رباتیک فضایی مقدماتی- راکت های آبی

رباتیک فضایی مقدماتی- راکت های آبی

در این بخش دانش آموزان با ساختن راکت های ساده خویش که با نیروی جلوبرنده آب و هوای فشرده قابلیت پرتاب به سمت فضا را دارند، با اصول اولیه حرکت پرتابه و پرتابه های فضایی آشنا شده و به جهت افزایش برد دست سازه خویش که ملاک ارزیابی تیم برتر می باشد، به کاربرد هر یک از عامل های موثر بر عملکرد راکت می پردازند.
قوانین داوری رباتیک فضایی مقدماتی- راکت های آبی
1-كليه تيم هاي شركت كننده در مسابقه تنها تا 13/8/91 مي توانند طرح اوليه راكت آبي خود را براي كميته داوري از طريق پست الكترونيكي aerocup@medu.irارسال نمايند.
2- تنها به تيم هايي كه طرح اوليه آنها مورد تاييد كميته داوري قرار گيرد اجازه شركت در مسابقات پاياني داده مي شود.
جدول امتيازات
رديف
معيارهاي امتيازدهي
امتياز
1
بيشترينمداومت پروازي (مدت زمان در حال پرواز)
300
2
ساخت سكويپرتاب
200
3
گزارش ساخت (به صورت مكتوب، مصور و فيلم)
100
4
تابلوپژوهش (روزنامه ديواري مراحل انتخاب نقشه تا ساخت دست سازه)
100
5
تميزي ودقت در ساخت
150
6
خلاقيت وابتكار عمل
150
 
جدول زمان بندي
رديف
زمان هاي مهم
توضيحات
1
30/7/91
آخرين مهلت ثبت نام
2
13/8/91
آخرين مهلت ارسال طرح هاياوليه
3
25/8/91
اعلام نتايج بررسي طرح هاياوليه
4
15/9/91
برگزاري مسابقاتپاياني
3- دست سازه هايي كه كمتر از 7 ثانيه در حال پرواز باشند از جدول مسابقات حذف مي شوند.
4- وزن راكت آبي ساخته شده نبايد از 600 گرم بيشتر باشد.
5- دست سازه دانش پژوهان از سوي تيم داوري بعنوان راكت آبي شناخته شود.
تغییر قالب صفحه