سوال مهارت های کاردانش
$0$0دریافت فایل های مربوط به ( تجهیزات - نیروی انسانی - هنرجویان )                      تجهیزات     نیروی انسانی             هنرجویان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            نمونه سوال مهارت تراشکاری درجه2 :            نمونه1      نمونه 2     نمونه 3$0$0$0
تغییر قالب صفحه