بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 ارزيابي چالشهاي پياده سازي سيستم هاي هوشمند مديريت كسب و كار

عنوان مقاله: ارزيابي چالشهاي پياده سازي سيستم هاي هوشمند مديريت كسب و كار در سازمان (مطالعه موردي: شركت مخابرات)
مولفين: آتوسا آذري، سجاد شکوهيار و روح الله تولايي
موضوع: مديريت فناوري اطلاعات
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: دومين کنفرانس بين المللي چالشهاي نوين در مديريت و کسب و کار، اردبيل.
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: بسياري از سازمانها براي استقرار و پياده سازي هوش تجاري که در جهت پيشبرد و بهبود تصميم گيري مورد استفاده قرار ميگيرد، هزينه هاي زيادي را متقبل ميشوند. پياده سازي اين سيستم هاي مديريتي يک چالش، و سطح بندي و ميزان کيفيت استقرار آنها، چالشي ديگر براي مديريت است. در اين مقاله  پس از بررسي و مقايسه معيارها و زير معيارهاي مختلف در راستاي پياده سازي هوش تجاري،  با اتکا بر مطالعات تطبيقي و نظر خبرگان مخابرات ، مدل مناسبي براي سنجش سطح آمادگي پياده سازي هوش تجاري ارائه شود. اين مدل در شش جنبه مختلف شامل " استراتژي و الزام هوش تجاري"،" تکنولوژي اطلاعات"، "حمايت مديران"، "همسويي کسب و کار و فناوري اطلاعات"، "منابع انساني" و "تعريف درست نيازمندي ها " مورد بررسي قرار ميگيرد. دراين تحقيق سعي شده است پس از بررسي مدلهاي ارائه شده ارزيابي زيرساختهاي پياده سازي هوش تجاري وبا در نظر گرفتن اهم چالشهاي پياده سازي BI  و بررسي دلايل شکست اين پروژه در سازمانها، مولفه هاي موثر تفکيک شود. لذا درارزيابي چالشهاي مواجه در پياده سازي سيستم هاي مديريت، سازمانها را ياري ميکند تا در قدم اول جايگاه خود را قبل از پياده سازي سيستم هاي مديريت هوش تجاري مشخص کرده و ميزان آمادگي سازمان براي استقرار سيستمها سنجيده گردد. سپس مقدمات و نيازهاي قدم بعدي براي عملياتي شدن در سازمان را دريابند. اين مدل به سازمان در طراحي، خريد و پياده سازي سيستم ها و نرم افزارها به منظور پشتيباني تصميم بهتر در تمامي سطوح و مقابله با چالشهاي پيش رو کمک مي نمايد.    
واژه هاي کليدي:  هوش تجاري (BI)، فناوري اطلاعات (IT)، پشتيباني تصميم، مدل سنجش.


متن کامل مقاله

سه شنبه ، هفتم اردیبهشت سال 1395
مروري بر پژوهش كيفي و نرم افزارهاي تحليل داده هاي كيفي

عنوان مقاله: مروري بر پژوهش كيفي و نرم افزارهاي تحليل داده هاي كيفي
مولفين: عباس دولاني، نجلا حريري، حافظ محمد حسن زاده و علي ولي نژادي (a.doulani@gmail.com)
موضوع: روش شناسي تحقيق
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: فصلنامه مديريت سلامت 1391: 15  (47)
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: امروزه پژوهشهاي كيفي با توجه به ارائه نتايج تفسيري و معنايي، مقبوليتي عام يافتهاند. امكان پژوهش بر روي مفاهيمي چون تجارب زنده، هيجانات و احساسات، تحركات اجتماعي، تعاملات بين افراد و جوامع، كشف علل ظهور و از بين رفتن پديدههاي اجتماعي، همه و همه انگيزهاي مضاعف و زمينهاي مساعد براي گرايش پژوهشگران به اين گونه پژوهشها به وجود ميآورند. بر اين اساس ابزارهاي لازم جهت انجام چنين تحقيقاتي روز به روز در حال گسترش ميباشند.
روش كار: اين مقاله به روش مروري بر متون تهيه شده است. پژوهش كيفي از منظر صاحبنظران به طور كلي مورد بحث قرار گرفته شده است و به زمينه هاي كاربرد رويكرد كيفي در پژوهشهاي رشته كتابداري و اطلاع رساني اشاره شد. همچنين به اصول پژوهش هاي كيفي از منظر كاركردهاي نرم افزاري پرداخته شد، و در پايان چند نمونه پركاربرد از نرم افزارهاي تحليل دادههاي كيفي بطور مفصل معرفي شده اند.
يافته ها: با توجه به اينكه پژوهشهاي كيفي اساساً به مطالعه افراد و پديده ها در محيط طبيعي خود آن ها ميپردازد و تعامل با عوامل مورد بررسي، با توجه به خصوصيات خودشان صورت ميپذيرد، و ارائه نتايج به صورت تفسيري است، همچنين اصول و قواعد از پيش تعيين شده و استانداردي براي روش شناسي و تحليل داده ها(مانند پژوهشهاي كمي)، وجود ندارد، باعث ايجاد نگراني از غير قابل اطمينان بودن نتايج و ورود قضاوتهاي شخصي محقق به جريان تحقيق ميشود. لذا بهره گيري از ابزارهاي استاندارد تحليل دادهها(نرم افزارهاي تحليل داده هاي كيفي) جهت اطمينان از صحت نتايج- همانند تحقيقات كمي- لازم و ضروري است.
بحث: نرم افزارهاي تحليل دادههاي كيفي به استانداردسازي پژوهشهاي كيفي ميپردازند. اين نرم افزارها گرچه اصول و قواعدي خاص، براي تحليل داده ها ارائه نمي دهند، ولي با نظارت بر مسير انجام پژوهش(جمع آوري داده ها، سازماندهي داده ها، ارائه گزارشها و...) به وضعيت گاه آشفته آن سر و سامان مي بخشند.
كليد واژه ها: پژوهش كيفي، تحليل داده ها، نرم افزارهاي آماري، روشهاي تحقيق.


لينک کمکي دانلود متن کامل مقاله


متن مقاله

یکشنبه ، بيست و نهم فروردین سال 1395
بررسي نقش مدير پورتفليوي پروژه : مقايسه ي يک مدير داده و يک مشاو

عنوان مقاله: بررسي نقش مدير پورتفليوي پروژه : مقايسه ي يک مدير داده و يک مشاور استراتژيک
مترجمين: ليلي رحيمي و ندا رحيمي (دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت Leili.rahimi20@gmail.com)
موضوع: مديريت پروژه
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: Paul Beelend, Herman Mooia, Sergey Filippova , Roelof van der Wegb, Frédérique van Ogtropc
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: بسياري از شرکت ها فرآيندهاي مديريت پورتفوليوي پروژه را بمنظور مديريت محيطهاي چند پروژه اي بطور موثر و کارآمد انتخاب مي کنند. يکي از نقش هاي کليدي در اين فرآيند، اختصاص مدير پورتفوليوي پروژه است. اين نقش به طور رسمي در استانداردها و دستورالعمل هاي مختلف مديريت پورتفليوي پروژه تعريف شده است. با اين حال، هنوز به اندازه کافي در ادبيات دانشگاهي و شواهد تجربي موجود مورد خطاب واقع نشده است . مقاله ي ذيل به دنبال پر کردن اين فاصله است. ما يک مدل ترکيبي تحليل بلوغ مديريت پورتفليوي پروژه ي شرکت و محدوده ي سازماني مدير پورتفليوي پروژه را توسعه مي دهيم. ممکن است نقش و مشخصات مدير پورتفليوي پروژه از يک تازه وارد مستقل که يک مشاور به شدت محصور شده است، متفاوت باشد. در يک طيف اين نقش به جمع آوري داده ها محدود شده و سمت ديگر آن يک مشاور استراتژيک براي مديريت ارشد قرار دارد. اين مدل تحليل کيفي مطالعه ي شش موردي را به کار گرفته است. ما ثابت مي کنيم که سطح بلوغ شرکت در مديريت پورتفليوي پروژه تعيين مشخصات خاص مدير پورتفليوي پروژه است که نياز به چارچوب سازماني مناسب دارد.  يافته هاي ما،  مفاهيم عملي مديريتي را تدوين و فرموله  مي کند.
کلمات کليدي: مدير پورتفليوي پروژه؛ بلوغ؛ محدوده ي سازماني


متن کامل مقاله

یکشنبه ، بيست و دوم فروردین سال 1395
اصول و ارکان مديريت بازاريابي اسلامي

 عنوان مقاله: اصول و ارکان مديريت بازاريابي اسلامي
مولفين: سيدعلي واعظي و مهدي جليلي مهربان (VaeziA1@hotmail.com)
موضوع: مديريت اسلامي
سال انتشار (ميلادي): 2016
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: دومين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده:  نظام ارزشي اسلام، براي همه مسائل بشر، در همه دوره‌ها و اعصار راهکار دارد و در اين ميان، جايگاه فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي بسيار برجسته مي‌نمايد تا جايي که طولاني‌ترين آيه قرآن کريم (بقره 282) به بيان جزئيات يکي از مسائل اقتصادي پرداخته است. امروزه، بشر بيش از هر زمان ديگري، نيازمند يافتن راهي معنوي و حيات‌بخش است که در همه زمينه‌ها از جمله تجارت و بازاريابي، چاره‌اي انديشيده باشد. از اين جهت و در نتيجه تحولات در اقتصاد جهاني، ارائه مدل‌هاي بازاريابي اسلامي، بعنوان راهکار نجات بشريت، از ضروريات غيرقابل انکار است. هدف اصلي اين تحقيق استخراج منابع اعتقادي و ارزشي بازاريابي اسلامي بر اساس قرآن و سنت و حرکت از مباني و ارزش‌ها به سمت اصول و ابزارهاي اسلامي با هدف طراحي الگويي از بازاريابي بر اساس مباني اسلام و ارائه مدل مفهومي اوليه‌اي از بازاريابي و تعيين جايگاه مديريت بازاريابي در منظر اسلام مي‌باشد که براي رسيدن به آن، مي‌بايست به سئوالات ذيل پاسخ دهيم: -    بازاريابي و تبليغات چيست و شامل چه بخش‌هايي است ؟ -    مفهوم بازاريابي اسلامي و مباني اعتقادي و اخلاقي بازاريابي از منظر اسلام چيست ؟ -    اصول و ارکان مديريت بازارابي اسلامي چيست ؟ -    تفاوت‌هاي بازاريابي در فرهنگ اسلام و فرهنگ غرب چيست ؟
واژه هاي کليدي: ارکان بازاريابي، بازاريابي اسلامي، تبليغات، مديريت بازاريابي، فرهنگ اسلام.


متن کامل مقاله

سه شنبه ، هفدهم فروردین سال 1395
آيا ساختاربندي مجدد شرکت مي تواند يک محيط کاري سالمتر ايجاد نمود

عنوان مقاله: آيا ساختاربندي مجدد شرکت مي تواند يک محيط کاري سالمتر ايجاد نموده، کارآفريني شرکت را ارتقا داده، و بهره وري را بهبود بخشد؟
مترجم: مهدي رستگار (mahdi.rastegar@yahoo.com)
موضوع: ساختار و معماري سازماني
سال انتشار (ميلادي): 2016
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: اين تحقيق روابط بين بهترين راهکارها در مديريت منابع انساني و انساني نمودن فرايندهاي توليد را بررسي مي کند. اين تحقيق تحليل مي کند چگونه بهترين راهکارها در مديريت منابع انساني، سلامت سازماني، بهره وري ، و رقابت پذيري  در 4 محيط کاري با 480 کارمند را تحت تاثير قرار مي دهد. اين محيط هاي کاري يک برنامه 3 ساله از 20 راهکار در يک بخش متخصص در محصولات خرد شده تازه گاما چهار  را اجرا مي کند. نتايج نشان مي دهد که اين راهکارها به پيشرفت هاي قابل توجهي در شاخص هاي بهره وري، پيشگيري از ريسک، کارآفريني شرکت، و محيط کاري منجر مي شود.
کليد واژه ها: بهترين راهکارها ، منابع انساني، توليد، محيط کاري.


دانلود متن کامل اصل مقاله لاتين


متن کامل ترجمه

شنبه ، چهاردهم فروردین سال 1395
تاثير دنياي مجازي 3 بعدي (برنامه زندگي دوم) بر برندسازي مقصد گرد

عنوان مقاله: تاثير دنياي مجازي 3 بعدي (برنامه زندگي دوم) بر برندسازي مقصد گردشگري (مطالعه موردي : اماکن ديدني شهر تبريز)
مولفين: نسيم حسين زاده نصرتي و دکتر سيد رضا موسوي (موسسه آموزش عالي نبي اکرم تبريز ، nasim2hosseinzadeh@ucna.ac.ir)
موضوع: مديريت گردشگري
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: صنعت گردشگري از جمله صنايعي است که مي تواند بسيار به رفاه و رشد کشورها کمک نمايد . بخصوص براي آندسته از کشورهايي که از مناطق گردشگري باقوه و عالي برخوردار هستند . لذا اين دسته از کشورها مي توانند با بکارگيري ابزارهاي جديد تکنولوژيک و تلفيق آنها با صنعت گردشگري به رونق هرچه بيشتر اين صنعت کمک کنند . کشور ما ايران هم جز آندسته از کشورهايي است که داراي مناطق گردشگري بالقوه و عالي بوده و با برنامه ريزي درست و کاربرد بهترين ابزار و روش ها مي توان به توسعه گردشگري آن کمک نمود . لذا اين پژوهش به بررسي تاثير برنامه زندگي دوم در دنياي مجازي سه بعدي بعنوان يکي از ابزارهاي جديد تکنولوژيک  بربرندسازي مقصد گردشگري پرداخته است . جامعه آماري اين پژوهش شهر تبريز در استان آذربايجان شرقي و اماکن ديدني اين شهر بوده و نمونه آماري آن گردشگراني داخلي و خارجي مي باشند که در تابستان 1393 از اين اماکن ديدن نموده اند وبا توجه به نامحدود بودن تعداد آنان ، با استفاده از فرمول کوکران تعداشان 384 نفر بدست آمد . اطلاعات مربوطه به کمک پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه گردآوري شده اند . فرضيه هاي تحقيق به شرح زير بوده اند ؛ برنامه زندگي دوم ، احساس لذت ، احساسات مثبت ، درگيري عاطفي و تجارب مثبت بربرندسازي مقصد گردشگري تاثير گذارند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 تحليل شدند و با استفاده از تحليل رگرسيون، روابط علي بين فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت ونتايج به شرح زير بدست آمدند ؛ دنياي مجازي سه بعدي (برنامه زندگي دوم) ، احساس لذت ، احساسات مثبت ، درگيري عاطفي و تجارب مثبت بر برندسازي مقصد گردشگري تاثير گذار بوده اند . در ادامه پيشنهاد هايي براي بهبود برندسازي مقصد گردشگري ارائه شدند.
کليد واژه ها : دنياي مجازي 3 بعدي ، زندگي دوم ، برندسازي ، مقصدگردشگري و تبريز.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، شانزدهم اسفند سال 1394
بانک تمام متن و موضوع بندي شده مقالات علمي مديريت
چهارشنبه ، يازدهم اردیبهشت سال 1387
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه