((اجتماع پژوهشي)) مي باشد. پراگماتيسم سه رکن اصلي را براي شکل گيري و اجراي اين اجتماع معرفي مي کند که شامل موقعيت بغرنج و يا مسئله دار، رويکرد علمي و دموکراسي مشارکتي مي باشد. پراگماتيسم مي تواند در سازمان ها به عنوان يک ابزار سودمند استفاده شود. مديران بايد با شيوه اي مثل اجتماع پژوهشي آشنا شوند چرا که اجتماع پژوهشي يک اجتماع بين الأذهاني است و مي توان با آن ارتباط مؤثر نه تنها در سطح سازمان بلکه در سطح کل جامعه برقرار کرد. مهمترين دستاورد اجتماع پژوهشي ايجاد يک جامعه با دموکراسي مشارکتي است بنابراين اگر بنا باشد که مديران به جامعه و سازمان خدمت کنند آن ها بايد مسئله را در ابتدا بررسي کنند سپس از نگرش هاي علمي و ابزار هاي علمي براي حل آن مسائل استفاده کنند و براي نيل به اين هدف نه تنها بايد از کارمندان زير دست خود بلکه بايد از نظرات افراد جامعه و شهروندان بهره ببرد. سرانجام توصيه هايي براي استفاده از آن در کشور ما ايران ارائه شده است تا بتوان جاي پايي را براي تشکيل و توسعه چنين اجتماعاتي را بوجود آورد.
کلمات کليدي: پراگماتيسم، اجتماع پژوهشي، موقعيت بغرنج، نگرش علمي ، دموکراسي مشارکتي.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، بيست و سوم فروردین سال 1394
پژوهشي موردي در مديريت پيامبر اسلام (ص) در غزوه بدر

عنوان مقاله:  پژوهشي موردي در مديريت پيامبر اسلام (ص) در غزوه بدر
مولف: علي عفري (دانشجوي دكتري مديريت دولتي پرديس دانشگاه تهران؛ afriali260@gmail.com)
موضوع: مديريت اسلامي
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در اين مقاله سعي شده تا اقدامات مديريتي پيامبر اسلام (ص) در جريان اولين ومهمترين جنگ صدر اسلام يعني غزوه بدر مورد برسي قرار بگيرد . اين مقاله به صورت مورد كاوي مي باشد واطلاعات لازم جهت تحقيق از طريق مراجعه  به كتابهاي تاريخي  وهمچنين سايتهاي اينترنتي  گرداوري شده است. غزوه بدر در تاريخ دوم هجري در منطقه بنام بدر رخ داد . علت جنگ فشارهايي بود كه كفار قريش به مسلمانان وارد مي كردند، از طرفي كفار، اموال مهاجران را در مكه مصادره كرده بودند وبه طور كلي مي خواستند مسلمانان را در مدينه در فشار اقتصادي قرار دهند. در اين غزوه تعداد نيروههاي اسلام 313نفر بودند كه از اين عده 77نفر مهاجر وبقيه انصار بودند . پيامبر در اين غزوه از نظر نيرو وتجهيزات جنگي بسيار در مذيقه بود، همچنين هماهنگ كردن نيروهايي كه تاكنون در هيچ جنگ بزرگي شركت نكرده بودند به نظر سخت مي آمد ولي پيامبر(ص) با تدبير ومديريتي كه از خود نشان داد توانست سپاه اندك اسلام را بر نيروههاي تا دندان مسلح كفر غالب نمايد.
كلمات كليدي: غزوه بدر، پيامبر اسلام(ص)،مدينه، مهاجرين، انصار.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، شانزدهم فروردین سال 1394
بررسي عوامل موثر بر افزايش سفر با قطار شهري در مشهد

عنوان مقاله: بررسي عوامل موثر بر افزايش سفر با قطار شهري در مشهد
مولفين: حميد ناظر و امين جاويدي (hamidnazer321@gmail.com)
موضوع: مديريت شهري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم:  ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: عوامل بسياري از جمله سرعت جابجايي مسافر، دماي هوا، وضعيت روشنايي يا تاريکي، مناسبت هاي ويژه، درصد تورم و غيره در ترغيب و جذب مسافر براي استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي وجود دارد. نورياکي کانو معتقد است کليه عوامل موثر بر رضايت مشتري در قالب سه الگوي اساسي، عملکردي وانگيزشي مي گنجد؛ پس مي توان با شناسايي جايگاه هر يک از اين عوامل در مدل کانو، به بالا بردن رضايت مشتري با هدف جذب و نگاهداشت مسافر کمک کرد. بررسي ميزان تاثير گذاري عوامل محيطي و غير محيطي قريب به پنجاه هزار فيلد بدست آمده، اطلاعات موجود در شركت بهره برداري قطار شهري و سازمان هواشناسي مشهد همچنين در نظر گرفتن درصد تورم اعلام شده بانک مرکزي از تاريخ 1/3/92 تا 31/2/93 و تحليل رابطه آن با تعداد مشتريان براي افزايش تعداد مسافر خط يک قطار شهري مشهد با توجه به بالا بردن الگوي عملكردي، حفظ الگوي اساسي و افزايش الگوهاي انگيزشي هدف اين تحقيق است. اين اطلاعات از طريق جمع آوري اطلاعات ثبت شده بدست آمده اند.و سپس از طريق نرم افزار spss  و رگرسيون چند گانه به تحليل و ارتباط بين داده ها پرداخته ايم، در ادامه با توجه به خروجي نتايج تحليل داده ها به بررسي آن از طريق مدل كانو پرداخته ايم، درنهايت تاثير مستقيم متغير ها بر روي ميزان سفر و جنس اين نياز با توجه به مدل کانو  مشخص شد.
كليد واژه ها: جذب مشتري، مدل كانو،  قطار شهري مشهد.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، هجدهم اسفند سال 1393
بانک تمام متن و موضوع بندي شده مقالات علمي مديريت
چهارشنبه ، يازدهم اردیبهشت سال 1387
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه