اموراداري ناحيه يك شيراز
 ارتقاي رتبه شغلي(آموزش و پرورش ناحيه يك شيراز)

 
**** آخرین بخشنامه نحوه تشکیل پرونده (تهیه سی دی و نمون برگ های 1 و 2 و 3 )برای ارتقای رتبه را اینجا ببینید. *****
مهم: علاوه بر مراحل زیر، موارد مشروحه در لینک فوق نیز از تاریخ 01/08/1391 باید طی شود.

جدول روند ارتقاي رتبه شغلي (بر اساس سنوات خدمت)

گروه

مدت تجربه لازم

مقدماتي

پايه

ارشد

خبره

عالي

براي مشاغل تا سطح كارداني

(خدمتگزار-انباردار و ...)

بدو استخدام تا 7

سال

8 سال

 20 سال

 

 

براي مشاغل تا سطح كارشناسي و بالاتر

(پست هاي آموزگار-دبير-مدير-معاون و ....)

بدو استخدام تا 5

سال

6 سال

12 سال

18 سال

24 سال

 

مدارك لازم براي تشكيل پرونده ي ارتقاي رتبه:

 

نكات مهم:

1-      در هر مورد كسب حدنصاب ارزشيابي و ارائه ضمن خدمت به ميزان لازم الزامي است.

2-    همكاراني كه از 01/01/1388 در منطقه محروم كمتر توسعه يافته خدمت كرده اند به ميزان خدمت انجام شده به سنوات خدمت آنها افزوده خواهد شد.(صرفا براي ارتقاي رتبه)

مثال: اگر فردي داراي 15 سال سابقه خدمت باشد و از 01/07/1388 تا 01/07/1391 در منطقه محروم خدمت كرده باشد ميزان سنوات وي براي ارتقاي رتبه 18 سال در نظر گرفته مي شود.

3-    اگر همكاري در سال تحصيلي قبل در منطقه محروم كمتر توسعه يافته خدمت مي كرده است حدنصاب نمره ارزشيابي وي در هر مورد ده واحد كمتر در نظر گرفته مي شود.

مثال: اگر فردي در سال تحصيلي 92-1391 تشكيل پرونده ارتقا براي رتبه خبره دهد و در سال تحصيلي 91-1390 در منطقه محروم خدمت كرده باشد حد نصاب ارزشيابي وي در سال 91- 1390 به جاي 90 ، 80 در نظر گرفته مي شود.

 

 

4-       چنانچه فرد از1/1/88 به بعد دارای سابقه حق التدریس تمام وقت بوده ویا به عنوان آموزشیار نهضت دارای سابقه خدمت بوده ؛ مشمول تعجیل درارتقاي  رتبه شغلی می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشمولين ارتقا به رتبه ي پايه بين 6 تا 12 سال سنوات:

 

1-    300 ساعت ضمن خدمت از سال 1379 به بعد كه در نمون برگ مخصوص نوشته شده باشد.ارائه اصل گواهي هاي ضمن خدمت الزامي است.

2-     كسب حداقل نمره ارزشيابي 60 در سال تحصيلي قبل. نمون برگ ارزشيابي مي بايست به تأييد واحد ارزشيابي رسيده شده باشد.

3-    تصوير آخرين حكم حقوقي.

4-     نمون برگ 502 (هنگام ارائه پرونده از امور اداري دريافت مي نماييد.)

5-     شرح مختصري از فعاليت هاي انجام شده از ابتداي خدمت تاكنون.

6-    نمون برگ صورتجلسه.

7-    پوشه ي سبز. (مدارك  در سمت چپ پوشه گيره شوند.)


مشمولين ارتقا به رتبه ي ارشد بين 12 تا 18 سال سنوات:

1-    250 ساعت ضمن خدمت از سال 1379 به بعد كه در نمون برگ مخصوص نوشته شده باشد.ارائه اصل گواهي هاي ضمن خدمت الزامي است.

2-     كسب حداقل نمره ارزشيابي 70 در سال تحصيلي قبل. نمون برگ ارزشيابي مي بايست به تأييد واحد ارزشيابي رسيده شده باشد.

3-    تصوير آخرين حكم حقوقي.

4-     نمون برگ 502 (هنگام ارائه پرونده از امور اداري دريافت مي نماييد.)

5-     شرح مختصري از فعاليت هاي انجام شده از ابتداي خدمت تاكنون.

6-    نمون برگ صورتجلسه.

7-    پوشه ي نارنجي. (مدارك  در سمت چپ پوشه گيره شوند.)

 

مشمولين ارتقا به رتبه ي خبره بين 18 تا 24 سال سنوات:

1-    200 ساعت ضمن خدمت از سال 1379 به بعد كه در نمون برگ مخصوص نوشته شده باشد.ارائه اصل گواهي هاي ضمن خدمت الزامي است.

2-     كسب حداقل نمره ارزشيابي 80 در سال تحصيلي قبل. نمون برگ ارزشيابي مي بايست به تأييد واحد ارزشيابي رسيده شده باشد.

3-    تصوير آخرين حكم حقوقي.

4-     نمون برگ 502 (هنگام ارائه پرونده از امور اداري دريافت مي نماييد.)

5-     شرح مختصري از فعاليت هاي انجام شده از ابتداي خدمت تاكنون.

6-    نمون برگ صورتجلسه.

7-    پوشه ي آبي. (مدارك  در سمت چپ پوشه گيره شوند.)


مشمولين ارتقا به رتبه ي عالي از 24 سال سنوات:

1-    150 ساعت ضمن خدمت از سال 1379 به بعد كه در نمون برگ مخصوص نوشته شده باشد.ارائه اصل گواهي هاي ضمن خدمت الزامي است.

2-     كسب حداقل نمره ارزشيابي 85 در سال تحصيلي قبل. نمون برگ ارزشيابي مي بايست به تأييد واحد ارزشيابي رسيده شده باشد.

3-    تصوير آخرين حكم حقوقي.

4-     نمون برگ 502 (هنگام ارائه پرونده از امور اداري دريافت مي نماييد.)

5-     شرح مختصري از فعاليت هاي انجام شده از ابتداي خدمت تاكنون.

6-    نمون برگ صورتجلسه.

7-    پوشه ي قرمز. (مدارك  در سمت چپ پوشه گيره شوند.)

تغییر قالب صفحه