بانک مقالات علمی  مدیریت و فن آوری به صورت موضوع بندی شده

 

نوآوري و شكوفايي سازماني               مديريت راهبردي                 مديريت کيفيت            رفتار سازماني

 

مديريت اسلامي                                مديريت دانش                     مديريت بحران             بودجه بندي

 

مديريت زنجيره تامين                            بازاريابي                           مديريت پروژه           فن آوري اطلاعاتIT

 

مديريت توليد و عمليات                         مديريت بهره وري                آينده پژوهي               مديريت بازرگاني

 

مديرين منابع انساني                          مديريت مشاركتي               مديريت تغيير                مديريت دولتي

 

مديريت/مهندسي ارزش                      مهندسي سيستم ها           مديريت ريسک             مديريت آموزشي

 

مديريت اقتصادي و مالي                     مديريت کارآفريني               مديريت توسعه             مديريت شهري

 

سازمانهاي يادگيرنده                          مديريت زمان                       مديريت         R & D             مهندسي مجدد

 

نظام هاي ارزيابي عملكرد و كنترل         فرهنگ و جو سازماني         انگيزش                       توانمندسازي

 

مفاهيم نوين در سازمانها                     اقتصاد مهندسي                 تصميم گيري                الگوبرداري

 

ساختار و معماري سازماني                 حسابرسي و حسابداري      برنامه ريزي                  رهبري

 

جنبش نرم افزاري توليد علم                 اخلاق حرفه اي                   شبكه هاي عصبي       تعاوني ها

 

تعالي و بالندگي سازماني                  تئوري فازي                    سازمان هاي چابك       تجارت الكترونيك

 

عدالت سازماني                             متن کامل کتاب ها                     مباني فلسفي مديريت

مورد کاوي                                      Marketing & CRM          Strategic Management      

   Knowledge Management

 بررسي اجمالي سير تحول نظريه هاي علم مديريت

عنوان مقاله: بررسي اجمالي سير تحول نظريه هاي علم مديريت
مولف: رقيه فلاحي صفدر آبادي
موضوع: مباني و تئوري هاي مديريت
سال انتشار (ميلادي): 2014
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  پايان نامه کارشناسي ارشد "بررسي تطبيقي مديريت اسلامي با مديريت غربي"، استاد راهنـما: مهدي يار احمدي خراساني
تهيه و تنظيم:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: مديريت به شکل هاي مختلف و متفاوت در طول تاريخ و جود داشته و به صور گوناگون، زمينه پايداري و دوام و قوام تمدن ها و حکومت ها را فراهم ساخته است. با پيشرفت علم و افزايش آگاهي بشر در استفاده از امکانات و توانايي هاي خود، تأثير مديريت در پيشرفت بشر نيز فزوني يافت و همراه با آن، نظريه‌هاي مختلف و متفاوتي که از منظرهاي گونه‌گون به انسان نگاه مي‌کردند نيز ارايه گرديد. وجه مشترک تمامي اين نظريه‌ها، هدف‌گرا بودن و توجه به نتيجه کار است و در اين راستا، انسان نيز گاه همسنگ ابزار مورد توجه قرا گرفته و گاه به آن در سطوح بالاتر توجه شده است. مي دانيم که به تعداد انديشمندان مديريت، از اين مفهوم تعريف داريم مثلاً ال دفت: مديريت را فرآيند به کارگيري موثر کارآمد از منابع مادي و انساني به منظور نيل به اهداف تعريف کرده است. در همين راستا در مقاله حاضر به بررسي اجمالي سير تحول نظريه هاي علم مديريت پرداخته شده است.متن کامل مقاله

چهارشنبه ، نوزدهم آذر سال 1393
مطالعه اهميت و کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين

عنوان مقاله: مطالعه اهميت و کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
مولفين: محمود درودچي و نويد نيک مهر
موضوع: مديريت فناوري اطلاعات
سال انتشار (ميلادي): 2014
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي تجارت الکترونيک، تهران: سوم و چهارم آذر 1386 
تهيه و تنظيم:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: پيشرفت هاي گوناگون در توانمنديهاي فناوري اطلاعات ، چهره صنعت را نسبت به دهه گذشته به سرعت متحول ساخته است. اتخاذ و اجراي فناوري اطلاعات يکي از روش هايي است که شخصيت رقابتي متمايزي به شرکت ها و زنجيره تامين اعمال مي نمايد. پذيرش فناوري اطلاعات و اجراي کارآمد آن مي تواند همکاري بين اعضا زنجيره تامين را از طريق انتقال و توزيع سريع اطلاعات دقيق و بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي بهبود بخشد و باعث افزايش کارآيي زنجيره تامين گردد. هدف اصلي نويسندگان در اين مقاله ، بررسي اثرات و کاربردهاي فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين و نيز ارائه عوامل موثر در پذيرش فناوري اطلاعات مي باشد. به علاوه براي درك بهتر موضوع ، نگاهي نيز به اهميت و نقش اطلاعات در زنجيره تامين و ويژگي هاي زنجيره تامين با رويکرد جريان اطلاعات انداخته شده است. مطالعات انجام شده بيانگر تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود پاسخگويي، توزيع و انتقال اطلاعات، کارآيي زنجيره و ارتقاء همکاري در دو بعد داخلي و خارجي، جلوگيري از پديد آمدن اثر شلاق چرمي و توسعه کانالهاي فروش مي باشد. همچنين کاربردهاي فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين با دو رويکرد تکنولوژي و سيستم هاي اطلاعاتي بسيار حائز اهميت است. در ضمن مطالعات نشان داده اند که عواملي از قبيل وسعت سازمان، ميزان موفقيت، عدم اطمينان و فشار ديگر شرکاء زنجيره و ... نقش بسزايي در پذيرش فناوري اطلاعات دارند.


متن کامل مقاله

دوشنبه ، دهم آذر سال 1393
طراحي و پياده سازي مدل مرجع پسنگري براي شناسايي عوامل کليدي موفق

عنوان مقاله: طراحي و پياده سازي مدل مرجع پس‌نگري براي شناسايي عوامل کليدي موفقيت(CSF) خدمات دولت الکترونيکي در ايران
مولفين: دکتر فاطمه ثقفي ؛ دکتر علي رضا علي احمدي؛ دکتر سيد سپهر قاضي نوري و منصوره حورعلي
موضوع: مديريت فناوري اطلاعات
سال انتشار (ميلادي): 2014
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار:  فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات راهبردي جهاني شدن، دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 205-240  
تهيه و تنظيم:  پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در عصر دانايي، شناسايي عوامل کليدي موفقيت يا CSF، يکي از مهمترين فعاليتها در حوزة مديريت استراتژيک و آينده پژوهي[2] است. شناسايي هر چه دقيقتر عوامل کليدي، مهمترين عامل در اندازه گيري موفقيت به شمار مي رود. مرور روشهاي قبلي براي استخراج CSF با بررسي مقالات ده سال اخير انجام شده، که از ميان اين روشها، چارچوب مرجع پس‌نگري با در نظر گرفتن تأثيرات متقابل بين عوامل، به عنوان بهترين گزينه انتخاب شده است. چارچوب فوق نه تنها عوامل کليدي موفقيت را شناسايي ميکند، بلکه اثرهاي متقابل آنها را در نظر گرفته و آن¬ها را رتبه بندي نيز نمايد، و زمينة تهية سناريوهاي ممکن و محتمل براي آيندة دولت الکترونيک در ايران تا افق 1404 را فراهم مي¬آورد. اين امر ميتواند در تعيين ميزان سرمايه-گذاري روي آنها نيز مورد استفاده قرار گيرد. در ادامه، سه گام اول مدل فوق که منتهي به شناخت عوامل کليدي موفقيت ميشود، براي اولين بار در يک مطالعة موردي مدل مرجع پس‌نگري براي حوزة دولت الکترونيکي ارائه ميشود.
کليدواژگان: پس‌نگري؛ دولت الکترونيک؛ عوامل کليدي موفقيت؛ تحليل اثرات متقابل


متن کامل مقاله

سه شنبه ، بيست و هفتم آبان سال 1393
موردکاوي تشريح مراحل انجام يک مذاکره برد-برد

عنوان مقاله: مورد کاوي تشريح مراحل انجام يک مذاکره برد-برد در يک شرکت توليد کننده فرآورده هاي گوشتي
مولفين: معصومه کسايي و مهسا فتح الهي
موضوع : مديريت مذاکره و تعارض  /  موردکاوي
سال انتشار (ميلادي ) : 2014
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت   www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط دانشجويان دکتر روح اله تولايي (دانشگاه شهيد بهشتي)
چکيده: در اين تحقيق هدف ما تعيين و تشريح گام هاي يک مذاکره تلفيقي (مذاکره برد- برد) در يکي از فعاليت هاي تجاري يک شرکت توليد کننده انواع محصولات لبني، فرآورده هاي گوشتي و نوشيدني هاي مختلف مي باشد. بدين منظور ابتدا به معرفي اين شرکت و سپس به تشريح اقدام هاي انفرادي و اقدام هاي مشترک با طرف مذاکره، براي گام هاي اصلي يک مذاکره تلفيقي واقعي شامل گام 1: روشن ساختن منافع طرفين،  گام 2: شناسايي گزينه ها، گام 3: طراحي بسته هاي بديل قابل مبادله، گام 4: انتخاب يک مبادله و گام 5: تکميل مبادله، در اين شرکت خواهيم پرداخت.


متن کامل مقاله

جمعه ، شانزدهم آبان سال 1393
ارايه مدل ترکيبي کنترل استراتژيک در سازمانهاي هلدينگ

عنوان مقاله: ارايه مدل ترکيبي کنترل استراتژيک در سازمان‌هاي هلدينگ با رويکرد سازمان‌هاي يادگيرنده
مولفين: دکتر قاسم فرجپور خاناپشتاني، فاطمه نادمي و مهديه توسلي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند، Mahdieh.tavassoli@gmail.com)
موضوع : مديريت راهبردي
سال انتشار (ميلادي ) : 2014
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در دنياي امروز به دليل ناپايداري محيط کسب و کار و وجود پتانسيل‌هاي مختلف مالي، فناوري، و نيروي انساني متخصص، ايده ادغام سازمان‌هاي کوچک واجراي کار گروهي به عنوان يک سازمان هلدينگ به منظور استفاده بهينه از توانايي‌هاي هريک از سازمان‌ها و باقي ماندن در عرصه بازار، بوجود آمد. به طورکلي سازمان‌هاي هلدينگ با هدف افزايش کارايي و بهبود روابط و ايجاد هم‌افزايي ميان سازمان مادر و شرکت‌هاي تابعه جهت حفظ بقا و کسب سهم بيشتري از بازار، به‌وجود آمدند. موضوعي که در اين خلال حايز اهميت جلوه مي‌نمايد، چگونگي مديريت، سازماندهي و ساختار سازماني اين‌گونه سازمان‌ها و تلاش براي ارتقاي روابط ميان سازمان مادر و شرکت‌هاي تابعه است تا سازمان‌ها بتوانند در بازارهاي رقابتي باقي مانده و نقش آفريني نمايند. اصولا شرکت‌هاي تابعه توسط سازمان‌هاي ستادي خود، برنامه‌ريزي و سازماندهي مي‌شوند تا بتوانند به نتايجي که از پيش تعيين شده، دست يابند. اين امر جز با ايجاد مديريت هم‌افزايي ميان ستاد و صف محقق نمي‌گردد. به علاوه بسياري از سازمان‌ها از جمله سازمان‌هاي هلدينگ در مرحله شناسايي فرايندهاي استراتژيک خود با مشکل روبرو هستند. مقاله حاضر درصدد است تا با بررسي مدل‌هاي سازماندهي در سازمان‌هاي هلدينگ و ارائه مدل ترکيبي کنترل استراتژيک و سازماندهي گروه‌هاي يادگيرنده در اين سازمان‌ها گامي موثر در راستاي تحقق اين مهم بردارد.
واژه هاي کليدي: سازمان‌هاي هلدينگ ، سازماندهي ، کنترل استراتژيك ، سازمان يادگيرنده.


متن کامل مقاله

شنبه ، سوم آبان سال 1393
معرفي ترجمه جديدترين کتاب 2014 برايان تريسي

عنوان: معرفي ترجمه جديدترين کتاب 2014 برايان تريسي
نويسنده: برايان تريسي ، مترجم: منصور غلامي گماري
موضوع : مديريت زمان  
سال انتشار (ميلادي ) : 2014
وضعيت : تمام متن
منبع انتشار: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: در اين کتاب بيست و يک روش که باعث مي شود در هر روز کاري 2 ساعت وقت بيشتر داشته باشيد آموزش داده شده است. موفقيت اين تکنيک‌ها براي هزاران مدير اثبات شده است و تا زماني که چهار عامل معروف بهره‌وري را با خود داشته باشيد، براي شما نيز موفقيت‌آميز خواهد بود. مهمترين مطالب مطرح شده در کتاب «مديريت زمان» عبارتند از: روش کنترل وقفه‌ها، ايميل‌ها، جلسات و تماس‌هاي تلفني، چهار عامل کليدي بهره‌وري، اختصاص زمان براي کارهاي با اولويت بالا، غلبه بر تعلل و به تعويق انداختن کارها، روش‌هاي واگذاري و حذف کارها، و ده‌ها نکته کاربردي ديگر.


دانلود متن اصلي کتاب


دانلود صفحات اوليه ترجمه کتاب


متن کامل معرفي کتاب

چهارشنبه ، نهم مهر سال 1393
بررسي تأثير رهبري تحول آفرين بر فرهنگ سازماني و استراتژيهاي سازم

عنوان مقاله: بررسي تأثير رهبري تحول آفرين بر فرهنگ سازماني و استراتژيهاي سازمان
مولفين: دکتر قاسم فرج پور، سيد داود حسيني، بهزاد کيوانلو و علي مظلوم علي آبادي (دانشجويان کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند ،گروه مهندسي صنايع)
موضوع: رهبري سازماني
سال انتشار(ميلادي): 2014
وضعيت: تمام متن
منبع انتشار: نشريه سازماندهي و رهبري، بهار 1393
تهيه و تنظيم: ارسال شده توسط عضو پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com   
چکيده: در عصر حاضر روند تغييرات و تنوع ابزار مورد استفاده در جريان زندگي، هر روز بيشتر مي شود. سرعت تغييرات و دگرگوني به حدي است که هيچ يک از افراد بشر حتي در يک قرن گذشته پيش بيني چنين تغييراتي را نمي کرد. رقابت جهاني و تجارت رو به رشد در شرق و غرب، در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، فضايي به شدت ناپايدار براي تمامي کسب و کارها ايجاد کرده است. جهت مقابله با اين محيط نامطمئن و تغييرات مستمر، نياز به افرادي در نقش رهبر به شدت احساس مي شود. بديهي است که رهبري سنتي در هزاره سوم ادامه حيات نخواهد يافت و جهان نيازمند رهبراني تحول آفرين خواهد بود. اقدامات رهبري تحول آفرين اين امکان را به شرکتها مي‌دهد تا به هنگام رقابت در يک محيط متلاطم و غير قابل پيش بيني عملکرد خود را ارتقا دهند. هنگامي که اجزا رهبري تحول آفرين به عنوان مکمل ساير اقدامات رهبري به کار رود، مي‌تواند به يک منبع مزيت رقابتي براي شرکت تبديل شود و استفاده از اين مزيت رقابتي مي‌تواند کمک قابل توجهي در رقابت استراتژيک و کسب بازده بالاتر در کوتاه مدت و بلند مدت کند. در واقع بدون رهبري تحول آفريني اثر بخش‏، احتمال اينکه شرکت بتواند به هنگام مواجهه با چالشهاي اقتصاد جهاني به عملکرد برتر و حتي رضايتبخش دست يابد، کاهش خواهد يافت. در اين مقاله رهبري تحول آفرين، محدوده و فرايند توسعه رهبري تحول آفرين و اجزاي آن مورد بررسي قرار مي گيرد و تاثير رهبري تحول آفرين بر فرهنگ سازماني و استراتژي هاي شرکت بررسي مي شود. مقاله حاضر از نوع توصيفي است ودر آن براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع از روش کتابخانه اي استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق مي‌تواند به سازمانها در جهت کسب بازده بيشتر در محيط رقابتي کمک کند.
واژه هاي کليدي: رهبري تحول آفرين ، مديريت استراتژيک ، فرهنگ سازماني.


متن کامل مقاله

شنبه ، پنجم مهر سال 1393
بررسي عوامل تاثير گذار بر پذيرش بانکداري الکترونيکي

عنوان مقاله: بررسي عوامل تاثير گذار بر پذيرش بانکداري الکترونيکي
مولفين: دكتر سيّد محسن علامه و سيّد محسن زارع (كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه اصفهان؛ S.Mohsen.zare@gmail.com)
موضوع: مديريت مالي
سال انتشار (ميلادي): 2008
وضعيت: تمام متن
منبع انتشار: مجموعه مقالات دومين كنفرانس جهاني بانكداري الكترونيكي، تهران: موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني 
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات علمي مديريت  www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: پيشرفتهاي تکنولوژي چهره جهان را دگرگون ساخته است. در طول دو دهه گذشته صنعت بانکداري براي استفاده از فناوري اطلاعات (IT) سرمايه گذاري هاي زيادي انجام شده است. در پاسخ به قوانين جديد، رشد شبکه هاي جهاني و افزايش سطح درآمدها صنعت بانکداري تکنولوژي هاي جديدي را  با عنوان بانکداري الکترونيکي با  هدف دستيابي و حفظ مزيت هاي استراتژيک به کار مي گيرد. بانکداري الکترونيکي به فعاليت هاي مالي گفته مي شود که با استفاده از تکنولوژي الکترونيکي انجام مي گيرد. بانکداري الکترونيکي به بانک ها اين فرصت را مي دهد تا به نيازهاي متفاوت مشتريان در مکانهاي گوناگون به صورت همزمان پاسخ گويند. عليرغم ظهور اين سيستم هاي تکنولوژي در بانکداري، پذيرش اين تکتولوژي ها از طرف مشتريان دچار نوعي عقب افتادگي بوده و ميزان رشد افراد استفاده کننده از اين خدمات در حد انتظار نمي باشد (Flavian, et al., 2004). به همين منظور، هدف اين مقاله بررسي دلايل مقاومت مشتريان در برابر استفاده از بانکداري الکترونيکي مي باشد. در اين مقاله مدلي براي پذيرش تکنولوژي به صورت خاص در صنعت بانکداري الکترونيکي معرفي مي گردد. اين مطالعه چهار عامل خود کارآمدي کامپيوتري افراد، آموزش در بانکداري الکترونيکي، سهولت درک شده بوسيله افراد در استفاده از تکنولوژي بانکداري الکترونيکي، مرکز کنترل و ميزان تاثير آنها بر پذيرش و استفاده از بانکداري الکترونيکي را مورد بررسي قرار مي دهد. در ادامه نقش و تاثير متغيرهاي سن و جنس بر اين چهار عامل مورد کاوش قرار مي گيرد. نتايج اين تحقيق مي تواند مديران را در شناسايي عوامل تاثير گذار بر پذيرش و استفاده از بانکداري الکترونيکي ياري نموده و مسيري را براي تحقيقات آينده فراهم آورد.
واژگان کليدي :  بانکداري الکترونيکي ، پذيرش ، فناوري اطلاعات.


متن کامل مقاله

یکشنبه ، سي‌ام شهریور سال 1393
بانک تمام متن و موضوع بندي شده مقالات علمي مديريت
چهارشنبه ، يازدهم اردیبهشت سال 1387
منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه