بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 نمودي از جهاني سازي اقتصادي ؛ تجارت بين المللي

عنوان مقاله: نمودي از جهاني سازي اقتصادي ؛ تجارت بين المللي
مولفين: ليلي رحيمي (leili.rahimi20@gmail.com)
موضوع: مديريت بازرگاني
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: تجارت بين المللي نه تنها يکي از نيروهاي محرک اصلي جهاني شدن اقتصادي است، بلکه يکي از آشکار ترين تجليات فرآيند جهاني شدن مي باشد. به عنوان مثال توسعه تجارت بين المللي کشور داراي تاثير مستقيمي بر سطح جهاني شدن اقتصاد کشور است . مقال? حاضر دربار? شاخص هاي تجارت بين المللي در اين زمينه و در مورد آنهايي است که بهترين منعکس کننده سطح جهاني شدن اقتصادي کشور و يا بخش منحصر به فرد اقتصاد است. در دهه هاي اخير، فرآيندهاي انجام شده در اقتصاد جهاني اغلب با جهاني شدن همراه هستند. برجسته ترين جنب? فرآيند جهاني شدن که در حال رشد است ، وابستگي متقابل اقتصاد ملي بوسيل?  افزايش ادغام تجارت، امور مالي، افراد و ايده ها در بازار جهاني است . جهاني شدن اقتصاد از طريق اتصال و وابستگي متقابل اقتصادهاي  ملي است.
کلمات کليدي: تجارت بين المللي، جهاني شدن، جهاني شدن اقتصاد، جهاني سازي اقتصادي.


متن کامل مقاله

سه شنبه ، اول تیر سال 1395
طراحي الگوي مفهومي توسعه مديريت جهادي با استفاده از ترکيب روش سي

عنوان مقاله: طراحي الگوي مفهومي توسعه مديريت جهادي با استفاده از ترکيب روش سيستم هاي نرم و نگاشت شناختي
مولفين: دکتر روح اله تولايي و زهرا صباغي
موضوع: مديريت جهادي
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: فصلنامه علمي-پژوهشي بهبود مديريت، شماره 28، تابستان 1394
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر بررسي ابعاد و مولفه هاي کليدي مفهوم مديريت جهادي و طراحي الگوي مفهومي توسعه آن در سازمانهاي ايراني با روش سيستم هاي نرم مي باشد. مديريت جهادي به عنوان مدلي مبتني بر ارزشهاي ايراني- اسلامي، با وجود فصل مشترک با ساير الگوهاي مديريتي، به دليل دارا بودن برخي ابعاد و مولفه هاي خاص، از ديگر الگوهاي مرسوم و متداول علم مديريت متمايز مي گردد. الگوي مديريت جهادي يک سبک مديريت عملياتي جهت رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب است. چنانچه دستيابي به الگوي توسعه مديريت جهادي را يک دغدغه يا به بيان بهتر يک مسئله بدانيم، همانند تمامي مسائل در يک موقعيت مسئله مطرح مي گردد. موقعيت مسئله ي دست يابي به الگوي توسعه مديريت جهادي، يک موقعيت پيچيده است؛ زيرا نمي توان به درستي موقعيت مسئله را توصيف نمود يا به بيان بهتر، شرح موقعيت مسئله خود يک مسئله است، چنين موضوعي ريشه در تعدد جناح هاي فکري و همچنين اقدامات هدفمند انسان ها دارد، لذا استفاده از رويکردهاي کمي نظير مهندسي سيستم ها داراي کارايي اندکي مي باشد. از همين رو در تحقيق حاضر، پژوهشگران با استفاده از ترکيب روش نگاشت شناختي و روش شناسي سيستمهاي نرم که يک روش شناسي شناخته شده و پرکاربرد در حوزه ي مسائل انساني است را به عنوان روشي جهت حل اين مسائل پيشنهاد مي دهند. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي بوده و پس از مطالعات نظري و شناسايي ابعاد و مولفه هاي کليدي مفهومي مديريت جهادي، با روش هاي کيفي نگاشت شناختي و سيستم هاي نرم به طراحي الگوي مفهومي و نقشه شناختي توسعه مديريت جهادي در سازمان ها مي پردازد.
واژه‌هاي كليدي: مديريت جهادي، سيستم هاي نرم، نگاشت شناختي، جناح هاي فکري.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، بيست و سوم خرداد سال 1395
ميانجيگري؛ راهي جايگزين براي حل اختلافات در عرصة بين المللي

عنوان مقاله: ميانجيگري؛ راهي جايگزين براي حل اختلافات در عرصة بين المللي
مترجم: دکتر عباس احمدي و ليلي  رحيمي (Leili.Rahimi20@gmail.com)
موضوع: مديريت تعارض و مذاکره
سال انتشار (ميلادي): 2016
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: محيط کسب و کار بين المللي همواره در حال تغيير است، با توجه به سرعتي که در معاملات تجاري امروز ديده مي شود ، عبارت "وقت طلاست" واقعي تر از هميشه است. بدليل درگيري بين شرکت ها، که هزينه هاي اضافي و زمان از دست رفته را به طرفين تحميل مي کند، دادگاههاي حل اختلاف ايجاد شده اند. به طور فزاينده، پاي روشهاي جايگزين حل تعارضات در ميان است که بعنوان ميانجيگري مشخص شده است.  ميانجيگري بعنوان جايگزيني براي عدالتِ سنتي، سريع تر، کارآمدتر، محرمانه تر و بالاتر از همه، ارزان تر ديده مي شود. اين مقاله روش اصلي و تکنيک هاي مورد استفاده در ميانجيگري، به منظور نتيجه گيري در مورد سودمندي اين روش جايگزين حل اختلافات بين المللي  ارائ? مي کند.
کلمات کليدي: ميانجي گري، محيط کسب و کار، تعارض، ميانجي‌گري بين المللي.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، هفدهم خرداد سال 1395
ارزيابي مولفه هاي مديريت جهادي بر عملکرد سازماني

عنوان مقاله: ارزيابي مولفه هاي مديريت جهادي بر عملکرد سازماني با رويکرد کارت امتيازي متوازن
مولفين: دکتر روح الله تولايي و دکتر سجاد شکوهيار
موضوع: مديريت جهادي
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: فصلنامه علمي-پژوهشي چشم انداز مديريت دولتي، شماره 19، پاييز 1393.
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: مديريت مي‌تواند در اشکال گوناگوني خود را نشان دهد؛ اما زماني مي‌تواند دستاوردهاي بزرگ مورد انتظار را تحقق بخشد، که اين مديريت با مولفه هاي جهادي همراه باشد. در صورتي که مديريت خردمند با رويکرد جهادي به هدايت سازمان بپردازد مي تواند علاوه بر اهداف مالي به اهداف غير مالي و متعالي سازماني نيز نائل گردد. از سوي ديگر رويکرد مديريت جهادي به عنوان يک رويکرد مديريتي نيازمند شناخت بهتر توسط سازمان هاي ايراني مي باشد. تحليل و ارزيابي هر رويکرد مديريتي لازمه شناخت و تبيين بهتر آن رويکرد مي باشد. لذا هدف اين تحقيق، شناسايي و ارزيابي مولفه-هاي کليدي مديريت جهادي بر عملكرد سازمانيبا استفاده از کارت امتيازي متوازن (BSC) مي باشد. در اين تکنيک علاوه بر شاخص مالي سه شاخص مشتري، فرايندهاي کليدي و رشد و يادگيري جهت ارزيابي عملکرد سازمان مورد بررسي قرار مي گيرد. هنگاميکه هم شاخصهاي مالي و هم شاخصهاي غير مالي مورد بررسي قرار گيرد، سازمان ترغيب مي شود تا هم اهداف مالي و هم غير مالي را دنبال نموده و ميان منافع بلند مدت و کوتاه مدت سازماني تعادل برقرار شود. در اين تحقيق با استفاده از تحقيقات پيشين و تکنيک دلفي  شاخص¬هاي کليدي عملكرد در مديريت جهادي توسط خبرگان و مديران شهرداري تهران و همچنين اساتيد حوزه و دانشگاه شناسايي شده و سپس با به کار بستن روش ارزيابي کارت امتيازي متوازن، شاخص هاي موثر در هريک از مناظر چهارگانه طبقه بندي شده است. در ادامه از روش  AHP براي مشخص نمودن اهميت هر يک از ابعاد چهارگانه کارت امتيازي متوازن و همين طور ارزيابي مولفه هاي عملکردي شناسايي شده مديريت جهادي استفاده شده است. در نهايت مشخص شده که در هر بعد، کدام مولفه ها بيشترين اهميت را دارا مي باشند و از ميان ابعاد چهار گانه کارت امتيازي متوازن کدام ابعاد بيشترين اهميت و بيشترين ميزان تاثير پذيري را از مولفه هاي مديريت جهادي نسبت به ساير ابعاد دارد.
واژه‌هاي كليدي: مديريت جهادي، ارزيابي عملکرد، کارت امتيازي متوازن، تصميم گيري چند معياره، منطق فازي.


متن کامل مقاله

شنبه ، هشتم خرداد سال 1395
بررسي تاثير بازارگرايي داخلي بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط

عنوان مقاله: بررسي تاثير بازارگرايي داخلي بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط
مولفين: دکتر سيد محمد باقري، نسيم حسين زاده نصرتي، حسين نازک تبار (iemba167@yahoo.com)
موضوع: بازاريابي
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: فصلنامه بازاريابي پارس مدير
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير بازارگرايي داخلي بر عملکرد شرکت هاي صنعتي کوچک و متوسط بخش هاي دولتي و شخصي مي باشد. در اين تحقيق، مدلي مفهومي ترسيم شده است که نشان دهنده ارتباط مستقيم بين بازارگرايي داخلي و عملکرد شرکت هاي صنعتي است. در اين تحقيق بر اساس روش تحقيق مورد استفاده، پس از بيان ادبيات موضوع و تعيين فرضيه هاي تحقيق، به جمع آوري اطلاعات پرداخته و پس از آن، به تدوين پرسشنامه اوليه پرداخته شده است. پس از توزيع پرسشنامه اوليه به مديران و خبرگان شرکت ها که 183 شرکت بود، آلفاي کرونباخ با نرم افزار SPSS محاسبه گرديد که برابر با 0.856 نشان دهنده اعتبار بالاي پرسشنامه مي باشد و پس از جمع آوري و تلخيص داده ها بر اساس معادلات مدل ساختاري و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزيه تحليل قرار داده ايم. نتايج اين تحقيق حاکي از آنست که ابعاد بازارگرايي داخلي بر عملکرد شرکت هاي مورد بررسي، تاثير مستقيم داشته است.
واژگان کليدي: بازارگرايي، بازارگرايي داخلي ، عملکرد، شرکت هاي کوچک و متوسط.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، سوم خرداد سال 1395
پروژه هاي متعادل کننده ي جامعه و محيط

عنوان مقاله: پروژه هاي متعادل کننده ي جامعه و محيط؛ يک پروژه، برنامه و رويکرد پورت فوليو
مترجم: ليلي  رحيمي و ندا  رحيمي  (Leili.Rahimi20@gmail.com)
موضوع: مديريت پروژه
سال انتشار (ميلادي): 2016
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: مسائلي مانند تغييرات شرايط آب و هوايي جهاني، فقر و نابرابري، و استفاده نادرست از منابع، محرک سازمانها براي گنجاندن اصول توسعه پايدار درون استراتژي و عمليات هستند. به تازگي از مديريت پروژه به دلايل، فقدان حضورکافي دولت براي پاسخ به اين مسائل و کمبود تفاسير محلي و آموزه هايي که موفقيت کمي در پرداختن به اين مسائل داشته- اند، انتقاد شده است. در حالي که اصول پايداري مي تواند از طريق برنامه ي پورت فوليوي پروژه و مديريت پروژه به طور فعال ،تحت تأثير،تشويق و نظارت قرار گيرد. اغلب اين مسائل با تبديل شدن چشم انداز و استراتژي به پروژه بوجود آمده اند. ما مديريت برنامه و پورت فوليو،که فرصت تکميل رويايي و پايداري استراتژيک با پايداري عملياتي است را پيشنهاد مي کنيم. علاوه بر اين يک برنامه و رويکرد پورت فوليو مي تواند به افزايش فرصت به اشتراک گذاري پايداري بين پروژه ها منجر شود. بنابراين پايداري بخش لاينفک فعاليت ها، برنامه ها و فرآيندهاي پروژه جهت رسيدن به اهداف سازمان است. در اينجا تمرين حکومت سازماني و خط پايين سه گانه بين لينکها، فرآيند حمايت استراتژي عملياتي از يک سازمان است.
کلمات کليدي: مديريت پورت فوليوي پروژه ؛ مديريت برنامه ؛ پايداري ؛ سازمان پروژه.


متن کامل مقاله

شنبه ، اول خرداد سال 1395
بررسي قابليتهاي نوين شبکه هاي اجتماعي در توسعه تحقيقات بازاريابي

عنوان مقاله: بررسي قابليت‌هاي نوين شبکه‌هاي اجتماعي در‌توسعه تحقيقات بازاريابي با استفاده از روش نگاشت شناختي
مولفين: دکتر روح اله تولائي، الهه محمدي و نيما خطيبي
موضوع: بازاريابي
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: دومين کنفرانس ملي تحقيقات بازاريابي، تهران: 20 بهمن 1394
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: هدف اصلي از تحقيق حاضر مطالعه و بررسي قابليت‌هاي نوين شبکه‌هاي اجتماعي در‌جهت توسعه فعاليت‌هاي تحقيقات بازاريابي است. امروزه اجراي بازاريابي اثربخش، تنها بر اساس فعاليت‌هاي موثر تحقيقات‌ بازاريابي ميسر مي‌گردد.‌ در‌واقع، فعاليت‌هاي تحقيقات بازاريابي در‌خصوص جمع‌آوري، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات سهم بسزايي در اطلاع رساني و تقويت بازاريابي ايفا مي‌کند و موجب اثربخشي بيش تر تبليغات و توسعه محصولات شرکت هاي توليدي و خدماتي مي گردد. همچنين اين اطلاعات در توسعه محصولات، ورود به بازار‌هاي جديد و ساير موارد مشابه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بنابراين اطلاعاتي که از تحقيقات بازاريابي بدست مي‌آيد تنها اطلاعات عمومي نيستند، بلکه اين تحقيقات بايد بتواند راهنماي مديران در تصميم‌گيري‌هاي استراتژيک شرکت‌ها نيز باشد. از همين‌رو قابليت‌هاي نوين شبکه‌هاي اجتماعي در زمينه برقراري ارتباطات تعاملي ميان کاربران مختلف در سراسر دنيا مي‌تواند به توسعه تحقيقات بازاريابي کمک شاياني نمايد. لذا تحقيق حاضر که از نظر نوع هدف کاربردي است، با روش توصيفي-پيمايشي به دنبال پي بردن به اين قابليت‌ها صورت پذيرفته است. همچنين به منظور تحليل يافته ها و ارائه مدل مفهومي تحقيق، از روش نگاشت شناختي معنايي استفاده شده است. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد شبکه‌هاي اجتماعي از طريق چهار بعد ارتباط با ذي‌نفعان، جمع‌آوري اطلاعات و محتوا، برنامه ريزي تحقيقات، تعيين معيار سنجش عملکرد تحقيقات مي تواند باعث توسعه تحقيقات بازاريابي گردد.
کليدواژه ها: بازاريابي، تحقيقات بازاريابي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌هاي اجتماعي، فروش محصول.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، بيست و هفتم اردیبهشت سال 1395
سنجش تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني

عنوان مقاله: سنجش تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در شرکتهاي پيمانکاري
مترجم: محمدرضا بابايي و اميرعباس مافيان (amir_mafian@yahoo.com)
موضوع: عدالت سازماني
سال انتشار (ميلادي): 2016
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده:
از آنجا که عدالت سازماني عاملي مهم و حياتي در سازمان مي باشد و نبود آن آثار و نتايج مخرب و جبران ناپذيري بر پيکره سازمان وارد خواهد کرد. بنابراين زماني که کارکنان احساس کنند رفتار ناعادلانه اي با آنان صورت گرفته، رفتار شهروندي سازماني، که منجر به اثربخشي، توانمند سازي و بقاي سازمان مي گردد، کمتر مشاهده خواهد شد. هدف از اين پژوهش سنجش تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در شرکتهاي پيمانکاري مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش را کارکنان شرکتهاي پيمانکاري خصوصي تشکيل مي دهند که از بين آنها تعداد 92 نفر در اين پژوهش شرکت نموده اند و از  نرم افزار SPSS استفاده گرديد. در اين پژوهش داده ها با استفاده از دو پرسشنامه¬ي عدالت سازماني و پرسشنامه¬ي رفتار شهروندي سازماني جمع آوري شده است. به تاثير عدالت سازماني بر متغيرهاي رفتار شهروندي سازماني پرداخته شده است. ضريب آلفاي کرونباخ در اين تحقيق براي سوالات پرسشنامه عدالت سازماني 834/0 و براي سوالات پرسشنامه رفتار شهروند سازماني 836/0 محاسبه گرديد که هر دو عدد مناسبي جهت پايايي پرسشنامه مي باشد. نتايج يافته هاي تحقيق نشان داده که ضريب همبستگي پيرسون بين عدالت اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني برابر 333/0 است. تحقيق نشان داد که برقراري عدالت سازماني تاثير مستقيم در رفتار مثبت شهروندي خواهد داشت و بين عدالت سازماني با 4 متغير از 5 متغير رفتار شهروندي سازماني رابطه معني داري وجود دارد. رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي مثبت است و با بالا رفتن عدالت سازماني، رفتار شهروندي هم بالا مي رود. در نتيجه توجه بيشتر مديران سازمان به اين دو متغير يک نياز ضروري و اساسي مي باشد.
کليد واژه ها: عدالت سازماني، رفتار شهروندي سازماني، عدالت توزيعي، عدالت رويه اي، عدالت تعاملي.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، نوزدهم اردیبهشت سال 1395
بررسي کارکرد هاي بازاريابي عصبي بر رفتار خريد آنلاين مصرف کننده

عنوان مقاله: بررسي کارکرد هاي بازاريابي عصبي بر رفتار خريد آنلاين مصرف کننده اينترنتي
مولفين: دکتر روح الله تولايي، مونا يوسف زاده و سارا رياحي
موضوع: مديريت فناوري اطلاعات
سال انتشار(ميلادي): 2016
وضعيت: تمام متن
منبع: کنفرانس بين المللي حسابداري، مديريت و نوآوري در کسب و کار، صومعه سرا، 29 شهريور 1394.
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت http://system.parsiblog.com
چکيده: توسعه کنوني فضاي رقابتي سبب شده است تا بازاريابي به عنوان علمي پويا، متناسب و همگام با دنياي ارتباطات از جمله اينترنت دچار تغيير و تحول گردد. امروزه محققان دريافته اند که ذهن ناخوداگاه انسان نسبت به ذهن خودآگاه او ،تاثير بيشتري بر زندگي و انتخاب هايش مي گذارد.بازاريابان هوشمند با استفاده از علم عصب شناسي به عنوان ابزاري جديد در تحقيقات بازار و همچنين با تمرکز بر تحريک مغز قديم مي توانند افراد بيشتري را به وب سايت هاي خود جذب و شمار بيشتري از آنها را روانه ي کانال هاي خريد نمايند. در اين مقاله به بازاريابي عصبي به عنوان يک پارادايم نوظهور و نحوه ي استفاده از آن در طراحي وب سايت پرداخته شده  و چگونگي تاثير آن بر بازاريابي اينترنتي و رفتار مصرف کننده در محيط آنلاين ، مورد بررسي قرار گرفته است . تحليل رفتار ناآگاهانه ي مصرف کننده به هنگام خريد و استفاده درست از اطلاعات بدست آمده در بازاريابي اينترنتي از اهداف اين پژوهش مي باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف کابردي بوده و از نظر اجرا توصيفي-تحليلي است. همچنين روش گردآوري داده ها مطالعات کتابخانه اي با ابزار فيش برداري از منابع معتبر علمي مي باشد .نتايج بيانگر آن است که بازاريابي عصبي ميتواند يکي از روش هاي کاربردي شرکت ها و صاحبان وب سايت جهت جذب کاربران، افزايش زمان حضور افراد در وب سايت و افزايش فروش آنلاين شود. بر اساس يافته هاي تحقيق حاضر، مهمترين کاربرد هاي بازاريابي عصبي در محيط آنلاين عبارتند از: انتخاب هوشمندانه عکس هاي سايت، اثر تاييد جمع، سيستم هاي پيشنهاد دهنده ، درخواست هاي کوچک در دنياي وب،  ارائه ي گزينه هاي مناسب، ترتيب ارائه ي گزينه ها ، افزودن گزينه هاي نا معقول،  کميابي،  نفع سريع و لحظه اي ،   جانمايي درست امکانات سايت ،  نشان  دادن تعداد صفرها ،  نحوه قيمت گذاري ،  اعتماد سازي.
واژگان کليدي: بازاريابي عصبي ،بازاريابي اينترنتي ،رفتار مصرف کننده ،ضمير ناخودآگاه ، اعتماد سازي.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، سيزدهم اردیبهشت سال 1395
بانک تمام متن و موضوع بندي شده مقالات علمي مديريت
چهارشنبه ، يازدهم اردیبهشت سال 1387
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه