راهنمای تدریس دروس  کتابهای مقطع ابتدایی
 

راهنمای نصب کلید و مشاهده کتابها


کد کتاب

نام کتاب

12.2

لوحه تربيت بدني (سوم دبستان)

17.2

لوحه تربيت بدني (چهارم دبستان)

23.2

لوحه تربيت بدني (پنجم دبستان)

4.2

لوحه تربيت بدني(اول دبستان)

51

فارسي (اول دبستان)

53

علوم تجربي(اول دبستان)

53.1

قرآن(اول دبستان)

53.3

تربيت بدني (اول دبستان)

53.4

راهنماي درس هنر پايه هاي اول و دوم و سوم ابتدايي

53.5

ارزشيابي توصيفي

53.5

ارزشيابي كيفي

53.6

تربيت بدني دوره ابتدايي

53.6

تربيت معلم دوره ابتدايي

53.7

ضميمه تربيت بدني دوره ابتدايي ويژه معلمان دوم ابتدايي

56

علوم تجربي(دوم دبستان)

57.1

آموزش قرآن(دوم دبستان)

57.2

هديه هاي آسمان (دوم دبستان)

57.3

تربيت بدني (دوم دبستان)

57.4

ضميمه کتاب راهنماي درس هنر پايه دوم ابتدايي

58

فارسي (سوم دبستان)

60

علوم تجربي(سوم دبستان)

61

قرآن (سوم دبستان)

61.1

هديه هاي آسمان (سوم دبستان)

62.1

تربيت بدني (سوم دبستان)

63

فارسي (چهارم دبستان)

65

علوم تجربي(چهارم دبستان)

66

قرآن(چهارم دبستان)

66.1

هديه هاي آسمان (چهارم دبستان)

68

راهنماي درس هنر براي معلمان (چهارم ،پنجم،ششم دبستان)

68.1

تربيت بدني (چهارم دبستان)

69

فارسي (پنجم دبستان)

71

علوم تجربي(پنجم دبستان)

72

قرآن(پنجم دبستان)

72.1

هديه هاي آسمان پنجم دبستان

74.1

تربيت بدني (پنجم دبستان)

74.24

کتاب معلم درس سلامت و تربيت بدني ششم دبستان

74.25

راهنماي تدريس كارو فناوري ششم

74.26

راهنماي تدريس كاروفناوري اطلاعات و ارتباطات ششم

74.4

كتاب معلم تفكرو پژوهش ششم

8.2

لوحه تربيت بدني (دوم دبستان)


منو پایین گروه بررسی محتوای آموزشی
تغییر قالب صفحه