مطالب فراتر از کتاب
عرضه

عرضه

اصولا مقدارعرضه انفرادی تابع یک سری از عوامل است.از جمله قیمت کالا-تکنولوژی تولیدو قیمت سایر عوامل تولید

رابطه مقدار عرضه یک کالا با قیمت آن رابطه ای مثبت است.و همانند تقاضا به سه  روش میتوان عرضه را نشان داد.

1-تابع عرضه

2- منحنی عرضه

3-جدول عرضه

ولی تغییر سایر عوامل باعث جابجایی منحنی عرضه میشود

1-شرایط فنی تولید:اگر تکنولوژی بهبود پیدا کند وعرضه را افزایش دهد منحنی عرضه بطور موازی به سمت راست منتقل میشود وبالعکس

2-تغییرات هزینه تولید:افزایش هزینه های تولید باعث انتقال  منحنی عرضه به سمت چپ وکاهش هزینه های تولید باعث انتقال آن به سمت راست میشود.

کشش قیمتی عرضه

نشان دهنده در صد تغییرات عرضه کالا به در صد تغییرات قیمت کالا است

اگر کشش عرضه بزرگتر از یک شود. منحنی عرضه کشش پذیراست و در این حالت تغییرات عرضه کالا بیشتر از در صد تغییرات قیمت است و زمانی این حالت را داریم که منحنی عرضه دارای شیب مثبت است ودر تمام طول خط عرضه محور قیمتها را قطع می کند.

اگر کشش عرضه کمتر از یک شود عرضه کشش ناپذیر است ودر این حالت منحنی عرضه محور مقادیر را قطع میکند

اگر کشش عرضه مساوی یک شود منحنی عرضه از مبدامختصات نمودار عبور می کند در این حالت درصد تعییرات

عرضه با در صد تغییرات قیمت برابر است.                                                                           

کشش قیمتی تقاضا

کشش قیمتی تقاضا

کشش درعلم اقتصاد که ابتدا توسط مارشال مطرح  گردید ارایه حساسیت یک متغیر  در مقابل تغییر عامل دیگر است. عنوان کشش در عرضه –تقاضا- درآمد- جانشینی دو کالا با همدیگر مطرح است.

کشش تقاضا معیار سنجش واکنش تقاضا برای کالایی مشخص در برابر تغییرات قیمت است به عبارت دیگر در مقابل چند در صد تغییر در قیمت فلان کالا چه مقدار تغییر در فروش آن کالا ایجاد می گردد.در کشش قیمتی مفهوم نسبی دلالت بر این دارد که کشش مطلق مد نظر نیست بلکه حساسیت نسبی مقدار مورد تقاضا نسبت به تغییر در قیمت کالا را بیان می کند.

فرمول کشش تقاضا=در صد تغییر در تقاضا ÷ در صد تغییر در قیمت

دامنه کشش تقاضا

کشش تقاضا به سه صورت زیر دسته بندی می شود

1-درصدتغییر در مقدار تقاضا بزرگتر از در صد تغییر دز قیمت است.در این حالت واکنش بزر گتر ازیک است که در اصطلاح کالای با کشش می نامند.

2-در صد تغییر در مقدار تقاضا مساوی با درصد تغییر درمقدار قیمت است در این حالت که واکنش تقاضا برابر یک است تقاضا با کشش واحد نامیده می شود.

3-در صد تغییر در مقدار تقاضا کوچکتر از در صد تغییر در قیمت است.در این حالت تقاضا بی کشش نامیده می شود.

حالتهای خاص کشش

در حالتهای تقاضای با کشش وبی کشش وقتی تقاضا کاملا بی کشش باشد به آن تقاضای دارای کشش صفر می گویند واگر تقاضا کاملا با کشش باشد به آن تقاضای با کشش بی نهایت می گویند.

عوامل موثر درکشش کالا

1-وجود کالای جانشین برای کالای مورد نظر

2-تعریف ودقت در تعریف کالای مورد نظر-هر چه کالا بصورت جزییتر تعریف شوند کشش بیشتری خواهند داشت.مثلا بنز فول آپشن سفیدمدل  فلان پر کشش تر از اتومبیل به مفهوم عام است.

3-زمان: هر چه زمان بلندتر باشد کشش بیشتر خواهد بود. مثلا واکنش تقاضا نسبت به کاهش قیمت در طول یک ماه کمتر است تا یک سال.

تغییر قالب صفحه