درس افزار های موجود در گروه بررسی محتوای آموزشی مجازی در مقطع ابتدایی.doc


 لیست درس افزار های مربوط به پایه ابتدایی.xlsx


لیست درس افزار های موجود در گروه بررسی محتوای آموزشی مجازی در مقطع ابتدایی

شرکت یا موسسه تولید کننده

سال

پایه

نام درس و cd

اول

ابتدایی

کتاب گویا اول دبستان

اول

ابتدایی

ادبستان قرآن

اول

ابتدایی

روش تدریس قرآن

اول

ابتدایی

روش تدریس قرآن

اول

ابتدایی

آموزش قرآن

اول

ابتدایی

بخوانیم و بنویسیم

اول

ابتدایی

کتاب گویای قرآن و فارسی

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

اول

ابتدایی

علوم

اول

والدین و ابتدایی

رهنمود های تربیتی

پنجم

ابتدایی

کتاب گویا پنجم دبستان

پنجم

ابتدایی

ادبستان قرآن

پنجم

ابتدایی

راهنمای تدریس هدیه های آسمانی

پنجم

ابتدایی

کتاب گویای قرآن و فارسی

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

پنجم

ابتدایی

علوم

چهارم

ابتدایی

ابتدایی-معلم

چهارم

ابتدایی

کتاب گویا چهارم دبستان

چهارم

ابتدایی

ادبستان قرآن

چهارم

ابتدایی

علوم

چهارم

ابتدایی

راهنمای تدریس هدیه های آسمانی

چهارم

ابتدایی

کتاب گویای قرآن و فارسی

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

چهارم

ابتدایی

علوم

دوم

ابتدایی

کتاب گویا دوم دبستان

دوم

ابتدایی

ادبستان قرآن

دوم

ابتدایی

آموزش قرآن

دوم

ابتدایی

بخوانیم و بنویسیم

دوم

ابتدایی

کتاب گویای قرآن و فارسی

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

دوم

ابتدایی

علوم

سوم

ابتدایی

کتاب گویا سوم دبستان

سوم

ابتدایی

ادبستان قرآن

سوم

ابتدایی

بخوانیم و بنویسیم

سوم

ابتدایی

کتاب گویای قرآن و فارسی

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

سوم

ابتدایی

علوم

معلمان

ابتدایی

راهنمای درس هنر

معلمان

راهنمای تدریس کتاب های فارسی اول

سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

همه سالها

ابتدایی

جشنواره روش های فعال تدریسی

ویژه مدیران و اولیا

ادبستان قرآن

ابتدایی

علوم ابتدایی(2)خاک

ابتدایی

علوم ابتدایی 2

ابتدایی

علوم ابتدایی2 زمین ناآرام

علوم ابتدایی 3

علوم ابتدایی 1 آب

عمومی

مجموعه فیلم های آموزشی -دانش آموزموفق-عشق معلمی

عمومی

مجوعه فیلم های آموزشی خلاقیت و آموزش

عمومی

مجوعه فیلم های آموزشی کارگاه آموزش

مجوعه فیلم های آموزشی داستان تاریخ 1

مجوعه فیلم های آموزشی داستان تاریخ 2

مجوعه فیلم های آموزشی داستان تاریخ 3

مجوعه فیلم های آموزشی داستان تاریخ 4

مجوعه فیلم های آموزشی داستان تاریخ 5

مجوعه فیلم های آموزشی داستان تاریخ 6

مجوعه فیلم های آموزشی داستان تاریخ 7

مجوعه فیلم های آموزشی داستان تاریخ 8

مجوعه فیلم های آموزشی کار آفرینان جوان قسمت 1تا5

مجوعه فیلم های آموزشی کار آفرینان جوان قسمت 6تا10

مجوعه فیلم های آموزشی کار آفرینان جوان قسمت 11تا14

مجوعه فیلم های آموزشی کار آفرینان جوان قسمت 15-18

فیلم آموزشی کسوف-رنگینه-قوه مغز

فیلم آموزشی تولد یک مغز-پوست ما-دریای درون دانه

فیلم آموزشی داستان پیامبران

فیلم آموزشی کوچه آسمانی

فیلم آموزشی کلیپ های قرآنی


منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه