اموراداري ناحيه يك شيراز
قوانين مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان

قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362

قانون نحوه ي اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362

ماده 1 - در اجرای بندهای 1 و 2 از اصل 21 قانون اساسی بانوان کارمند رسمی و ثابت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و‌نیروهای مسلح و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می‌توانند در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه متبوع خود از‌خدمت نیمه وقت استفاده نمایند. (بعدا اصلاح شده است.)
‌ماده 2 - خدمت نیمه وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقررات این قانون نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسات مربوط‌باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت بر اساس ساعات کار وزارتخانه و مؤسسه ذیربط و طبق نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه تعیین خواهد‌گردید و در هیچ مورد کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود.

‌ماده 3 - کارمندانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می‌کنند نصف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و یا مزایای شغل و یا‌عناوین مشابه دیگر وفوق‌العاده‌ها و مزایایی که به طور مستمر پرداخت می‌شود به آنان تعلق خواهد گرفت ولیکن فوق‌العاده‌های محل خدمت، بدی‌آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از محدودیت مذکور مستثنی بوده و به طور کامل پرداخت می‌شود.

‌ماده 4 - میزان حقوق و مزایایی که بر اساس مقررات این قانون به کارمندان نیمه وقت تعلق خواهد گرفت مشمول مقررات مربوط به حداقل‌پرداختی به کارکنان شاغل دولت نخواهد بود.

‌ماده 5 - حداقل استفاده از خدمت نیمه وقت یک سال می‌باشد و در مورد مشمولین طرح بندی مشاغل معلمان کشور تاریخ انقضاء خدمت مزبور‌مقارن با اتمام سال تحصلی خواهد بود.

‌ماده 6 - کارمندان پیمانی و غیر ثابت دستگاههای اجرایی مشمول مقررات این قانون نیستند و استفاده مستخدمین رسمی و ثابت از این قانون‌موکول به پایان یافتن خدمت آزمایشی یا مشابه آن خواهد بود.

ماده 7 - سنوات خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری، به طور کامل‌محسوب خواهد شد لیکن در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه یا مستمری و نیز دریافت پایه این گونه کارمندان (‌علاوه بر مدت خدمت تمام وقت)‌نصف مدت خدمت نیمه وقت منظور و محسوب خواهد گردید. کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور به نسبت حقوق و‌مزایایی که بر اساس این قانون به آنان تعلق می‌گیرد، کسر و به صندوق مربوط واریز خواهد شد. (بعدا اصلاح شده است.)
‌تبصره - سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و‌فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه تاسه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می‌شود.

‌ماده 8 - دوران استفاده از مرخصی استحقاقی طبق مقررات مربوط به کارمندان تمام وقت بوده و فقط میزان حقوق و فوق‌العاده شغل و نیز سایر‌مزایای مستمر این گونه مستخدمین نصف مبالغ مربوط به کارمندان تمام وقت خواهد بود.

‌ماده 9 - مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان برای بانوان مشمول خدمت نیمه وقت مانند کارمندان تمام وقت خواهد بود و در آن مدت از‌لحاظ حقوق و مزایا تابع مقررات مربوط به خدمت نیمه وقت خواهند بود.

‌ماده 10 - سنوات خدمت کارمندان نیمه وقت و ارتقاء گروه به نسبت نصف سوابق تجربی مقرر در طرح طبقه بندی مشاغل و یا مقررات مربوط‌محاسبه خواهد گردید.

‌ماده 11 - در صورتی که کارمندان نیمه وقت قبل از پایان مدت خدمت نیمه وقت در خواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند در صورت‌ضرورت و موافقت وزارتخانه و مؤسسه مربوط خدمت نیمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هر حال خدمتنیمه وقت کمتر‌از یک سال نخواهد بود.

‌ماده 12 - استفاده از خدمت نیمه وقت موکول به در خواست کتبی مستخدم و صدور حکم جداگانه در این مورد است و در حکم باید نحوه و‌ترتیب خدمت نیمه وقت و مدت استفاده از خدمت نیمه وقت و سایر موارد مشخص گردد.

‌ماده 13 - مشمولین این قانون به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا غیر دولتی دیگر به کار‌اشتغال ورزند ودر صورت اشتغال در واحدهای مذکور از دستگاه متبوع خود اخراج شده و حقوق و مزایای آنان از تاریخ اشتغال قطع می‌گردد.

‌ماده 14 - استخدام جدید به هر شکل به جای کارمند نیمه وقت ممنوع است.

‌ماده 15 - پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و فوق‌العاده روزانه به این قبیل کارکنان ممنوع می‌باشد.

‌ماده 16 - سایر موارد استخدامی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.

‌ماده 17 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم فروردین ماده یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1364.1.21 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان

‌قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ‌ماده واحده - تبصره زیر به ماده واحده قانون راجع به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 1362.9.10 الحاق می‌گردد:
‌تبصره - به دستگاههای موضوع این قانون اجازه داده می‌شود در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسوول،‌همچنین بتوانند به جای نیمه وقت ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات کار مقرر تقلیل دهند.
‌تاریخ تصویب 1376.1.19
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.2.10

قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364

شماره13244/330 ۱۳۸۹/۳/۸

قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 1364

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصـوب 1364 که با عنوان طرح به مجـلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌ بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 22/2/1389 و تأیید شورای‌ محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره53189 16/3/1389
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364 که در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13244/330 مورخ 8/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس
جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب1364

ماده 1ـ متن زیـر به عنـوان تبصـره ذیل ماده (1) قانون نحوه اجـراء قانـون مربوط به ‌خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 18/1/1364 الحاق می‌شود:
تبصره ـ رعایت شرط رسمی و ثابت بودن در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول با درجه معلولیت شدید و خیلی شدید دارند که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد الزامی نیست.
ماده2ـ متن زیر به انتهای تبصره ماده (7) قانون فوق اضافه و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌گردد:
«محدودیت سه سال در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول دارند لازم‌الرعایه نمی‌باشد.»
تبصره2ـ سنـوات خـدمت نیمه‌وقت بانوانی که دارای فـرزند معلول هستـند به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه مربوط به کارفرما و کارمند توسط فرد متقاضی به ‌نسبت تمام حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می‌شود.
تبصره3ـ نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما می‌توانند از این قانون استفاده نمایند.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون خدمت غیر تمام وقت بانوان

‌قانون خدمت غیر تمام وقت بانوان
‌مصوب 1356.5.11
‌ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها طبق آیین‌نامه و برای مشاغلی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مکلفند در صورت تقاضای مستخدمین زن برای مراقبت از فرزند تا زمانی که به سن سه سال تمام نرسیده باشد‌از خدمت آنان به طور غیر تمام وقت استفاده نماید، حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مربوط به نسبت ساعات خدمتی که انجام می‌دهند و آن ساعات‌خدمت در هر حال از نصف ساعات کار در روز کمتر نخواهد بود پرداخت می‌شود. ‌مدت خدمت این گونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی به نسبت حقوق تمام وقت جزو خدمت آنان محسوب می‌شود. ‌هر مستخدم زن در طول خدمت فقط دو بار می‌تواند از این حق استفاده نماید. حکم این ماده شامل سازمانهایی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است‌نیز خواهد بود.
‌تبصره - مستخدمینی که به ترتیب مذکور در فوق نصف ساعات کار مقرر را انجام می‌دهند نمی‌توانند بقیه مدت در مؤسسه دیگری به کار اشتغال ورزند،‌در صورت اشتغال حق استفاده از حکم این ماده را نخواهند داشت. ‌
                                                                                                                                        برگرفته از سايت مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

تغییر قالب صفحه