بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 نقش جهان مجازي بر بازاريابي گردشگري

عنوان مقاله: نقش جهان مجازي بر بازاريابي گردشگري (مطالعه موردي: صنعت هتل داري تبريز)
مولف: نسيم حسين زاده نصرتي (موسسه آموزش عالي نبي اکرم تبريز ، nasim2hosseinzadeh@ucna.ac.ir)
موضوع: مديريت گردشگري
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در اين پژوهش نقش جهان مجازي( جامعه مجازي) را بر بازاريابي گردشگري مورد بررسي قرار داده ايم. جامعه آماري آن را کليه هتلهاي شهر تبريز تشکيل مي دهند و نمونه آماري اش کليه مشتريان هتلها مي باشند که در تابستان سال 1394 از خدمات آنها استفاده نموده اند. تعداد مشتريان به علت نامحدود بودن با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر بدست آمد. اطلاعات با کمک پرسشنامه محقق ساخته که روايي و پايايي آن تائيد گرديد، گردآوري شده شده  و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحليل قرار گرفتند. در ادامه فرضيات با استفاده از تحليل رگرسيون  تحليل شدند. نتايج بدين شرح بدست آمدند؛  بين نقش جهان مجازي و بازاريابي گردشگري ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بين احساس لذت، درگيري عاطفي، احساسات مثبت و تجارب مثبت و بازاريابي گردشگري ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد و در ادامه راهکارهايي جهت بهره برداري و استفاده هر چه بهتر از اين فناوري در حوزه گردشگري ارائه شدند.
واژه‌هاي كليدي: جهان مجازي، بازاريابي و گردشگري .


متن کامل مقاله

چهارشنبه ، بيست و يکم بهمن سال 1394
شناخت فرهنگ سازماني اداره کل امور مالياتي خوزستان بر اساس مدل دن

عنوان مقاله: شناخت فرهنگ سازماني اداره کل امور مالياتي خوزستان بر اساس مدل دنيسون
مولف: علي عفري (دانشجوي دکتري مديريت دولتي پرديس دانشگاه تهران afriali260@gmail.com)
موضوع: مديريت فرهنگ سازماني
سال انتشار (ميلادي): 2016
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: مجله علمي پژوهشي سازمان مالياتي کشور
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: هدف تحقيق حاضر شناخت فرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون مي باشد،اين تحقيق با توجه به مباني نظري از نوع تحقيقات كاربردي واز نظر روش از نوع توصيفي مي باشد ابزار گردآوري داده ها ، پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازماني دنيسون است كه متغيرهاي چهارگانه ،درگير شدن در كار، انطباق پذيري،ماموريت وسازگاري را مي سنجد، جامعه آماري تحقيق كاركنان شاغل در ساختمان مركزي اداره كل امور مالياتي خوزستان كه بالغ بر 150نفر مي باشند،نمونه تحقيق با استفاده از فرمول كوكران به تعداد75 نفر وبه شكل تصادفي ساده از بين كاركنان شاغل در قسمتهاي واحد مالياتي ،واحد پشتيباني و واحد انفورماتيك انتخاب شده اند،پس از تعيين نمونه آماري،پرسشنامه دنيسون در سه بخش كاري فوق توزيع شد در نهايت پس از جمع آوري وتحليل اطلاعات بدست آمده ،تصوير فرهنگ سازمان اداره كل امور مالياتي براساس مدل دنيسون ترسيم شد،كه گوياي وضعيت فرهنگ اين اداره است براين اساس اداره كل امور مالياتي در تمام ابعاد در حد متوسط وبعضاً پائين تر از متوسط قرار گرفته است.،كه در آن شاخصهايي از جمله توانمندسازي و تيم سازي نياز به بهبود اساس دارند.
واژه هاي كليدي: درگيرشدن در كار،انطباق پذيري،رسالت،سازگاري، مدل فرهنگ سازماني دنيسون.


متن کامل مقاله

شنبه ، سوم بهمن سال 1394
ارزيابي اثر ابعاد هوش هيجاني بر مديريت رسانه هاي اجتماعي

عنوان مقاله: ارزيابي اثر ابعاد هوش هيجاني بر مديريت رسانه هاي اجتماعي
مولفين: شهربانو تاج ميري گندايي، روح الله تولايي و محمد تاج ميري گندايي
موضوع: مديريت فناوري اطلاعات
سال انتشار (ميلادي): 2016
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه، 3 دي 1394.
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در عصر اطلاعات، همگام با پيشرفت سريع فناوري و نياز به کسب اطلاعات در دسترس و به هنگام، استفاده از رسانه هاي اجتماعي امري بديهي است. ورود انسان ها به انواع رسانه هاي اجتماعي نظير شبکه هاي اجتماعي اينترنتي و عضويت در آن ها، وبلاگ ها، فروم ها و... سبک زندگي انسان را تغيير داده است. عدم تعادل در زندگي حقيقي و فعاليت هاي روزمره با زندگي مجازي در رسانه هاي اجتماعي برخي از افراد بويژه جوانان، موجب برهم خوردن توازن زندگي حقيقي شده است. هدف اين پژوهش، ارزيابي اثر ابعاد هوش هيجاني بر مديريت رسانه هاي اجتماعي مي باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردي بوده و از نظر روش اجرا توصيفي-تحليلي است.همچنين روش گردآوري داده ها، مطالعات کتابخانه اي و ميداني مي باشد. بررسي ها نشان مي دهد با تقويت ابعاد هوش هيجاني در اشخاص که حدود 80 درصد از موفقيت هاي انسان را شامل مي شود، بر لزوم کنترل و تعادل استفاده از رسانه هاي اجتماعي مي توان موثر بود و از وابستگي بيش از حد به آنها، جلوگيري نمود.با هوش هيجاني بالا، شخص مي تواند انگيزه اش را حفظ نمايد. در مراودات و شرايط گوناگون، خويش را کنترل نموده و عملکردهاي خود و روابط خود با ديگران را مديريت نمايد.
کلمات کليدي: عصر اطلاعات، هوش هيجاني، رسانه هاي اجتماعي، شبکه هاي اينترنتي، تعادل سازي.


متن کامل مقاله

شنبه ، نوزدهم دی سال 1394
عواملي که تصميمات سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه شرکت را تحت تاثي

عنوان مقاله: عواملي که تصميمات سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه شرکت را تحت تاثير قرار مي دهند


مترجم: مهدي رستگار (mahdi.rastegar@yahoo.com)
موضوع: مديريت R & D
سال انتشار (ميلادي): 2016
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: اين تحقيق عوامل تصميم گيري مربوط به فعاليت هاي سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه را مورد بررسي قرار مي دهد. موضوعات مورد نظر در اين تحقيق تجربي  از کشورهاي تايوان، ژاپن، و کره هستند، که همگي از نظر سطح توسعه اقتصادي منطقه اي و توليد فناوري مشابه مي باشند. نمونه هاي تحقيقاتي از صورت هاي مالي  شرکت هاي دولتي  يا شرکت هاي توليدي فرابورس  معامله کننده در سه کشور بالا تشکيل شده، که از پايگاه داده کُمپيو استات  و مجله اقتصادي تايوان  مي باشند. از طريق يک بررسي ادبيات، اين تحقيق بر بحثي درباره هفت عامل عمده تمرکز مي کند که تصميم گيري تحت فرايند سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه را در کنار مواجهه با رفتار سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه به عنوان تابعي از منابع داخلي، نظير منابع مالي، مشهود  و نامشهود تحت تاثير قرار مي دهد. اهداف اصلي اين تحقيق، درک استراتژي هاي سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه سه کشور، تمرکز بر منابع استراتژيکِ داخليِ خاص که رفتار سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه شرکت را مورد بررسي قرار مي دهند، و ارائه نتايج براي تعيين اين مطلب است که آيا اندازه شرکت و منابع نامشهود (مانند سرقفلي ، حق اختراعات ، و منابع انساني و کسب و کار) عوامل مهمي هستند که فرايند کلي تصميم گيري سرمايه گذاري در فعاليت هاي تحقيق و توسعه را تحت تاثير قرار مي دهند يا خير. يافته هاي اين مقاله مي تواند به عنوان يک مرجع با ارزش در تحقيقات علمي و تفکر استراتژيکِ پشت کسب و کار پايدار به کار رود.


لينک دانلود متن اصلي و ترجمه مقاله


متن کامل مقاله

سه شنبه ، هشتم دی سال 1394
کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) در مديريت و برنامه ريزي شهري

عنوان مقاله: کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) در مديريت و برنامه ريزي شهري
مولفين: سيد يوسف اکبري نسب و رسول امامي پناه (yousefakbarinasab@ymail.com)
موضوع:  مديريت شهري
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده:  امروز يکي از مسائل عمده شهرهاي کشور، فقدان مديريت واحد شهري و عدم هماهنگي بين ادارات و سازمان هاي مختلفي است که در امور مختلف شهروندان نقش دارند و در اين ناهماهنگي ها شهروندان که پرداخت هزينه هاي شهري بر دوش آنان است بيشترين زيان را متحمل مي شوند. لذا شهرداري ها اگر نتوانند اطلاعات روز خود را با سرعت و دقت به دست آورند در حل مسائل شهري برنامه ريزي و تامين منابع درآمدي با مشکل روبه رو مي شوند. سيستم اطلاعات جغرافيايي همانند بازويي براي مديريت شهري عمل مي کند و مي توان پيش بيني و برنامه ريزي لازم را با به  کارگيري روش ها و مدل هاي جديد عملي نمود. سيستم اطلاعات مکاني در امور شهري و شهرسازي، در بخش‌هايي مانند کاربري اراضي، جمعيت، خدمات شهري، مديريت زمين و مسکن، معماري، بافت‌هاي فرسوده و تاريخي، تأسيسات و تجهيزات شهري، ساخت و ساز، حمل و نقل و ترافيک، گردشگري، اطلاعات عمومي شهري و آموزش و آمار، کمک فراواني به مديران شهري، شهرسازان و مشاوران طرح‌هاي توسعه‌ منطقه‌اي و شهري، براي تحليل وضع موجود و برنامه‌ريزي کوتاه مدت و بلند مدت مي‌کند.
کليدواژه: سيستم اطلاعات جغرافيايي، شهرسازي، برنامه ريزي شهري، شهرداري


متن کامل مقاله

یکشنبه ، هشتم آذر سال 1394
مديريت بر مبناي هدف تيمي

عنوان مقاله: مديريت بر مبناي هدف تيمي
مولفين: نفيسه خوش گفتار و  حامد عبدالحسينلو (کارشناسان ارشد مديريت دولتي Nafiseh_khoshgoftar@yahoo.com)
موضوع: مفاهيم نوين در سازمانها
سال انتشار (ميلادي): 2015
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: مديريت بر مبناي هدف، يك نظام مديريتي فراگير است كه كوشش‌هاي كليدي مديران را به شيوه‌اي منطقي يكپارچه مي‌كند و به گونه‌اي آگاهانه براي دستيابي اثربخش و كارآمد به هدف‌هاي فردي و سازماني جهت‌گيري شده است. براي بررسي و تبيين مفهوم مديريت بر مبناي هدف، شناخت گروه و تيم هاي کاري از ضروريات است. بررسي گروه هاي کاري در سازمان به دلايل گوناگون حائز اهميت است. امروزه گروه هاي کاري يکي از اجزاي مهم و سازمان ها بوده و رفتار افراد در گروه هاي کاري متفاوت از مجموعه کاري است که هر يک از اعضاء به تنهايي انجام مي دهند. در واقع رفتار اشخاص هم بر گروه ها اثر مي گذارد و هم از گروه تأثير مي پذيرد. از سوي ديگر، يکي از موارد حساس و پراهميت که مديران در آن نقش کليدي دارند، ارائه کار تيمي توسط نيروهاي تحت مديريت ايشان است. علت استفاده از تيم هاي کاري، دستيابي به اهداف سازماني با اثر بخشي و بازده بالاتر و کاهش مکاتبات سازماني بوده و به عنوان ابزاري جهت غلبه بر ضعف هاي سازمان دهي رسمي مي باشد؛ با توجه به اين که موفقيت يا شکست يک تيم به عوامل متعددي وابسته است، شناخت اين عوامل و نحوه تنظيم آن ها اهميت فوق العاد هاي در تحقق اهداف سازمان ها دارد. در اين مقاله ضمن اشاره به مفهوم مديريت بر مبناي هدف، تيم هاي کاري و انواع آن، عملکرد تيم هاي کاري و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روش کتابخانه اي با استفاده از منابع مناسب مورد بررسي قرار مي گيرد. آن چه در اين نوشتار مورد تأکيد قرار مي گيرد اين است که در سطح سازمان وجود تيم هاي کاري موجب افزايش عملکرد و بهبود فعاليت متقابل اعضاء، افزايش نوآوري، خلاقيت و انعطاف پذيري شده که اين عوامل با توجه به محيط پيچيده مي تواند منجر به اثربخشي سازماني شود.
کليدواژه: هدف، مديريت برمبناي هدف، تيم، تيم خودگردان، گروه.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، دوم آذر سال 1394
بانک تمام متن و موضوع بندي شده مقالات علمي مديريت
چهارشنبه ، يازدهم اردیبهشت سال 1387
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه