$0تاریخ بروز رسانی : 31/6/92$0$0همکاران گرامی جهت اطلاع از تاریخ آزمون های مجازی به سایت lms.farsedu.ir مراجعهکنید.$0$0براي اطلاع از شيوه اجراي دوره هاي ضمن خدمت درطول سال وآگاهي ازتمامي بخشنامه ها و اخبارمربوط به ضمن خدمت پورتال http://ame.farsedu.ir وسامانه جامع مديريت آموزش و يادگيري فرهنگيان وزارت متبوع به نشانيhttp://ltms.medu.ir معرفيمي شود.$0************************************************$0$0برگزاري دوره ي آموزشي غيرحضوري " بررسي مسائل و مشكلات تربيتديني دانش آموزان "$0$0با سلام و احترام $0$0بدينوسيله به استحضار مي رساند : $0$0دوره ي آموزشي « بررسي مسائل و مشكلات تربيت ديني دانش آموزان » باكد 94106208 به مدت 12 ساعت با همكاري معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت متبوع – ادارهكل امورفرهنگي و هنري برگزار خواهد شد . دوره ي آموزشي مذكور به شيوه غير حضوري واز طريق سامانه جامع مديريت آموزش و يادگيري فرهنگيان LTMSبرگزارمي گردد. $0$0كليه مربيان امور تربيتي ، معاونين پرورشي و كارشناسان امور پرورشي، تربيتي و فرهنگي استان ها مي توانند جهت ثبت نام در دوره ي آموزشي فوق ازروز دوشنبه اول مهرماه لغايت شنبه 27 مهرماه 92 به نشاني LTMS.MEDU.IRمراجعهنمايند.$0$0محتواي دوره آموزشي فوق با عنوان " بررسي مسائل و مشكلاتتربيت ديني دانش آموزان " در سايت www.hrt.medu.irدر دسترس همكاران ارجمند قرار دارد . سوالات آزمون براساس محتوايمذكور توسط اداره كل امورفرهنگي و هنري طراحي و در سامانه فوق بارگذاري خواهدگرديد.$0$0* يادآور مي گردد ، زمان دقيق برگزاري آزمون( از يكم لغايت پانزدهمآبان ماه 92) توسط ادارات آموزش نيروي انساني استان ها برنامه ريزي و متعاقبااعلام خواهد شد$0$0*************************$0$0بدينوسيلهبه استحضار مي رساند : دوره ي آموزشي« قوانين ، مقررات و دستورالعمل هاي تربيت بدني»با كد 92305731 به مدت 16 ساعت باهمكاري معاونت تربيت بدني وزارت متبوع برگزار خواهد شد . دوره ي آموزشيمذكور به شيوه غير حضوري و از طريق سامانه جامع مديريت آموزش و يادگيري فرهنگيان LTMSبرگزار مي گردد.$0كليه دبيران وآموزگاران درس تربيت بدني ،مدير وكارشناس امور ورزشي ورئيسيا سرپرست مجتمع هاي ورزشياستانهاميتوانند جهتثبتنامدردوره ي آموزشي فوق از روز دوشنبه 25شهريورماه لغايت شنبه20 مهرماه92به نشانيLTMS.medu.ir مراجعه نمايند.$0$0محتوايدوره آموزشي فوقبا عنوان"قوانين ، مقررات و دستورالعمل هاي تربيت بدني"درسايتwww.hrt.medu.irدر دسترس همكاران ارجمند قرار دارد .محتواي مذكور توسط معاونت تربيت بدني وزارت متبوع گردآوري و تنظيم گرديده و سوالات آزمون براساس آن طراحيخواهد گرديد.$0$0يادآورمي گرددزمانبرگزاري آزمون به تفكيك استان ها برنامه ريزي و متعاقبا اعلام خواهد شد.$0خودهمکاران(فراگيران) در سايت ltms بخش ثبت نام دوره ها وارد شده و ثبت نامنمايند.$0لازم به يادآوري است که زمان اجراي آزمون به محضاعلام وزارت از طريق اداره برنامه ريزي استان برنامه ريزي و اجرا و اطلاع رسانيخواهد شد.$0$0$0$0 $0$0 $0$0
تغییر قالب صفحه