نام و نام خانوادگی مسئول واحد :
                           اسماعیل رشیدی
شماره اتاق :
                           101
تلفن مستقیم :
                           32224167
تلفن داخلی :
                           260
تغییر قالب صفحه